Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΕ 1919

Άμφιαρείου έπιγραφαί· υπό Β. Λεονάρδον. 87

αντί συ[νεΆ9πολέμη σαν γρ. συ[νδιε3ϋπολ.έμη σα[ν],
διό και εν 810 III σ. 408 άπαλειπτέον το συνεπο-
λέμησαν 9138), ειρήσθω ο ένθάδε περί τοϋ" εν 16 II
33127 δτι έπί του λίθου δεν κείται κατασκευασμένοι,
αλλά, ώς εν ΙΟ 2Π 68227 διωρθώθη (πρβ αυτόθι
την τ: ε ρ ι τούτου σημείωση/), κατασκευααάμενοι,
οιο κάί οιορθωτέον μέν ούτιος Ιν 10 II 331 και δη
και έν ΒΙΟ 129 και 810 213 κλπ, άπαλειπτέον
δέ το εν Μβί8ΐβτ/ιαη8 ΟΑΙ 172ι71434 περί εκείνου
γεγραμμένον (το έν 10 ΙΙδ δΙδ^-ΒΙΟ1 426, ΒΙΟ
970, Κοοβνί8-\-Οανάηβν ΙΟΕ II 88]9/0, περί οδ
Μβίβίβνίιαηβ ΟΑΙ 250, νοεΐται = τά τε άλλα-και
τά κατά τους ϋεούς στ. //9 ίσως εκείτο 2'8!^-
σων]ος σ. 107βκάτ. 5 περί του δύο πρβ 10 VII
3172164.&α<Ζββ ΒΤΌ226,Γ/πί»ϊ6 ΗΟΌ 231 24ο,
£ίίθ& Ι80ϋ σ. 2(5 87" σ. 107(3.^. 4: έν ΑΔ
1916Π 66α 24 (ΑΛ 1915214 16) ειρήσθω δτι έν 10 ΙΙ5
768° Β{Τθά Β8Α 1901/2211, 2137) ^ως εκείτο
σ[α]κιστην (το 30ν γράμμα ήν κ ή χ)· σ. 107βκάτ 4:
έν'ΑΔ 1916π 66α 27 «?οσθ. 10 VII 3059 εί>ε,
πρβ ένθάδεσ. 63β- σ. 108α! γρ. πρηγμα, ίΑίΙίβν-
νηαηη ΟΒίΐυίηδοΙιΐ'. 48 ονγραγός, ΒΙ 141114
άχνηκότας (σημ.' έν 1Β ίσως καταχωρισΰήι ά
ζά^νιέρωσις· πρβ 14435 άγιηκώς), Ό1 4629Α η
διακνόντων (πρβ β δια10γνόντων, λ (5<ε'100ρΌ7', πρβ
αύτ. σ. 98 [4629α = 8οΙιη8βη ΙΒ82 18 = 320=Βιιβίί
Ι80Β 74 σ. 231· 4629β = ΙΒ82 18]), πρβ 5«ίθ5;
Ι80Βσ. 56, Βάχχιος Βάχχων 10 χιι9 σ. 186· σ.

ΙΟδα^ένΑΔ 1916ε 66,-,άτ. ι6γρ.Κ1190.6ΐ4ΐ[19;ο]ι62,
έν δέ ΑΔ Ι916Π66Μ γ?· σ. 224χάτ.4· σ. 108α4
γρ. 971, 10 VII 4243, ΟτοβηβΜΜβ 203 σ.
108β2,3γρ.71βκάτ.6πρβΙΟ νΐΐ4132'=Εΐα236)1β,
ΧΙΙ5 82480, 8Ι0 243η 24517 27013 605 κλπ (περί
του ΕΙΟ 23619 πρβ 473[πρβ ΨίΙΗβΙηι ΟΟΑ
190θ9θ]ιι,2- έν ΕΙΟ 236 ίσως εκείτο 9-γ[ε]γενημέ·
ν[η]ς [διώρ]ο[ρά] τε Γπρβ ΑΕ 1883ιοι(= ΨίΙΙιβΙηι
«Πι 190719)^ 1900ΐ57(=Ιβ Υι 962, πρβ 1146

και σ. 356)4/51903ΐ202 [πρβ 118 4/5] 1 904ιοΐ 190533/4,
ΜΤίΙΗβΙιη ΝΒΟΙ[(έν 8ΒΑΛν 1911 τόμ. Ιδΰ-φδ,
ΙΟ Π5 421 (=Π 422· του II 412 και 421 και ΕΜ
7558, ΤνίΙίιβΙτη ΑΜ 1914312 3ίδ)53,ΙΙ^Οΰ}-οωτ12η-
ρίας,έπ[έ]δ[ωκε,) κ[α]ί εν ά[λλ)οις π\άσιν) π αρ\ε-
χ[όμεν]οςεαυτόν,προστεθήτω δέότι,επειδήτό μετά
το ά\λλ)οις π γράμμα κατά τό σωζόμενον λείψανον ήν
ή α ή λ και δή και τό έν 001 92πιστόν δέν επιτρέπε-
ι» 5 21

ται ένθάδε, διά τόν αύτόν δέ λόγον, προς δέ και διά
τόν χώρον, και τό π[ολλοΐς\ εϊνε άποκεκλειμένον,
άπίθανον ο' οΐ'Λ'λ.ν.τοπ\άλιν\ ή ττ^είον] ή εσφαλμένως
κεχαραγμένον π[αρε^]<(7Γ[αρ]εχ)[ο/ίεν]ος [άπίθανον
και ό'τι παρελείφθη τό εϋχρηστον ή χρήσιμον ή ττρο-
ϋυμ,ον ή όίλλο τι τοιοΟτον], το ττ[ασ«'] νοητέον ώς
ώς αρσενικού γένους, ήγουν τοις πολίταις, πο8 έν
Άμφιαρείω ττασί τοις πολίταις 10 VII 254, πάσιν
Ώρωπίοις 10 4264, πασί τοις δεομένοις 10 337
(και σ. 744), ε<ς πάντας ΏρΙωπί'|ους 10 379, και
άλλοθι και τοΐ\ς αλ\λ οις πάσι 'Έλ]λησ[ι\ 10 2ΙΙ
492, πάσι τοις ϋιασώταις 10 II 613, [-πάσιν- ΐνίΐ-
ΙιβίΜΐ ΑΜ 1914308 2ΐ]< απασ[ιν 10 II 597, πάσι
Κώιοις ΒΙ 3613, πάσιν Κρηταιεϋσιτ ΒΙ 5153,
πλήν εάν ύποτεθη ότι πρό τοΰ ά[λλ]οις παραλέλει-
πται το τοις, πρβ 10 ΧΙΙ7 388 εν τε τοις άλλοις
πάσιν εϋ1(ίχρηστον αυτόν παρεχόμενος διατελεί"
έν «Πι 1907ΐ922 '^ως εκείτο έκά[λεσε δε και έπ
δειπνον προ]γράψ[ας, έν δέ 37 'σως ήθελε νά χά-
ραξη πολεϊται ^ζαλωταΐ^ γίνωνταή' σ. 108β3: έν ΑΔ
1916η 72 Ε· 3/4 ~ρβ ΒΙ 4143 ^ωϋ-εις έγ μεγάλ.ου
-■κίνδυνου, 8Ι02 762, 001 67 70 71 74, ΣατΜά
ΗΟΕ I 555· σ. 108β4: έν ΑΔ 1916π73?„ γρ.
έκτιϋέντω (8Ϊ0 614=Ζ«βΛβΜ 1,08 130), περ>
δέ του χρήζω, Φελώ, έϋέλω, λώ, βόλομαι, βού-
λομαι, βείλομαι, δήλομαι πρβ κα'ι Δημοσθ. ΚΓ'

28, 10 Ϊ2 53^6, [11 380ί=ΑΔ 1916Π 7θ)16/7], Π
60023/4, 2ΙΙ 113 204(=8ΙΟ* 789=3204)41 68763/4
79115, ν2 36772 147 171/2, ΙΧι 694118, ΧΠ5 107(πρβ

σ 308, ΨίΙΙΐβΙΐΊΙ «Πι 1909ΐ28 129 134[στ. 21 άντ! 775

ΪΡ. 755])10/ι 1086(πρβ σ.308),ϋΐ32061837213 , 10/Ι

382728383694(τώί χρήζωντι) 41 1034/5 41 188,/7«πα-
δάκης ΑΔ 1916218 χί (όβειλόμενος πολλάκις), 8Ι02
536131416/75910(έν 8Ι02ΙΙΙ σ.277 γρ.τάι δηλομέναι)

5976 59828/„ 48,100121876 78] ,ΖίβΚβη Β08 10410/1
1192 6 8 1405/6 146Βι4,δ (έν Α Ε 191723ΐβ 15γρ·880
(«60α5/6) 885)· σ. 108β12: έν ΑΔ 1916Π 74?ί πρβ

ΒΙ 3672 {)μνάμας και ευχαριστίας 10τάς ες αύτάν.
σ. 10818 άντ'ι 1818 γρ. 1918· σ. 111ακάτ.6 γρ. 3.

Ο 275· σ. 112β15/β γρ. ό μέν 1°^ Ο 22,· έν ΑΕ

1918 τεύ/ους 1-3 έξιοφύλλου σ. Α11 γρ. 28-33"
αύτ. σ. Γ' β20 περί της έν σ. 111 εΐκ. 3 γρ. νο-
τάθεν ορθογραφία; έν ΑΕ 191961β6 πρβ 10 VI 538
[=Ψίί1ιβΙιη 8ΒΑΒ 1913858)10/2·σ 64β9/0 γρ. Οατά-
ηβτ.
 
Annotationen