Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


jtts isiter desicientes literds hac Fifauri •vesiigia ressant, si reste

ad nos exfcrigtum perwenit . GVI IMP.IVS COMMVNE

LlBERORVM . Sed non legitur in lihris grudentum indijlin-
Fle , ist generaliter natorum Jus petitum , quin trium exaudiri
deheat, praterqnam apud Ulpianum de sohdi capacitate inter Vi~
rum ex Uxorem Epitom. tit. XVI. Aliquando , inquit , Vir ex
Uxor inter se solidum capere poisunt , velut si uterque vel
alteruter eorum nondum ejus sit setatis, qux quidem exigitur

...si Jus liberorum a Principe impetraverint , aut si

filium fiiiamve &c... ... .. Cum a coelihihtts maritos muUda reltElo-
rum secre<vit Augujlus Cafar tefie Dione lih. LVI. annuo spatio
prafiituto, intra quod qui praceptis ejus morem gerere capijfenty
culpd •vdcarent; saEium efi quoque lege Julid & Papidy ficut ex
Tertulliano dicehamus<vel Virorum prudentium ad eam Interpre-
tamentis , ut maritomm inter fe discrdmen esfet , cum patres li-
beros hahentes relilia , quacumque meruissent , ex uxorum tefta~
mento cdpesserent; & mariti solitarii , aut orhi decimas tantum
pro numero liherorum , non item solidum capere pofient, nisi puhe-
rem silium <vel siliamy trimofve duosy aut novemdierum tres na-
tos hahuifient , qua superius a nobis illuminata in lucem emer-

gmt... Verum legihus soluti Principes , fupplicihus gratifi-

cantes, Jus propriumy quihus placuit, communicarunt , & legum.
gratia, sicut sihi ipfis lege Regid safta fuerat, deprecatorihus sa-
•vorahiliter secerunt. Inde quamvis neque filiumy neque filiamy neque
duos trimos, neque tres novemdiales hahuifie.t , fi Principem orasiet
de Juris benesici& concesiendo, & exorajset, potuit pro eo ac fi pater
suifiet, solidum ex uxoris teflamento rehBum capere ; qua ve-
tufti Juris amhages dicuntur Theodof. & Valent. //. Augg. ad
Alhinum Secundum Pr. Prat. <& Patricium Novelld Valent. de
Tessam. I. Ideoque in persond Leontii V» speBahilis & Jucunda
uxoris ejus ad alios quoque idem explicdntesy necesfitatem impe-
trationis iidern Cafares apertisfime sussulerunt Aetio III. & Sym-
macho Cojs. , licet huic Tatianum Annales Collegam trihuant .
Forrd quum de Principis altarihus con-juges peterent , ut prius
decedenti fuccederet fuperfles, fufis precihus petere Jus liberorum
iicehantur . De illo sx Isidoro lih. V. talia proferuntur . Jus
liberorum est, conjugum sine iiberis. invicem pro loco pigno-
ruru alterna conscriptio . Qua definitio nisi ad hoc Jus Com-
vnune Impetrativum, de quo sermonem hahemus, reftringatur, non
suhsistet , & ex fupertoribus de Jure Dativo , & ex sequentibus
de lmpe.trdtivo speciali minus proba. curiofo videbitur...... .....
 
Annotationen