Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0578
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
88

Universität HeickelberZ

8. ISIS

WobrrrruA
Hsmöii
8tüüts-
s
cker
6sburtsort
üüAkbö-
Ltrasse
Ltuäierklläöo
L
-Z
lissksit
uuä
Laus-Llr.
O
"Ltubenraucb, Herbert
>7
Valparaiso
kreusseu
kbil.
Ltuckx, Walter
17
Lrsbacd
Lleä.
Lcbsttelstr. 16
"Ltuckt, Walter
15
Lamburg
Lamburg
LI. äent
"Ltübiuger, Hans
14
Ulmet a. Olau
Valero
kkarm.
Ltückratb. Llartiu
11
Kieckervellmouaeb
kreusseu
LIeck.
"Ltürer, Otto
17
Llauokoim
Lackeu
kbil.
"Ltuever, Leurx
14
Lamburg
Hamburg
Obem.
Ltumpt, Wilbslm
12
Luterscbvarracb
Lackeu
Oam.
Lutberstr. 9a
Luackieaui, Irwgarck
"Luderg, Krust
17
Lcklesvig
kreusseu
kbil.
Lcblossdsrg 49
14
Oevelsberg
Ll. äevt.
Lucker, Lnua Luise
18
LieguitL
Mr.
Kliugeutsicbstr. 5
Lüssäort, Kricb
17
Oaoustatt
Württbg.
LIeck.
Llumsustr. 4
'Lütterlin, Lertbolck
17
Karlsrubs
Lackeu
kbil.
"Ludr, Oeorg
16
Küssovr
kreusseu
Aatd.
6t Ll»t.
"Lulger, Kgou
13
Luterublckiogeu
Lacken
LIeck.
"Lulrdsrger, krit?
17
Lruebsal
LIeck.
"Luockbaussou, Kricb
12
Locddsim
L.K.Ootba
Oam.
"Lutter, Oeorg
17
Oermersbeim
Laxeru
Vbeol.
Luren, Katbarioa
15
Llanudeim
Lackeu
Obem.
LIKm., Liedoväorkkstr. 60
"Lxäov, Lritr
11
Orauckeur
kreusseu
kbil.
'r
lkablmaun, Alkans
18
Liga
Lusslauck
Obem.
klöck 64a
"kauobaussr, Liegtrieck
18
Oüenburg
Lackeu
LIeck.
Lavervler, Krika
16
DaucksursII
UdLn
Kureobaussn
"Legeler, Haus
14
Llaunbeim
LIeck.
"lerbrüggen, Ruckolk
14
Lageu
kreusseu
LIeck.
*keuduer, Luävig
"lextor, b'ritx
15
Luckvigsdateu
Lacken
LIeck.
11
Oüeoburg
LI. Zent.
"lkdeiler, Lugustio
16
Woltratskauseu
Ladern
Lat.
Vbeiseu, L.oua
18
Lousbeueru
kreusseu
LIeck.
Leopolästr. 26
"Ldeisioger, Luckvig
14
Keuokircbeu
Ladern
LIeck.
"'kbeobalck, Karl
14
Keekarau
Lackeu
Oam.
"kdiel, Kgou
17
Llerrig
kreusseu
kbil.
Ibiel, Kricb
16
Hamburg
Hamburg
6t
Ob. Kauler kelr 14
Ibiels, KIss
18
Darmstackt
kreusseu
LIeck.
"Vboma, krieckricb
10
Lauckdauseu
Lackeu
kbil.
Ibomas, August
18
Darmstackt
Hessen
lur.
Werrg. 4
Idowas, Lilckegarck
18
Osnabrück
kreusseu
kbi,.
Lleueub. Laockstr. 64
Ikomas, ^utonie
16
Oüsteiu
Lessen
LIeck.
Leoxolckstr. 51
"Lbomas, Ibsockor
12
Vrankt,irt a, LI.
kreusseu
kbil.
Idowseo, Llargareta
Iboren, Doris
18
Hamburg
Lamburg
LIeck.
Lokrb. Ltr. 42
17
Dresckeu
Lacbseu
LIeck.
Werckerstr. 30
"kdoss, kaul
18
krieseu
Lamburg
Obem.
Läusserstr. 9
"Iduw, Leioricb
14
Lorsigvrsrk
kreusseu
LIeck.
"llllmauv, .luliug
14
Llasterbauseu
Oam.
"Villmauo, Kurt
14
LIsuobeim
Lackeu
kbil.
liltwLün, VVillielmL
14
Klbeitelck
kreusseu
Oam.
Lauptstr. 208
 
Annotationen