Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
66

Utriusque Pitini P/saurenJz.'s nsmpe > $£ Mergeatis memineraL
Plinius lib. III. cap. 14. j Sed ea cPc ejus loci corruptio , ut
nihil ferme minus scripsisse videatur : ait enim ordine alpha-
betico recensens sextas Regionis Italix populos : Pitulani cogno-
mine Pifuertes , ist alii Mergentini . Equidem Pitulani absolu-
te , nuiioque addito cognomine occurrunt in vetustis Inscri*
ptionibus : bis in Gudio pag. CXXIV. 9. & p. CXXXVII
7. bis ( * ) itetn in Donii Colledlione Cl. I. 34. & Cl. II. 70.
Numquam vero Pitinates quin, Pisaurenses , aut Mergentini di-
cantur , quac cognomina in vulgatis Plinii editionibus Pituia-
nis tribuuntur . Patet hinc unicos suiste in Umbria Pitulanos,
geminos vero Pitinates ; proinde certa mihi res est excidiste
e Plinii textu verbum Pitinates , corruptum suiste Pifaurenses
in Pisuertes , ita restituendum locum : Pitulani : Pitina-
tes cognomine Pifaurenses , & alii Mergentini . Scio veteres Pli-
nii Codices , quotquot sunt , reclamare ; Sed iilud etiam non
ignoro , licet tot do&issimi Viri suam ad emendandum Plinium
curam , atque diligentiam contulerint , neminem adhuc ex ve-
teribus Scriptoribus esse , qui foedioribus scateat erratis , &
Medicorum manus magis exposcat.

His rite elucidatis facile intelligas, Pitini sttum redle ab
Cluverio , Holstenio , & Cimarellio in Persenas montis Jevi fa-
stigio constitutum fuiste prope Maceratara Feltriam ; in eo ve-
ro lllos peccaste , quod Pitinum Pisaurense ibi fuiste arbitrati
fnerint , nullum aliud Pitinum extitisse rati . Inteiligas etiam
recle Fabrettum , apud Pisaurum siuvium , Pitinum Pisaurense
quxrendum scripsisie ; verum quid olim prope Maceratam in
I ersenx monris levi fastigio fuerit non animadversa Forosem-
proniensi Inscriptione , quas alterum Pitinum memorabat, igno-
rasse . Fuit igitur in Persenx Montis levi fastigio Pitinum ,
non Pifaurenfe , ut perperam laudaci wScriptotes tradiderunt ,
sed Mergens , Urbs nobilis , ut pr.eter ^llatam Inscriptionem ,
qux iiii Viros Quinquennales , iEdiles, Pontifices, Municipii ti-
tuium illi vindicat, numiimata, inscriptiones, aliaque sexcenta,
qu« quotidie eruuntur , fidem saciunt . Pitinum vero Pisau-
renle ubi fuerit , statuere non ausim , quum praesertim anti-
quarum rerum scicntstsimus indagator Fabrettus , nullum ibi

pro-

( 4 ) Has Inscripttones ab Holsenio pridetn memoratas in Anrtot. ad pag. 614. Ital. ant.
ammadveriit jape Lttdatus Potppeius Compagnontus j idemque in caujsa sitit ut Pitulanos re-
tinrn m , qUos in locum Piiinatium i>'repsij]e a>'bitrabqr . Id autern prositendum duxi non Jo-
lum ui amori meo sacertm Jatis j verum etiam Ut grattam aliquam VirQ de tne, deque boe,
quaieeumque tandctn Jtt} cpere optime tnsrito reserretn,
 
Annotationen