Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Si

CANTXAE
L . F , SATVRNINAE
PATRON o COLON
FLAMINICAE

SACERD . DIVAE PLOTINAE
HiC ET FOROSEMPRONX
D . D

Quandoquidem igltur Cantia Sacerdos suit Divrf Plotinae Arimi-
ni) & Forojempronii, potuit etiam Abeina Baibina Flaminica ejse
Pijauri & Arimini ; aliam pr<eterea FLaMINlCAm COLonia
EMERITENSIS ET MVNICIPI S ALACIENfts exhibet idem
Gniterus pag. XIII: 16.

Atque ego quidem illud jiatuere non aufim , duas has FlaminU
cas per idem tempus duplici sacerdotio infignitas su/jfe . Coloniaf
enim , & Municipia , in quibus memoratee Saierdotes creabantur,
duo facrisciorum genera habuemnt , peculiare alterum , alterum
universts civibus Romanis commune. Facile proseclo intelligere pof
sumus, quo padlo una dumtaxat Flaminica duarum Coloniarum pe-
culiaribus facrisiciis fujficere potuerit : verojimile enim non eft in
entndem anni diem illa incidijje ; at zero quonam unqnam modo
univerfo Populo Romano communia sacere potnijjet facrificia, qtue
Jlatum dicm in Kalendario habebant , eoque die in onnibus Urbi-
bus , qudf civitatis Romance jure sruebanturcelebrari aebebant ?
Certum ejl enim Flaminicis <eque ac Flaminibus sacrisinon m cu-
ram demandatam vel TertulLano tefie de Idolat. c.. io. Elami-
siics & iEdiles sacrificant.

Jure igitur fuspicari pojfumus Flaminicas eas , qiue- duarum Ur-
bium sacerdotia habuerint, non illa per idew tempus , fed primo
ttnum, deinceps aliud gejsisje . Flaminium equidem qua viris, qua
seminis ad certum , desinitumque tempus haudquaquam mandaba-
tur . Quidam enim dum viverent , eo jacerdotio sungebantur, &
Flamines perpetm ac Flaminias perpetux dicuntur in Veter.um
Injcriptionum Colle^iionibus , pracipue in Grut» pag* XIII 6 C/.
3. CCCXJX. 5. CCCCXIV. 1. &e, Quidam in quinquenmum

L elige-
 
Annotationen