Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13160#0204

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
194

Λακωνικαι έπιγραφαί' ύπο Δ. Εναγγελίδον.

Ίκέτ. 845 ισοδυναμούν τω δεσπόσννος1. Ό Ευστά-
θιος δ' έν 784,15 λέγει: «δοΟλοι μέντοι έκτρα-
τραφέντες έν οίκίαις δεσποτών ού τρόφιμοι καλούν-
ται, άλλα δεσπόσυνοι ή δεσπάσιοι, ώ; ύπο των
παλαιών παραδίδοται». Έν Σπάρτη δ'μως υπήρχε
και τάξις τις δούλων ή απελεύθερων, οίτινε; μό-
θακες ή μόθωνες έκαλοΰντο, περϊ ων ίδε θίΐΰβνί-
Πολίτον Έγχειρίδ. σελ. 40 και σημ. 3. Κ ατα το
Έτυμ. Μ. «μόθων, μόθωνος' ούτω καλοϋσι Λακε-
δαιμόνιοι τον οίκογενή δουλον, δν οί Αθηναίοι
οίκότριβά φασιν». Είναι δήλα δή οί μόθωνες ώς οί
δεσπόσιοι. Προς τούτοις σημειωτέον καϊ το πα-
ρ' Αθην. Ρ' σελ. 271 «δεσποσιοναϋ'ται», ώς έκα-
λοΰντο έν Λακωνική δούλοι έλευθερωθέντες, « ους
εις τους στόλους κατέτασσον», καθ ά λέγει αυ-
τόθι Μύρων ό Πριηνεύς, αντιστοιχούντες προς τούς
έν Αθήναις έκ τών δούλων λαμβανομένους ενίοτε
έρέτας, ώς έν τη παρά τάς Αργινούσας ναυμαχία
(Ξενοφ. Έλλην. Α' 6, 24. Πρβ. και Μϋ,ΙΙβν Όΐθ
ϋοΠΘΓ III 3, 2 και 5).

Έκ τούτων δήλον ότι ένταΰθα πρόκειται περί
επιτύμβιου επιγραφής αναφερομένης εις δουλον έκ-
τραφέντα έν τη οικία τοΟ Παλάμονος και ταφέντα
πιθανώς παρά τόν οΐκογενειακόν τάφον αϋτου, ώς
έν Κερομεικώ παρά τον τάφον του Μεσσηνίου Φι-
λόξενου αί τρεις αύτοΟ δοΟλαι (πρβ. Βηιβαΐίηβν ϋθΓ
Ρπβάΐιοί &ιώ Επάαηοδ σελ. 100, πρβ. και σ. 118).
Δυστυχώς δεν είναι ακριβώς γνωστός ό τόπος τής
εύρέσεως, ώστε νά είναι δυνατή ανασκαφική τις
έρευνα, ήτις λίαν ένδιαφέρουσα θά άπέβαινε.

ι * 4 · 7 ΓΙ

Άξιοπαρατήρητον οτι ή έπιγραφή είναι ορι-
ζοντίως κατά μήκος τοΟ λίθου κεχαραγμένη,
όστις δεν ήτο δυνατόν νά έχρησίμευεν ώς στήλη
όρθια και δύναται νά παραβληθή προς τάς ομοίως
διατεθειμένας έπιτυμβίους έπιγραφάς τάς έν θήρα
εύρεθείσας, ών ή ΙΟ XII3 796 είναι όμοιοτάτη τη
προκειμένη επί άκατεργάστου λίθου κεχαραγμένη,
ώς και άρ. 797 « αυί θϊηβΓ Ιιοπζοηίδίβη Ρβΐ8-
ρΐ&ίίθ» και άλλαι. Αί πλάκες αύται έτίθεντο έπ'ι
τών τάφων και έχρησίμευον ό'πως έπιθέτωσιν έπ'αύ-

1 Δεοπόοννοζ = ό ανήκων τώ δεσπότη, δήλα δή ών κτήμα κα: κατά
συνεκδόχήν δοϋλος. Πρβ. ΑΚ 1892, 174-175: «χώρου δεσ-ο'συνο;
φιλίου», "ένθα ό \νί11ιβ1ΐ11 ερμηνεύει ουίο; του κτήχορος τοϋ χώρου»
(αϋτ. σ. 176). Πρβ. και Τιμοθέου άπο'σπ. 135 (ι^αρα \νίΐ31Π0-
\ν-ΪΙΖ-Μδ11βηάθΐ·ίί, ϋίβ ΡβΓ86Γ) «πρός μελαμπεταλοχίτωνά Μα-
:ρος ουρείας δεσ-όσυνα γόνατα πεσεϊν . . . » .

τών τά προς τάς χοάς άναγκαιοΰντα αγγεία, ένεκα
δε τούτου έξελήφθησαν βραδύτερον οιονεί βωμοί
τών νεκρών και έλαβον και βωμοειδές σχήμα2.
Και κατ' αρχάς μέν ούδεμίαν έφερον έπιγραφήν,
ειτα δε προσετέθη και αύτη, νεώτερον στοιχεΐον.
Δεν άποκλείεται τοιαύτη νά ήτο ή χρήσις και τής
νΟν δημοσιευομένης πλακός, ήτις ανήκει εις πολύ
άρχαίους χρόνους. Διότι κατά το σχήμα τών γραμ-
μάτων κατέρχεται μέχρι τής έκτης π. Χρ. έκα-
τονταετηρίδος, άλλά και άρχαιότερον νά τεθή ου-
δέν κωλύει, ϊό ε εχει τάς τρεις οριζοντίους κεραίας
ϊ'σας, την δε κάθετον ίκανώς κάτω προεκβεβλημέ-
νην. Το σ σύγκειται έκ τριών μόνον κεραιών, ώς
έν πλείσταις άρχαϊκαΐς λακωνικαϊς έπιγραζοαϊς
(Πρβ. ΒοοβΗβ ΙΟΕ I σελ. 269, Β8Α XII σελ.
353 άρ. 1 και XV σελ. 81 άρ. 87 καί τάς έπι-
γραφάς τάς έπί λακωνικών πινακίων αρχαϊκού ρυθ-
μού τών εύρεθέντοιν έν τω ίερω τής Ορθιας κατά
τ?ς ύπο τών Αγγλων γενομένας άνασκαφάς). Καί
έν γένει ή όλη οψις τών γραμμάτων άποφαίνει την
έπιγραΐήν λίαν άρχαϊκήν.

Παραπλήσια, άλλ' έπί μικρότερου λίθου, έπι-
γραφή υπάρχει προ πολλού γνωστή έν τω μουσείω
Σπάρτης, έφ' ής άναγινώσκεται τό όνομα αΠολ-
λειον» μεγάλοις γράμμασιν έπί τραχέως είργα-
σμένου λίθου κεχαραγμένη βουστροφηδάν. Ίδε
8Μ03 526 (= ϋοΙΙΐΙζ-ΒββΜβΙ ΟΌΙ 4408).

ΤοΟ δευτέρου ονόματος ή ονομαστική θά είναι
Παλάμων, όπερ δεν άπαντα άλλαχοΰ, όσον ήδυ-
νήθην νά έξετάσω. Μόνον Παλαμάων εύρίσκετα'
παρά Σχολ. Πινδ. Όλυμπ. 7,66 καί άλλα/ου.
Πρβ. Ραρβ-Ββη8βΙβν εν λέξει.

Άρι&. 2 (εικ. 2· καταλ. άριΰ. 1000). Μικρά
στήλη έκ πώρου λίθου έχουσα προεξέχον άέτωμα με-
τ άνθεμίων άποκεκρουμένη την κορυ<ρήν αύτοΟ καί
τά κάτω δεξιά λοξώς. Παρά τήν βάσιν τών έν μέρει
ώσαύτως άποκεκρουμένων άνθεμίων φαίνονται όπαί
τίνες προερχόμεναι πιθανώς έκ διαβρώσεως τοΟ λί-
θου, ήτις καί άλλαχοΰ τής επιφανείας αύτοΟ διαγι-
νώσ/.εται. Εύρέθη ύπο τοϋ" ΙΙ.Ν.Μπακή, κατοίκου
Καλυβιών Γεωργίτση έν τω άγρώ αύτοΟ. "Υψ. σωζ.
0'39, πλάτ. 0'22, πάχ. 0" 13. Κάτωθεν τοΰ άε-

2 ΤΓ16Γ& II σελ. 104-105.

3 8ΜΟ = Α ΟαΙβΙο^ιΐΘ οί Ιΐιβ 8ρ3Γΐ3 Μιΐ8©ιιιη Ιογ Μ.
Τοά αηά Α. Ψαββ, ΟχίοΓά, 1906.
 
Annotationen