Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0175
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
— 86 —

lisamsn
cker
8tucli6i6i>äe»
Z'-L
Zi-Z
O L
ükdurts-
ort
8tLLtS-
luiAsdö-
rjoivgit
L
Ä2
WsoKm
8trassen
unä
Ra us-Kr.
Kamen
cker
Rausvvirte
Walter, KrieckricbW.
11
Baiertal
Racken
blatb.
Rergstrasss 4
Ruts
Walter, Rüma
16
blannbeim
Neck.
Vossstrasss 9
Krauenblinilc
*Waltbsr, Oustav
16
krankkurt
krsussen
bleck.
Waltder. Wilbelm
16
Orebenau
Kbil.
Oaisbergstrasse 18
8cbarnbergsr
bValtü, Wilbelm
13
Dorpat
Racken
bleck.
*Wais, limotkeus
11
Zpsysr
»leck.
*Wanu8lce, Krieckrick
14
Kumbalronam
8acbsen
Ideal.
*Warckenberg, Oeorg
14
8cdleicken
kreussen
bleck.
*W»smer, Lugust
15
Rretten
kacken
kbü.
*Wattenckork, Oeorg
11
Reppsobeim
Ressen
^bii.
* Weber, krieckricb
14
ekärsau-ZsIills
K.-Kotbr.
ckur.
* Weber, Oearg
14
Keustackt
Ravern
ckur.
* Weber, Raus
14
ckltenburg
8.-^ltsnb.
bleck.
*Websr, liermanu
15
klorrbeim
Racken
Ibsol.
* Weber, buckvig
12
Keustackt
Ravern
bleck.
*Weääigen, Walter
14
Kiel
kreussen
^ur.
*Weckel, Herbert
13
blannbeim
Racken
Oam.
*Wegsrt, Kranr
IS
Rettingen
bleck.
*WeioIc, Krdarck
14
Kick
Ressen
kbil.
*Weickemann, Oeorg
16
Ramburg
Hamburg
äsüt.
*Weickner, Wilbelm
14
blb.-Ksckarau
Racken
ckur.
Weisrsmüller,
Rettina
12
l.»tl»1ßsbalen
Ravern
bleck.
Duckvigsbaien a. Kb..
^ollbokstrasse 12
Weiersmüller
*WsikI, Ulbert
>4
Rombsrg
Ressen
bleck.
Rsopolckstrasse 48
8cbütr
Weil, ^lics
18
ckttliogsn
Racken
kbü.
blannbeim, Kosen-
gartenstrasse 22
Weil
*WeiI, Krvln
14
Karlsrubs
ckur.
*WeiI, britü
14
Oilenburg
bleck.
Weil, kaul
16
Lpever
Ravern
bleck.
Kisästrasss 3
Rinckenburg
*Weil, Kicbarä
15
Kieckerdocd-
stackt
bleck.
Weilemann, Raus K.
15
Oster
Lcbtveix
ckur.
Kanälrieckstrasse 6
Obler
*WelII, rblbert
14
Karlsrubs
Racken
bleck.
*WeiII, Nax
15
Karlsrube
ckur.
*Welodrunn, Kmii
14
Racken-Racken
..
bleck.
Weinäel, Kurt
15
Kttenbeim
bleck.
blannbeim, blollstr. 6
Weilläs!
*Wsiosr, Oeorg
14
Ruckvigsbaken
Rasern
bleck.
Weinggrt, blarie
15
blannbeim
Racken
ckur.
Narstaiibok 1
Krecb
* Weinrebe, Kricb
14
Rostock
N.8cbver.
ckur.
Weinoolckt, Reckcka
16
liiel
Rrsussen
bleck.
Keuenb. Ranckstr. 7
8cklersl>r
Weinstoclc, Irma
16
Rerlin
kreussen
Neck.
Keopolästrasse 24
8L»ger
Weis, bei ix
16
Villingen
Racken
ckur.
Ooerbestrasse 2
Kodier
*Weise, Otto
13
griesen
kreussen
kam.
^Weiskaupt, Wilbelm
15
iiastatt
Racken
bleck.
"Weiss, Krieckricb
15
Vlanobeim
"Weiss, Oeorg K.
14
Riberacb
ckur.
"Weiss, Oerbarck
14
8insl>eim
ckur.
"Weiss, kaul
12
lleickslkerg
Ibsol.
kodrdsek, lios.-I^Lr. 14
Weiss, Ködert
15
Karlsrube
"
Oam.
blannbeim, 8cbloss
Weiss
 
Annotationen