Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Page: 1
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1

2

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αί κατωτέρω δημοσιευόμεναι έπιγραφαί ευρέ-
θησαν έν ταΐς άνασκαφαΐς, άς ή Αρχαιολογική
εταιρεία ενήργησε τω 190' / και 1908 ύπο την
διεύθυνσιν του κ. Π. Καββαδία, κατά δε το 1908
και ύπο την έμήν άμεσον έποπτείαν, έν τω προς
Α. τοΟ «θησείου» τμήματι της αρχαίας άγορας
των Αθηνών, ενθα προ ετών είχε δοκιμαστικώς
ανασκάψει 6 ϋοΓρίθΙά (Αίΐιβη. ΜϊΙΙθϊΙ. 1896,107
καί 1897, 225 ), άπόκεινται δε νΰν έν τω Έπι-
γραφικώ Μουσείω. Την προς δημοσίευσιν αυτών
άδειαν δφείλω τω διευθυντή των ανασκαφών.

I.

Επιγραφή κολοβή, έν δυσι τεμαχίοις, ών το μεν
ευρέθη τή 2&>, το δε τη 29^ Μαΐου 1908, αμ-
φότερα δε έν τφ κατωτάτω στρώματι της ανασκα-
φής ελάχιστον απέχοντα τοΟ φυσικοΟ εδάφους, παρά
τον τοΐχον αρχαίου οικοδομήματος. Μετροΰσι δε
το μεν εν εϊς μέγιστον πλάτος 0,175, τό δ'άλλο
0,20, άμφότερα δε εις ΰψος μέχρι της άρμογής του
αετώματος, εις δ απολήγει το άνώτερον, 0,57.
"Γψος τών γραμμάτων 0,015, πλ. 0,015 Ή έπι-
γραφή εϊνε στοιχηδον γεγραμμένη, έκ δε βέβαιων
συμπληρώσεων έξάγεται 6'τι έκαστος στίχος αυτής
είχε γράμματα είκοσι εξ. 'Αλλά το πλάτος τοΟτο
της έπιγραφής εμφαίνεται και έκ τών επί της βά-
σεως τοΟ άετώματος σωζόμενων δυο γραμμάτων
Θ Ε, άτινα μετά τών έλλειπόντων, κατ ίσα πάν-
τως διαστήματα ώσαύτως διατεταγμένων, Ο και I
άπετέλουν τήν συνήθως προηγουμένην τών αττι-
κών ίδια ψηφισμάτων έπίκλησιν εις τους θεούς.

Στίχοι έν δλω τριάκοντα έπτά' έν μεν τω α 22,
έν δε τω β 15. Μάρμαρον πεντελήσιον. (Είκών 1).

Θ ε [ο I
Έπί τη"ς Πανδι[ονίδος.......πρ-
υτανείας μιαι [*αί εΐκοστηι της
πρυτανείας έν [Διονύσου· τών προ-

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1910.

έδρων έπεψήφι[ζεν...........

5 ς Ίκαριεύς, Μειδ[.............

Ελευσίνιος ε!π[εν δεδόχθαι τοι-
ς νομοθέταις' τα [μέν αλλα κατά το-
ν Χαιρημονίδο νό[μ.ον τόν πεοί τη-
ς απαρχής, κύριο[ν δ είναι τόν δημ-
10 ον ψηφίζεσθαι κ[αθ' δτι αν αύτώι δ-
οκηι άριστα έ[κ]λ[ίγήσεσθαι ή απα-
ρχή του καρποΰ τ[οΐν θεοϊν την δέ
βουλήν την αεί [βουλεύουσαν μετ-
ά Θούδημον άρ[χοντα έπιμεληθην-
15 κι δπως άν γίγ[νηται η απαρχή τοΐ-
ν θεοΐν καί τα [Ιερά θύηται ύπο το-
Ο δήμου Άθ[ηναίων, από μέν του
πελανοΰ" καθ' ο[τι αν Εύμολπίδαι έ-
ξηγώνται, τώ[ι δέ Διί και τηι Δήμη-
20 τρι καί τη"[ι Κόρηι και τώι Τριπτο-
λέμ.ωι καί [τώι θεώι και τηι θεαι κ-
αί] τω[ι Εύβούλωι ίερεΐον καί ποο-
θύ[ματα καθάπερ έψήφισται τώι δ-
ήμωΐ' έ[πειδάν δ' έκλεχθηι, πέμψε·,
25 η βουλή [τήν άπαρχήν του καρπού κ-
αι θύσει τ[άς θυσίας άπάσας κατά

τόν νόμον μη................

ειαν καθάπερ ε/.............

υ ποιήσηται τώ[ι δήμωι τώι Άθηνα-
30 ίων τόν δέ γραμμα[τέα της βουλής
προσαναγράψαι τ[όν νόμον τόνδε
πρός τόν πρότερο[ν τόν Χαιρημον-
ίδου εις τήν στήλ[ην τήν έμπροσθ-
εν τοΟ Μητρώιου, ε[ίς δε τήν άναγρ-
35 αφήν της στήλης δ[οΰναι τόν ταμί-
αν τοΰ δήμου Δ[Δ δραχμάς έκ τών
εις τά κατά ψη<ρί[σματα

Έν τφ 9^ και τω 12ν στίχω της επιγραφής
οϋται σαφώς δ'τι αύτη αναφέρεται είς τήν δια-
κανόνισιν της προσφοράς της εις τους έν Έλευσϊνι
δύο θεούς οφειλομένης απαρχής του καρποΟ καί
είς τον καθορισμον θυσιών τίνων, άς ή πόλις εδει

1

δηλ
loading ...