Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14365#0119
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΕ 1918

109

Άγγελίαι·

άναγράφιονϊ Α') Αθηνών | Περίκλειον φδεϊον Β ) Άμφιάρειον.

Λ') ΆΦηνών :

Περίκλειον φδεϊον. τΦ πε?'ι δήμων τοΰ αστείο; συγγράμματι ήμών άπεδείξαμεν (ϋΐβ

ϋθΐηβη νοη Αΐίίΐίβ, Ι,βΐρζΐ^ 1886 σ. 2 5 7).

Αί έν τω ώδείω του Περικλέους άνασκαφαί ημών αί από του Ευρήματα κατα τό παρόν έτος αξία λογού δεν εϊχομεν άλλα, πλην

έτους 1914 άρξάμεναι, δαπάνη της Αρχαιολογικής εταιρείας, έξη- ένο? έδωλίου μαρμάρινου σχεδόν σώου εκ του ωδείου προερχομένου,

κολούθησαν 'καί κατά τά έπο'μενα έτη 1915 και 1916 (πρβ ΑΕ 1914 φέροντος επίσης κατα τό πρόσθιον αέρος άνάγλυπτον γλαΰκα.Ή εργασία

κέ)προς εντελή άποκάλυψιν αϋτοΰ. Τό παρελθόν έτος 1917 ένεκα λό- ί1ίιων ήΤ0 ανιαρά, διότι κύριος σκοπός ήτο ή έκχωμάτωσις του χώρου

γων ανεξάρτητων της θελήσεως ήμών δεν ήργάσθημεν και κατά τό πΡ°? εντελή άποκάλυψιν ολοκλήρου της ΒΔ πλευράς ώς και της Δ,

παρόν έτος πολλαί και ποικίλαι δυσ/έρειαι υπήρξαν, ητοι ή σπάνις εν9χ έλπίζομεν να φέρωμεν εις φώς την εϊσοδον του ωδείου,

τών εργατών και δη ή μεγάλη ΰψωσις τών ημερομισθίων ώς έκ της Μετα τά ϋφ' υμών άνω εκτεθέντα δημοσιεύομεν παρά πόδας όσα

εμπολέμου καταστάσεως, της πατρίδος ημών αγωνιζομένης τόν περί εϋηρεστη'θη νά γράψη ό φίλος συνάδελφος και αρχιτέκτων κ.Ά.'Ορ-

τών όλων άγώνα. λάνδος περί του ιοδείου τούτου έπισκεψάμενος και μετ' έπιστάσεως

Παρ' όλας όμως τάς δυσχέρειας ταύτας ή έταιρεία έν μέτρω άπε- ύπο άρχιτεκτονικήν έ'ποψιν μελέτησα; τοΰτο.

φάσισε και κατά τό παρόν έτος την έξακολούθησιν όλων έν γένει τών "Τό οικοδόμημα άνηγέρθη έν μέρει εντός και εν μέρει επί τον

υπ* αϋτης άπό έτών ένεργουμένων ανασκαφών και νέας εϊς πλείστα φυσικού πετρώματος, όπερ κατα την ΝΑ της Ακροπόλεως γωνίαν

άλλα μέρη της παλαιάς και τών νέων /ωρών της Ελλάδος έπε/είρη- τυγχάνει να είναι σεσαθρωμένη μάργα. ' Επωφεληθέντες την φυ-

σεν. Και έν τω ήμετέρω ωδείω έξηκολουθη'σαμεν δι' ολίγων εργατών οικην κλιτύν τοΰ εδάφους άνέο>ξαν δια κατατομής τον βράχου

επί τρίμηνον περίπου τάς έργασίας και οΰ'τω; ήδυνη'θημεν νά άποκαλύ- μέγα όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον, οΰ αί ακριβείς διαστάσεις κα.

ψωμεν κατά τό διάστημα τοΰτο της έργασίας την βόρειον πλευράν θορισθήσονται ευθύς ώς καταστη δυνατή ή άφαίρεσις της παρά

τοΰ οίκοδομη'ματος, ού τά θεμέλια ευρέθησαν έν καλη καταστάσει- ίο ΝΔ πέρας έπιχώσεως.»

σώζονται δέ και όρθοστάται, ων τίνες κατά /ώραν. έφ* ων ί'σταντο οί "Προς το παρόν έκ τών πλευρών της ρηθείσης ορθογωνίου σκά-

λίθινοι κίονες, οί περιθέοντες κατά τόν Βετρούβιον τό ωδεϊον, όπερ 9"?? άπεκαλύφθηααν δια τών άναοκαφών ή ΒΑ και μέγα μέρος

ό Παυσανίας (Α'. 26) καλεί «κατασκεύασμα». "Οπισθεν δέ και ϋύη- τήζ ΒΔ (τό οικοδόμημα αποκλίνει κατά 28° άπό τον μαγνητικού

λότερον ευρέθη καθ' όλην την εκτασιν της βορείου ταύτης πλευράς ό βορρά).»

βρά-/ος άποκεκομμένος έμπροσθεν μεν καθέτως άνωθεν δέ οριζοντίως, " Αμφότεραι αί άποκαλυφθείσαι πλευραι τοΰ ρηθέντος όρθο-

ώς εύοομεν αυτόν και κατά την άνατολικήν πλευράν, άπετέλει δέ ούτος γωνίου είναι εσωτερικώς έπενδεδυμέναι δια τοίχου έκ σκληρού

τό διάζωμα η. τβν λενόμενον περίπατον, όστις ητο δια πλακών εστρω- πωρόλιθου παραμεμειγμένου μετά κρυσταλλικού ασβεστόλιθου.

μένος. "Οπισθεν δέ υπηρχον τά μαρμάρινα εδώλια, ων περί τά δε- Ό τοίχος άπαρτίζεται έκ τών έξης μερών.»

καπέντε έν όλοι τεμάχια εϋρομεν Ιν ταΐς άνασ'καφαΐς ημών, αλλ' ουχί « Ιον ' Εξ εύθυντηρίας Α (όρ. είκ. τομής τοΰ κτιρίου), ης ή άνω

κατά -/ώραν. Ταύτα δέ, ύ>; άλλα-/οΰ εϊπομεν, φέρουσι κατά τό πρό-
σθιον μέρος άνάγλυπτον γλαυκά (πρβ ΑΕ 1914 160 είκ. 18 19 19α)·

Έν τω άνω στρώματι και εις βάθος ελάχιστον άπό της επιφανείας
του σημερινού εδάφους, 0 60, κατά την ΒΔ γωνίαν τοΰ οίκοδομη'ματος
εϋρομεν επίσης θεμέλια οικιών έκ μεγάλων εϊργασμένων λίθων τρο-
νμαλοπαγών, είλημμένων και τούτων έκ τοΰ έγγϋς αναλη'μματο; τοΰ
Διονυσιακοΰ Θεάτρου. Τά θεμέλια τών οικημάτων τούτων δεν φθάνουσι
μέ/ρι τοΰ στερεοΰ εδάφους άλλ' έξικνοΰται εις βάθος μόλις 3 μέτρων
έν ω τό στεοεόν έδαφος ένθα τά θεμέλια τοΰ ωδείου έ/ουσι β ά.
θος 6 1)2 μέτρων. Έν τοις ύπογείοις τών οικιών τούτων εϋρομεν,
πλείστους παμμεγίστους πίθους έν τη γη κεχωμένους χρησιμεύοντας εις
έναπόθεσιν δημητριακών καρπών, τινές τούτο>ν, έπικε/ρισμένοι έσω-
θεν δι' άμμοκονίας Ινρησίμευον δι' έναπόθεσιν υγρών, ϋδατος, οίνου,
ή και ελαίου.

Λι οικιαι αύται, ως εικαζομεν, σα ανηγερθησαν πασαι μετα την
άλωσιν τών Αθηνών (1455), ητοι επί τουρκοκρατίας. Ή έπίχωσις

και ένταΰθα είναι μεγίστη υπερβαίνουσα τά 6 μέτρα, προήλθε δέ εν Περίκλειον ώδεΐον.

μέρει έκ τών άπό τών κλιτύων της ακροπόλεως άπό εκατονταετηρί-
δων κατερχομένων -/ωμάτων, άλλά κατά τό πλεΐστονομως κατε/οίσθη

ό '/ώρος οϋτος και έκ τών έκ της ανασκαφής τοΰ Διονυσιακοΰ Θεά- επιφάνεια υπερέχει νυν της επιφανείας τον στερεοΰ έδάφους της

τρου απορριφθέντων ενταύθα χωμάτων.Ό πυκνός συνοικισμός του τμή- σκάφης (ορχήστρας;) κατά 0 05 - 0 07, πιθανώτατα λόγω άφαι-

ματος τούτου της πόλεως, όστις σήμερον καλείται Πλάκα κατοικείτο ρέαεως τών πλακών, δι ών θά ήτο πάλαι ή ορχήστρα έστρωμενη.»

ϋπο της αριστοκρατίας κατά του; επί τουρκοκρατίας νρόνους και ολίγα «2ον Έξ αναβαθμού Β ϋψους 0 405 και πάχους 0 76 κείμενου

έτη μετά την έπανάστασιν κατά περίεργον σύμπτωσιν και έν τη άρ- κατά 0 58 έσώτερον τοΰ εξωτερικού χείλους τής εύθυντηριας.

/αιοτητι ένταΰθα έτοποθετεΐτο ό τών Κοδαθηναίων δήμος, περί ου έν Οί λίθοι, έξ ών 6 αναβαθμός σύγκειται, εχουσι τους μεν πλάγιους
 
Annotationen