Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 7
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0013
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMecallici Lib.L s
&foTma>vaiicrate,vaiia'metalloiiiml'pi.'ciescoris"urgU!it.Cireac3itramCfficiem;5j
^KpB8JpO^^>ceiiie::n^c-:-;i';;i vdiiL!;;ni!ii;i;-.Li;i;&vi.-i;c-i:;l.::;:■. anmili spcc-ic-gc*
lierari. Alij ditiulgarunt caitsam efficientcm esic sulphur, quo omhismatcria rnctaU •
lfeac6quitur;qiiaproptcrculi>Sametana,diimcombumntLir,i'jiphiirrcdolent,cuin Li.q.^M,-
tamen ob halitum siccum & tctreum, odorcmsuJphuretim spargant. Satius erit vtia teorjmsia.
cum Aucrroenon aiiam catisamcflicientem pctere, nisiclcmciira,&corpora oar-Ic- Troem.
ftiasquamuisposteacausamagis proxima ,&propriasirquaiitas,<jua-immediatc-
alterat,& g-cnerationcm merallorum pcr-fie.it. Postremo causa finaiiscst cosideran-'
da-j qua: hoc in loco duplex ,altera generationis, altera rei genita- cssc pefhibetur. Caufysin*
FinisgcnerationiscstmetaiiortimtV)rma.qtiapra.-sente3;metal!umtanquam gcni- hsmtealt.
tUfn,& Aia natura prarditumcommcdatur,at finismctalii gcniti erit pcrfeCtioMUn-
di; Mundus enim cst specieru pIcnitudo,vt Plato in Timeo asseuerauitjpretcsquairw
cjudd mctalla varios vsus,& innumeras vtilitates hominibus aifcrunt, de quibussuo
B locb verba fient.
Examinata naturalimetallorsi generationc,aliquid etiam dc artificiosa dstrnefl*
dumeriti nam multijinirtrquo.'; primas toietAibcrtusMagmts,nib.il diffitcntaf.
ItiCtalla artificioscgigni posse:primitusfretiauctoritateAristotclis, qui aliquando - tiki..
artem velimitari naturam,vc! illam petficcrcmonimcntis mandauit ;ideoq;liberc -pliyste. -.'
a(TeuerantcucxEremaprocreariai'tepossiiit,mcdiaparitercodemmodoinmedium <Tex.jg,;
pr.odiscposse.Nanq;arteelementa,vcluii igniscxligno,oleo,&si;:iiIibusc.eUie.i-
turicum tamen cicmenta metaliisviliora elsc fcratitur. Similiterarte extanrorum,
&equorumcadaiieribusanimantes,nimirumapes,&vesparrel'ultant,qua;animai
liametallispra;stantiorapronmicjamus;crgoiuxtaeoiumsententiam,mediaquoq;
nempe mctalla artc generabuntiir. Qpuserat, vt huiuslcntcntiarfautores animad- "'"'J?
liertcremartemesrchabitummentisj&cjiialitatcnijsicqiieaccidciistotisviribusnu- *>'t'sic:',F*
quam substa»tiam producerc valet ,& quando ai tifitio quodam plantam ,ealcem, «-**'*«'•-
& siinilia progignicbseiuamus; notandum estidartcfieri, quatcnusnature famula- 'fZi- ?
•6 tur, qua;,cc>gnitis rcfumPhysicarum caiisis,agentia patientibus apprimt: aceovli'-
modat. Artifex autcm, vt id prtestet ,agcntium & patientium vires naturales CxaiSq
cognoscerc&congruasrationes pro constituendo rei temperamento haberc de.
bet; vt indeforma educatur. Tandcmopuscsl, vtprincipia rieceflariaad rem em-
ciendaminmambus artiiicislibere versenttir,&horumvnodeficiente,abarte ni-
hilprorsitsresulrabit. Hispositisasleiicrantiusdicendumerit, aitemnec tahquam
partemprincipalem,ncctanquair.natut.r iiiilruir.ciitnmposrLMnetalla gciierare^a;
namsiconsidcreturvtpraeipuacausa, nullaarssubstauriainefficcre potest^vtsupe-
riijs fuitenucleatum;necctiamquatcnus cstinflrumcnttim natitra,quonianiesfiul. .
la; conditioncs enumerata; competunt jsiquidemnonnisieonfusaprimordijmelaij-
lorumcognitiohabetur,&ignotar suntnLti();i«,& prapncrares jquibusmas;!! iifJir,
quarhilludmctalluminJiicemprodeat. Quamobrcm Aucrr6es,his omnibus dili- Li/i.xX4p,
gentercorisideratis,hancarrcm meriroaspernatusest.quiameralla taritumttiodo i.ComeH.
purgarq,&nouaminimcprocreare valeat. deGeit, ,
t> 5L% parte metallorum,ca gigni artc asierimt,!quoniam esr prima elementorum c5- ts&tiin,
positioneconsurgant, &sicutiad mentem Aristotclis,eicmenta habentia iliter fe_j»
iymbolum facileadinuiccmttansmiitantur.Similitcrmetalla^Cumsimilemfcre na- L'!>.%.ie
turamsortiantur,&harcfacilepermutaripoteriint. Addunt ctiam idsieriposse_j, Geit,; ■&
quoniamquodcst idoncum ad coctionem, &noncst peffciteeoctum,& pariter im- ;cw?Hp.
purum,vtsunt metallamuIta,nonsoIumcoqui, scd etiampurgariartis ministcrio
potcst. Hasrationcs rialliusessc valoii^ com;.>u;nms, quandoqiiidcm mctalla qila-
litatibiispardmaltcrantibusiinit inMLrnita ,&a.;>iiiu'sunr exiicrtia; vndcnceniiltuo
se;sealtcrare, riccsibisimikgcnerare qucunt: ideoartifexncc pcr mittnam horumj*-
connexionem, nee pcr eorum scminis cum ccrta matcria copulationcm poterit itiL^.
metallaproducere,qucmadmodLim elementap)antas,&animantia gencrat. Ex
conduccntibusgcnerationimetallorumposse,belicficioartis, metalla.consurgerei.-,.
arguunt, nam (i metalla naturalia ope caloris iuxta modum tempcrati in luccmipro-
4cusit,'sic voluntquod artifck caloremcumsrigoread Ijbjtuiirteinpcrct. Sed.ad-
dendum •"■ ■
loading ...