Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

- -πτ ν .ι ~ ττ , ΝΕΚΡΙΚΛ1 ΕΠΙΓΡΑΦΛΙ.
ιολία του Λν&οηδηιιιΐα, του Ηοηιιαηη και άλλων

σοφών, και εί; τδ αρχαιολογικό-; λεςικόν τοΰ Ρα,αΐ^ ("Ορο πίνακα Β'—Ε').

έν λέξει δργεώνες, και ει; οίο. ούτοι παραπέμ-

πβσι. πρός παραβολήν δέ παραπέμπω εις μίαν δμοίαν Άρ. 2- [και 4159

Ιπίγραφήν των όργεώνων, έκοοΟεΐσαν δπδ Σ. Α. Κ. Στρατονίκη

εν άρ. 5 τοΰ πρώτου και μόνου φυλλαδίου τοΰ έ- 'Απολλοδώρου

πιγραφομένου έλληνικαί έπιγραφα! κατά τδ πλεΐ- ' 1

2 ι ϊ 5-.%/ <ν ,' „ 5 > α ο' - ΙΙυΟοκλέους
στον ανεκοοτοι, εκοιοομεναι οαπανη τη; εν Αθήναις αρ-
χαιολογική; έταιρία;, έν Αθήναις 1860»* εις 4ον σελ. Πρασιέως

4— 5, καί ευρεθείσα·; ωσαύτως έν Πειραιεϊ καί ί'σω; έν ΤυνΓ» _ Γ

- ■>' - ι ϊ ί\ 5 ~ <; ι - , .η β~ ι„ 'Ρττ) αττΧτ,ζ έπιυυμ,οίου λίθου τοΰ Υμηττού" ευρέθη

τω αυτο) τόπω. ετι οε και των υπό του κυρίΒ 'Ραγκαοη εν ι^,πι σ^/,μ,, - ι ι~ ι ι ι

Αη%αΙίό8 Ηβ11βηίααβ3 έκόοΟεισών άςία π«ραβο% τδ 1801 εί; τδ δυτικδν των Αθηνών το «ψο* της

Ιστι μάλιστα ή έν άρ. 809, το> Β' σελ. 429 έπ, στήλης εστί 01 0/0 ή δε άμετρος αυτής 29: Στρα-

πρδς δέ καί τδ τών Σαρακιαστών'ψήφισμα έν Οονρ. τονίκη Απολλοδώρου και αυτη [έτερα οε τη; παρούσης]

ΙΒβΟΓίρί. (ΪΓαβΟ. άρ. 120. ή έπιγοαφή ανήκει εί; τοΰ; ευρέθη έν τή δπ' ά?ιΟ. 895 έπιγραφη τη; συλλογής

χρόνους τοΰς περί τήν 120-130 όλυμπιάόα, ώς έκ τοΰ Βοικχίου· τοΰ Δήμου Πρασιά! έφυλα;αν οί σημερινοί

τοΰ χαραχτηρος της γραφής λαβείν εστίν, άναγκαΐον δέ Έλληνες τδ άοχαίον δνομα μέχρι τουδτ τδ δημοτικον

κρίνω νά σημειώσω ένταΰΟα τοΰτο πρδ; άποφυγήνπολ- Μιλησίου άναφέρεται εί; τδν Άττικον Δηαον Μιλησιος

λών μερικωτέρων παρατηρήσεων, *τι τδ άπείκασμα της ώ: άναφέρεται καί εί; άλλα; έπιγραφας. Κ- ^ 11·

έ-ιγραφή; έν πίνακ: Α' έγένετο μετά μαθηματικής ά- 3 [καί 4100

κριοείας καί καθόλου καί επί μέρους. Μητροοιος

τδ Μ ο υ ν ι χ ι ω ν έν τω 1 στίχω φέρει τήν δευτέ- Ερμίου

ραν συλλαοήν, τδ ν ι, διά το'ΰ ίώτα, ώ; καί έν τω εί- Αμφιπολίτη; ^

ιι α' « ο π'ΐ μ ι - -> ~ Έπί σττ,λτί έπιτυμβιου λίθου τοΰ Ίμ,ηττοΰ. Ευρέθη

ρημ. φυλλ. Α. 5, 2· καθόλου ο εν ταις επιγραφαις συ- 11,711 σχηΛ»^ <= „ !

«ίο,- ' *,λ - ?.~ - ~ ν ν , λι καί αύτ·>ι εί; τδ αΰτδ μέρο; Ι'νΟα καί ή ανωτέρω καί κατά

νηΟως οια του ΐω:α και τούτο και το συστοιχον Μου- ΚΛΙ 5 ζ 1 £

„σ·Λ , Λ[, ν β\ μ 5 2 τδν αΰτδν νρόνον τδ υψος της στήλης, εστίν ένο; μέτρου,

νύχια ευρηται. εν στιχω 1υ το παρεμοληΟεν εν αγ- κ<» λγ" ? 1 1 1 κ ν π

κύλαις ς έλησμονήΟη ύπδ'τοΰ λιΟ^όου, δ; άΐλως λίαν ή δέ άμετρος αυτής 23. Κ. λ. 11.

καλώ; έ'γραψε τά γράμματα. 4 [καί 4161

ό λίθο; ί'νε λευκό* μαρμάρινος, ^Ι'/ων μόνον τήν φέρουσαν

Σωσίχη

τά γράμματα έπιφάνεικν λείαν, τά; δε λοίπάί τραχεία;, ευ- Μεσσηνία

ρέθη 2έ εί; 8όο τεθλασμένος καί εχει δλο'ς δψος μεν μετρ. Έπί στήλης έπιτυμοίου λίθου τοΰ Ύμηττοϋ, ηυρον

γαλλ. ΐ,π, πλά;ο; οε άνω μέν ύ,το το ά^τωμα 0,38, κάτω βδφ ^ ά Νοδμ%ΐ861 εις τδ αύτδ μέρος ϊνθα καί τήν

οέ, προ; το μερο; ένθα έδηλώθη ή τρα/ότ/,ς με/οι τη; ό- 3 . » «,ι - « ν οη , > '

_-/„. χν ι,.-η,,,ι'ι ~α- α » 'γ V, ανωτέρω· τδ Οψος της στήλης εστι 20" η οε διά-
ποια, έμπηγμενος έν τη βασ51, τ, οεν άνεορέθη, ^μάλλον » ' ν . . . I

οεν άνε^τήΟ/), 0,44 και βάθος 0,14 — ϊ 5. μητρός 1 ί Ό/Ι)· όνομα κυριον Ιωσιχη οωρικως ευρηται οις

Έν *ΑθΓ>α« τη 29 Ιανουαρίου 1802. ^ν0ν είί τί1ν δπ Αριθμόν 1008 έπιγραφήν της συλ-
Άθ. Σ. 'Ροοσόποολοί λθ^ς ΒοικΖίου καί έτέ^ν τών Δελφών.
----- 5 [καί 4102 0 [καί 4103

Φυλλ?τ0«ρτ6.Ϋέτ^Γ ^ °ί,μεΐ'νω *0,"°δ °°ντ3,ΜΒί 0'3τω' Ζωϊλος Καλλίστρατος,

Ξένωνος Άλαιέος

_ Φλυεΰς

Ζήνων Δημήτριος καλ

Ζωΐλου λιστράτου Άλαιευς
Άλαισεΰς

Έπί στήλης έπιτυμοίου λίθου τοΰ 'Γμηττοϋ. Εδ-

ρέΟη είς τάς Αθήνας έν τή οίκία τοΰ Σπυρ. Πατούσα
 
Annotationen