Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Page: 179
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0100
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<Ρ5

179 Μυκηναϊκοί τάφοι: α) έν ΑΙγίνγΐ' υπό Λ Α. Κεραμοπούλλον. 180

κρουσα, ήσαν ανοικτοί και σεσυλημένοι, ουχί όμως ρεΐς διαμ. 0'50 και βάθους ίσου, περιεκτισμένους

καθαροί, ώστε νά φαίνηται. το σχήμα αύτών βα- δια λογάοων λίθων χειροπληθών και πλήρεις χω-

θέως εντός. Αλλοι έ'χουσι στόμιον τετράγωνον, μάτων. Έν τοις χώμασι δε τοΰ ενός ήσαν δυο

άλλοι εχουσιν αύτο περιφερές, εύρύνονται κωνοει- στρογγυλοί λίθοι τριπτήρες ή στιλβωτήρια, έλ-
δώς έφ' δσον κατέρχονται προς τα κάτω, εχουσιν
εν ή πλείονα θαλαμοειδή επιμήκη το πλείστον πα-
ραρτήματα 1, εις ά εισέρχεται τις βαδίζων έπι του
οριζοντίου δαπέδου, και είνε καθ' άπασαν την έσω-
τερικήν έπιφάνειαν και έπι του δαπέδου επικεχρι-
σμένοι.

Ένα τάφον του τελευταίου είδους, άνοικτόν και Είχών 2 ^γγεΐα< 0Τ . ,χ τών μνκηναϊκών τάφων
σεσυλημένον έκαθάρισα έν μέρει.Έχει βάθος 5'50.

Το στόμιον αύτοΰ εχει διάμ. 0"90. Ή εύ'ρυνσις του λιπές άλαβαστοειδές άγγεΐον λίθου πολύχρωμου

τάφου είνε κανονική προς τα κάτω άνευ μειώσεως, (άμυγδαλίτου;), θραύσματα ήθμοειδοΟς τετρημέ-

άλλά ή κάτω διάμετρος δεν έγένετο δυνατόν νά νου αγγείου μέλανος τροχώ πεποιημένου 1, μικρόν

μετρηθη. Έν τη άνατολικη πλευρά κατά τον πυθ- μέλαν άωτον άγγεΐον (είκ. 2, β) «μυκηναϊκώς» βε-

μένα του τάφου άνοίγεται θαλαμίσκος ύψους 1 '80, βαμμένον και περιέχον τρία ή τέσσαρα μικρά όστά-

μήκους 1 *50 και πλάτους κάτω εις τΌ δάπεδον ρια, και τριποδικον λέβητα πήλινον 2 άχρουν τροχώ

0'97, συγκλινούσης προς τά άνω της κυρτής όρο- πεποιημένον (ύψ. 0Ό9) ελλιπή, φέροντα ίχνη πυ-

φής ούτως, ώστε εις άπόστασιν 0"30 άπό τοΟ ΰψί- ρας, ευρεθέντα δε μεταξύ δύο λίθων σπιθαμιαίων

στου μέρους αύτής το πλάτος είνε 0'43. Χρήσις όρθιων τεθειμένων. Παρ' αύτόν τεμάχιον μέλανος

του τάφου τούτου δεν έγένετο βεβαίως άπαξ μόνον, βαρυτάτου σιδηρολίθου άκατεργάστου έχοντος σχή-

οιότι το επίχρισμα έν τω μικρώ μάλιστα Οαλάμω μα πελέκεως, ού της κόψεως έγένετο ήδη χρήσις,

έδείκνυεν επιδιορθώσεις εν τισι μέρεσιν, άτινα εϊχον ώς δεικνύει ή συντριβή αύτοΰ. Ταύτα πάντα εΰρέ-

ύποστή, φαίνεται, ρωγμάς. Έπι τοΰ στομίου πι- θησαν έν άποστάσει 10 περίπου μέτρων από τών

θανώς έπεκάθητο έτερον λίθινον πρόσθετον στόμιον, ορατών τάοων, άγνοώ δε αν πρέπει νά άποδοθώσιν

ούτινος εύρομεν εντός τοΰ' τάφου τρία μεγάλα συν- εις λατρείαν τινά τών νεκρών ή εις προϊστορικών

τρίμματα. Τό πρόσθετον τούτο στόμιον είχε δια- τινα συνοικισμόν ένταυθα. Οί έτεροι δύο βόθροι

μετρον 1 Όθ περίπου, έν τώ μέσω δέ μικροτέραν άπέδωκαν εύτελή και δυσχρονολόγητα όστρακα άγ-

οπήν καλυπτομένην ποτέ ϋπό πλακός μεσολαβούν- γείων ολίγα.

τος άσβεστοκονιάματος, ού λείψανα έσώζοντο. II Εύρον προσέτι δύο «βόθρους» έν τώ βράχω κα-

πλάς ήτο πιθανώς πήλινη, ώς άγομαι νά πιστεύσω θέτως λαξευτούς μετά στομίου έλλειψιοειοοΰς ή ώο-

έ'κ τίνων τεμαχίων (πάχ. 0Ό3) εύρεθέντων έν τώ είδους κατόψεως, ών Ό εις βάθ.1'50 και πλήρης

τάΐω. Έν τοις λίθοις και τοις χώμασι, δι' ών ητο χωμάτων ών, έκαθαρίσθη και ευρέθη καταλήγων

πλήρης Ό προ πολλού σεσυλημένος τάφος, άξιον εντός τοΰ πώρου άνευ ουδεμίας εύρύνσεως ή ένδεί-

μνείας είνε ότι εύρομεν τρεις ή τέσσαρας πολυ- ξεως τοΰ προορισμοΰ αϋτοΰ. Επίσης έστερημένον

πληθεΐς σωρούς πορφυρευτικών κογχυλίων, εν άγ- πάσης δηλωτικής ένδείξεως ευρέθη και έτερον ιρε·

γεΐον (σχήματος είκ. 2, α) πολυχρώμως κεκοσμη- ατοειδές όρυγμα βάθ. 3/50, διαμ. 1*00 περίπου,

μένον, μίαν λήκυΟον άωτον («δακρυδόχον, σου- φέρον σκάμματα ώς βαθμίδας εις δύο άντικειμένας

οα

υλι») και μικράν οίνοχόην άμφοτέρας άχρους, κατακορύφους γραμμάς τών παρειών. Ισως τά βα-
ίθα. θέα ταΰτα ορύγματα ήσαν τάφοι έγκλείοντές ποτε

και μιαν αγνυ

Προς Β τοΟ ημιτελούς πύργου τοΰ Βράουν εύ- κάλπιν κεκαυμένου νεκρού, άλλα πιθανώτερον ησαν

ρον επιπόλαιους τρεις «βόθρους» μικρούς περιφε- βόθροι προς έναγισμούς τοις νεκροΐς. Επειδή όμως

< Πρβ. Σιάην,'Αρχαιολ,' Εφημ. 1895 α. 217. Ήρειώτην, I. ί. 1 Πρβ. Τσούντα, Προϊατορ. άκροπ. 274.

1895, σ 80 Ιξ. 2 Πρδ. Άρχ. Έφ. 1895, 209
loading ...