Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0454
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
68

ü'
^7obnuitxs
Hamen
äer
k
(xsburls-
ort
LtLLts-
LllAkdö-
3
Ä
Ltrssssn
uuck
Rumen
cker
Ltuäisrknäöv
riZLsit
Rsus-Rr.
Ruusvirts
o
w
Lsule, kuckolk
17
Lermersbueb
Lucken
bleck.
Rötere Llruss«
24
Ritel
*L»un, Rritx
13
Ourmstsckt
Württbg.
Obem.
*Luurv, Reiuricb
16
Rssso
kreussen
*L»utd, ckubob
13
Oiwbsbeim
Ressen
kbeol.
*Lux, Rügen
13
IVorms
Lucken
bleck.
*Lux, ckubob
11
Reickelberg
>1ur.
*Luxsr, ^.ckum
*LebIrucdeo,
15
Lungsntul
Ressen
kbeol.
Reiuricb
14
^.Itenbuck
Lucken
Ll. äevt.
*Reege, blux
14
Witten
kreussen
bleck.
'l.eko, Rsns
17
4ckelsbeim
Lucken
ckur.
Wercksrstrusse
47
Lelo
*Lefrunc, Rermunn
14
blünsterkusek
kreussen
kbil.'
*Lebmuvu, August
13
öluubenlocb
Lucken
kbsol.
*Lebmsun, Oeorg
13
^Itoou
kreussen
bleck.
Obere Reckurstr.
21
*I.ekmunll, Oustuv
13
Oortmuuck
Lucken
ckur.
*Rebmsnn, Helmut
15
Rornberg
Oum.
*Lebmunll, Hugo
13
blunnbeiw
.
*Ledmuun, Rsrl
17
8cbiltucb
^eck.
*Ledmuuu, Julius
14
kirmusens
Rasern
klieol.
Lebmunn, Rute
17
8tettin
kreussen
bleck.
Robrbucber 8tr.
2
Rogelmunn
Ledmunn, kuckolk
14
8tssskurt
kbil.
ksrlstrusss
3
*Lebwsnll, bVulter
13
Oosvig
^nbult
Xut.
>
*Lebmunn, bVildelm
17
blunnbeiw
Lucken
Obem.
*Lekr, ckubnb
13
Oberlustuät
Luxsrn
Oum.
*Leibrecbt, Otto
15
Lunckstubl
ckur.
*Leimeister, Ignur
15
Lodruisb
bleck.
*Leipolä. bVildelm
17
kirmusens
bleck.
Leist, Rritr
14
Rsickelberg
Lucken
ckur.
kronprinrsnstrusss 8
Leist
äs Lemos, ^nitu
17
Hamburg
Ruwburg
bleck.
Sawaritsrkaus
*Lsur, Lruno
13
bluisducb
Rsäsn
Ibeol.
*Leondurck, Ulbert
13
blunnbeiw
Odem.
*Leonbsickl, Rrieb
14
Rsnstuckt
kreusssn
LlLtK.
*Lerek, Nikons
14
Wucbstsckt
kd!I.
Leruer, bVilbbuIck
14
blunnbeiw
Rucken
Oum.
7.
27
Lsrner
*Lsutx, Otto
16
Rurlsrube

LIstL.
Levi, blurie
vr. pbil. Lsvio,
17
blunnbeiw
-
Oum.
Ruuptstrusse
129
LIum
Rerdsrt
17
Lruunscbveig
Lrnscbvg.
kbil.
Reopolckstrssss
K4
8uebs
*Levx, ^rnolck
17
Duck veiler
kreussen
kbil.
Zobencb
Levx, ^lrtur
17
küttlingen
R.-Lotdr.
bleck.
Reuxssse 1
-3
*Levx, Robert
16
vettveiler
R.-Lvtbr.
bleck.
*Ler^, 8u»x
12
Rberbucb
Lucken
Levin, blurtin
17
8ckvsrsenr
kreussen
bleck.
1blbert-blsxs-8tr.
7
Rclrert
*Licbtenbergsr,6ugo
13
l.uckveiler
bleck.
klöolc
S6s
Orsiner
*Lisdem>v, Rritx
18
Oilsobseb
Ressen
bleck.
*Liebsr, 4ugust
Liecbkelckt,
13
Kurls rubs
Lucken
ckur.
LI ui
blurgurete
17
Lin gen
kreussen
kbil.
Oruiwberzveg
4
 
Annotationen