Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0397
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
11

kd!1o80pdi8vdv I'akuItHt. 7er. 1425.
Aktivs oräentlicde krokessoren:
Lodöll Lritr, Ood. Lotrat vr. pdil., Lleillsedmiätstraasg 36 (^Vil-
dolwaplatr). 7er. 1015.
von vudll I'rioäriok, Ood. Lokrat vr. pdil., ^Vorr^asss 7. 7er. 1778.
Lrauno MIdsIm, Ood. Lokrat vr. xdil., Oaiador^atr. 87. 7er. 1487.
X 6 umllllll vritr, Ood. Lokrat vr. xdil., Rovllstr. 14. 7er. 1674.
Ootdoin Ldordarä, Ood. Rat vr. pdil. ot vr. iur. d. o., vokao,
IVoborstrssss 11. 7«r. 1302.
von vowaarolvaki ^.Ikroä, Ood. Lokrat vr. MI., vr. iur. d. o.,
Lor^8tra330 28.
Lorolä Oarl, Ood. Rat I)r. pdil., vr. tdool. d. o., Lrüokoll8tra88ö 45.
7er. 1102.
Riokort Lsinriod, Ood. Lokrat vr. pdil.', 8odolkol8tr. 4. 7«r. 1721.
Lartdoloiuas Odristisll, Ood. Lokrat vr. pdil., LorZ8tra88o 77.
7er. 1356.
Loop8 ^odanll08, Ood. Rat vr. pdil., XIillA6nt6ied8tr. 13. 7er. 1482.
Lampo Larl, Ood. Lokrat vr. pdil., IVoräorplatr 12. 7er. 1296.
Loli Lraor, Ood. Lokrat vr. pdil., Lntsro Lookaratr. 32. 7«r. 1483.
* IVobor ^Ikro6, vr. pdil., Lallä8odud8d. Lairäatr. 39. 7er. 1673.
Louwanu Oarl, vr. pdil., Lrioc1riod8tra886 5.
Ollokon vorwllllll, vr. Ml., ^Veräerplatx 5. 7er. 1618.
Lottoor ^.lkroä, Ood. Lokrat vr. pdil., 2ioA6ldäu8or vnllästr. 19.
7er. 1661. -
Oräentliclie Honorarprofessoren:
IV 6 bor Llax, vr. iur., inaktiver oräontliodor Lroko88or, 2ioAoldäU3sr
Vanästrasso 17. 7er. '1401.
^Villo ^akob, Ood. Lokrat vr. MI., Lllll86ll8tra880 9.
Lranät 8awuol, vr. pdil. et vr. tdool. d. o., 8odiIIor8tra886 18.
Lrdr. von 1Vatädor§ Nax, vr. pdil., Vlölloddokatr. 12. 7er. 855.
vrioaod Laoo, vr. MI. ot vr.^ur. d. o., Lkor8tra886 52.
Lülooll Odriatiau, vr. pdil., vr. iur. 5. o., Lodollook doi Luävi^burx.
DtatmässiZe ausseroräontliolle krokessorsn:
IVolkr uw Ldilipp, Oed. Lokrat, Oeneralmusikäiroktor, vr. pdil. ot
vr. tdool. d. o., Louollkoiwor Vallä8tra880 32.
* Lao ko Lorwaun, vr. MI., Llittolatrsaao 43.
Hicdtstatmässige ausseroräentlieds Professoren:
VraaF Llbort, Ood. Lotrat, vr. pdil., Lanäkrioäatraaao 5. 7«r. 2962.

* — im Lriegsäienst.
 
Annotationen