Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 5.2015

Page: 126
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2015/0130
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
126

Argelia del Carmen Montes Villalpando

Summary
Common Nahuas women, life cycle
The poetry stimulates the imagination; is creation act of imaginary worlds with-
out rules of credibility, or perception of reality, laws are suspended by the rea-
der in the act of reading - invited by poetical faith to penetrate this universe-.
It’s possible to establish interaction between an author and a reader, by a poeti-
cal element and artistic perception, moments of major value for the poem. Texts
of nahuatl lyric poetry (cuicatl, “singings”, “poems”, and huehuetlatolli, “advi-
ce”), from before the conquest of the Mexico valley, are identified and analyzed
on the basis of stylistic resources that help to reconstruct a life cycle of an or-
dinary woman. In this case, the expressive modalities of literary production are
understood in social and cultural context. Through these lines, we will search
the sense of poems and advice that gave sense to a stage of Mexico’s history.
The present text is an analytical exercise of a literary manifestation that still
guards many secrets for discovering: the literature nahuatl.
Streszczenie
Kobiety Nahuas, cykl życia
Poezja stymuluje wyobraźnię. Jest aktem tworzenia wyimaginowanych światów
bez reguł wiarygodności lub percepcji rzeczywistości. Prawa zostają przez czy-
telnika zawieszone w akcie czytania - wiara poetycka zaprasza do penetracji
wszechświata. Możliwe jest nawiązanie interakcji między autorem a czytelni-
kiem, elementem poetyckim i percepcją artystyczną - jest to chwila o dużym
znaczeniu dla utworu poetyckiego. Teksty poezji lirycznej nahuatl (cuicatl -
„śpiewy”, „wiersze” i huehuetlatolli - „rady”) tworzone przed podbojem Doli-
ny Meksyku zostały zidentyfikowane i przeanalizowane na podstawie ich źródeł
stylistycznych, co pozwala na zrekonstruowanie cyklu życia przeciętnej kobiety.
W tym przypadku sposoby tworzenia dzieł literackich są pojmowane w kontek-
ście społecznym i kulturowym. W linijkach tych będziemy szukać sensu wier-
szy i porad, które nadawały sens temu etapowi meksykańskiej historii. Niniejszy
tekst stanowi analizę literackiej manifestacji, w której wciąż drzemie wiele ta-
jemnic do odkrycia związanych z literaturą nahuatl.
loading ...