Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 182
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0214
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
182 Εις Θεσσαλίας επιγράφάς- ύπδ Α. Αρβανιτοπούλου.

ν]ικη υπό Δ[ι—]ον[υ]σίο[υ τοϋ-----(έθνικόν) - - θέοωσίί Ία,,- ί~) ™η · -

„ι »8 γ-ι ,, , γ ", ν ' νερωσις, ίσως επί τοΟ αυτού στρατηγού" τενοαένη

ο]υ εδωχε τ η πολι τά γ εινόμενα δη νάριο) ΚΒ<\ δ > - β >» , ^ '' ' ^ η

τί / γ- 'ΐ -'·» 0 /.ω?°? ^ν στιχ. ο ουναται να πεοιλάβ

Υραμ-

10 Τ]αμιεΰοντος [της πόλεως χήν '~ ' \ ",^ " να πε?'Λα^ τα ■

β'] έξάμηνον Εύ[.......· ^ λες£ως ΤΡΙΤΟΝ ή ΤΕΤΑΡΤΟΝ, μόνον

έν στρΕατ]ηγώ Κϋλλίω Εύβιότου· ^ Ιψ^ΰ™ δί« συμπιλημάτων ή τινα άνω επί

Άντιγένης ο απελευθερωθείς τ°° 0ιαστί'Χου" ^6τί πλείονα των τριών δεν χω-

ύ]πό Εύδήμου τοϋ [Λ - - - - έ'δωχε τη πό- ροΟσιν. Έχ του έδωκε τοΟ στίχ. 9 και τοΟ ξενική

15 λει τά γεινόμενα [δη(νάρια) ΚΒ<'. το° στίΧ.· ^ ύποθέτομεν ότι κατά το μέσον του

(χενόν δψ. 0 06)- στί'^· 7 ύ~όκείταί' ή 9^σεί 5ε όεϊνος· έν στίχ. 8

Τα[μι1ευοντος της [πόλεως τήν...... ^ ^ Δ' §τί τί< ^ δλω< Ψ^'

«·* ' .λ γ' > / -> - > , νεν «γρα-φος ολίγο; γώοος.

ε]ξαμηνον Άντιγ[ονου εν στρ(ατηγώ) ..... μη(νός) ν ,' »Π 4Κ ΐ,γ Λ ^

Άγία1γ[υλ]ίου [τρίτ]η· Σ(ώ)σ[ανδρος δ άπελευ- ^ ^'^' Α*νγ> Β έν ™ τ0° στί>-· 11 *ίε"

θερ[ω]θ[ε]ις [ΰ]π[ό] Κ[λ]είτ[ου τοϋ δεινός εδωχεν ^Ρ^αμεν δρθώς άντέγραψεν ό Ζαγλάρης ΣΤΙ ΗΓΩ

20 τά] γ[ει]νόμενα τη (π)όλ[ει δη(νάρια) ΚΒ<'. %τ°ι ΣΤΡΗΓΩ, διότι ό χαράκτης παρέλιπε το ΑΤ·

(κενόν ϋψ. 0-14.) εν 0ε στ^Χ' ^ επι τοΰ π?ώτου Ε του γεινόμενα

υπάρχει τομή παρασχοΟσα τω Ε εμφασιν Ω -ερί-

λέσωμεν εις εύθετώτερον χρόνον τά έκτος άγκυ- *™'· οΤον άντέγραψεν ό Ζαγλάρης.

λών τεθέντα γράμματα θεωροΌμεν Βέβαια. Όνομα '° ^ρατηγος Κύλλος αναφέρεται έν 10 IX2

Ενβίοτος είναι σύνηθες, και ταμίου δέ άπαντα 532 (και έν 543, μεταγράφεις εσφαλμένως ΚΥΔ--, .

πολλάκις έν ταΐ; έπιγοαφαϊς τών μεοών τούτων'. κα6' ά κα1 6 ΗΠ1βΓ έν τί^ πίνακί Αποδεικνύει) /αί

>ρ ~ ·■* «■ ; - ~; γ 9 1041ο (το Γ') άνευ πατοικοΟ- εν δε 10411) μετά

Λκ της κατα οοτικην εκφοράς του εν στίχ. λ ν ' 1 γ-

ί,,ι λ- λ ' * πατρικού Εύβιότον Ό έν ταΐ; δυσι πρώταις νομί-

ονοματος καθίσταται πιαανωτατον οτι πρόκειται γ ι- · γ ■»· ι

, · , „ λ, < ζω οτι είναι προγενέστερο; του έν ταΐς τελευταίαι;,

περι στρατηγού άπαντα οε Αντίγονος στρατηγός ' ^ 11 1

, '■_ ' . οπα . ' ».,■>- διότι το σνήμα τών γοαμμάτων δεικνύει οτι άπέ-

έν 16 IX2 ανήκων ούτος ου/ι τοις χρονοις „

Α , . » νουσιν αλλήλων αΰται ένα πεοίπου αιώνα" ο έν τη

του Αύγουστου, αλλ ικανως μεταγενεστεροις, ισως - Γ7 ,-\ ~ 0

■ „ , Λ , , , ΤΓ1 τν! περί ης ό λόγο; έπιγράψη Κυλλο; είναι πιθανώς ό

ό αύτό; τω ενταύθα μνημονευομενω ο εν 16 ΙΧ-' γ ρ 1 ■ 11 ^1 -1

ΑΓΛ, , . ' , > / , ι αύτός τώ έν ταϊ; ουσι τελευταιαις" ρλ. και ανω

1044 θεωοούμενος Αντίγονος βιπιιιΐ στρατηγός \ ' . ' ^

_ , »■ ■ . < π - ~ ι ϊ' . £ - εί; αριθ.

Θεσσαλών βί τανος Ιοννεων είναι ψευόης όιοτι 1 , ,

, τ. , λ λ ο. Στιν. 10-21). Εν στιν. 18 ο αριθμός της ηαε-

έκεϊ ύπάργουσι ταοε κατα Κθιή εν στι/. α ^-ο. λ ^ λ-

1 ρας απεοοθη όια συμπιληματο; τίνος γραμμάτων,

ΤΩΝΤΗΙΙΤΤΟΛΕΩΕΙΕΤΡΑΤ αρμόζοντος μάλιστα τω άνω τεθέντι" συμπίλημα

"ΟΥΑΝΤΙΓΟΝΟΥ *-τλ·. στρ(ατηγον) είναι άπιθανον' το Σωσ - - έγραψεν ό

χαράκτης ΕΟΕΖ·

άπερ άναγνωστέον: 1). Δολίχη.

ταγευόν-

των τής πόλεως Στράτ[ου ΒΟΗ 1911 240 άρ. 11 (καταλ. άρώ. 54).

τ]οϋ Αντιγόνου κτλ., "Οντως ό λίθος ευρέθη παρά τό χωρίον Λονκλιστα,

ς ήκασεν ό ΗΆίζΜά' ειπε δε τοΟτο ήμϊν αύτός

ω:

ούχϊ στρατ^]?/]οϋ κτλ.' αναφέρονται δέ ομοίως ό εύρων άνήκει άρα τη Δολίχ}]· βλ. άνω σελ.154-

μετά τών πατρικών τρεις έν ολω ταγοί- ούόέ οί νρόνοι άνήκουσι τη Β'-Γ' μΧ έκατονταετη-

ειναι λογικόν νά πιστεύσωμεν ότι στρατηγός της ^. ^ ς κα) ^ 0.^τως· τό πρώτον Ο του !4ποΑ-

όμοσπονδίας, εδρεύων έν Λαρίση, ήούνατο ταυ- λώνιον δεν σώζεται· εικόνα της στήλης ταύτης

τοχρόνως νά ταγεύη έν ετέρα πόλει, έ'στω γενε- οά δημ0σιεόσωμεν έν τοις Πλαστικοΐς Μνημείοις

τείοα αύτου. Ούτω δέονται επανορθώσεως και τά Θεσσαλίας.

παρά ΚΤ009 Τΐΐθδδβΐ. ρΓαβίΟΓ. σελ. 42 κα'ι ·Κν Έλ„σο-νΐι τ? 24Γί μ«Ρτίου 1913.
σημ. 2-3.

Στίχ. 5-9. Ασφαλώς υπάρχει έτερα απελευ-

Άπόατολος Σ. Άρβανιτόπουλλος.
loading ...