Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 8
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
g r Vlyssis Aldrouartdi
jdendumerat, quodgradumcalotisnaturalis in orncinamctallorumagentis nuni. E
quamartiftxaiTequivakt:prErcrquani(]UOiisilocusgcnerauoiiijmcrallorumcpn_
. sideretur, hicnonomiiisad corumguieiationcmconfert:ctimPlatoscriptumreli-
querit naturam varijs retum gcnerationibus, vatia ojuoquc loca destinaiic: bac dc
causa loeus a Porphyriopater,& principium generationisappellatur. Nonigitur
vbiqueiocorummetallajplanta-^&ssnimalia indikriminatim o.riuntur. . ■
Tandemabexpcricnriaattiumomniuni parente,fauroresHalchemke probant
tx fabr icato Philosophorum Iapide caitera metalla,& potiiurnuin aurum, & argen-
tumdimanare. Vcrumnosabsurdiushocimaginari nonpoiTumuSiCumexcorpo..
' revno,&vniiisnatura;varia,&distiiicra proxime gigni nequeant;(iquidem di-
stini3arumspctierumproximaprjncipia varia C(jnstiruuntur,&mctallamterse^_»
maximediscrcpant. Deindelapisillephilolophkusvelcorpus simplcx,vcl mix,
tumerit nuncupandum,non si>.tjp']ex,quia elementi naturam indueret, neque_*
mixtumiikenimvel c-ITet inetallum ,vul nonj si metallum,iam patefastum est,
vnum mctallum ab altero non prosilirc,consequenterq;ab vno merallo cjtera non- F
exibunt.Sinsitsolumlapis.vt CliymltiaikriLiiijnee etism inderiKS*Ba consurgerc
posiunr, quoniam vnius rci, vnus gen.effltio.nis modus assignaturscum metallaabs-
tCtlcht- quctalslapidein visceiibnsterrasanatUraformcntur. Hisaddamus,qudd ncino
'iw/>'. *n viitute Halchemia-ingens diuitiatum pclagusest aiTccutus. Ad rcmkribit Car-
ijuAk. (lanusparenremsuumopcramHalchemia? diligcntemn;itiask,nec inde maiorem
aurifarraginemcumulaise. Nero quoqucpro cognkionc huius artis immensos
sumptus,& summamcuram adhibuit, & pcritiorcsartirkesconuocauit , &tan-
dem stimma diligcntia, & iugi cxpci ientia adhibita hanc srtem inancm, & despi-
ciendameiTecogiiouit. EtsinonnuJiibcnelicio huiusartisaurum.&argenturru
|iroduxilTtrefcrunt,dciiiccpsnonnarrateotumconditioncm,progresiiiin,&quan-
. '' ".'■ tJtatem,quoniamgraueminsuisfacultatibus.ruiiiamacceperuiit,Narrauit nobis
virdoiSus&fidedignus,qnioperamHakheniia; diuturnam dcderat,sc tanriitn
- ■ ' stmela«rumcxiguar molismagnodispendio eifeciire,&dcinccpssfeqnenteridem
,» opusuioiientem,semperspeirustratum)Olcmnj&operamperdidisse. ..... C
DIFFERENT ] M.
. E incuilorumspcciebus inter auclores sentcn tijs variatur; sed vt cunclis
s hocsitexpioratumjfolsiliumdiffercntia-inpjiinissuntpoderandarjquo-
niamdiuisioobieclirespkere debctillamkkntuiit] ,cuiui cst ebketum.
„ AristotcIesigittirduometalloruingeneraji^inpcioIiilin.&iVk-iallica aisignat,](j
.L,-\' . ■cetfoisileinlatosig!iificatuacceptumomniaafodii:isciiitacr,ii:r:,1hct:dat,&hoc
'^r'f^''\modoinetallaqucquecompleaitur,vveruminarctoiigiiiric.-iLu{iiiii|:Ltini fossi/c,a
"s"0' , inccalliciidiknininatitr.EiiccIIiusfosijiiieorpor.uiiinaiDra.&miiioradistribjiit;
»' 'I- / ; Per maiora,inincralia, intelligit mctalla, quj; vel perfe&a vt aurum, vcl quasi im-.
eas.i. Bisemutum,,£s,& Ferrum pronunciat,&prc. mirioribusmincralibusreliquafossi- H
Irthh Jc .Iiadeinonilrat.Theophrastusquoq;fossHium duas tantumdiftcrentias aisignsre
■ v^ ' videtur, dum ha-c partim ex acua, vt metalla, partiin ex tcrra v.trcljqua metaMi-'
Lili Je caconstituit-. Gakmisfossiliaiii tii;>iici <!ikiiiiiiiiccollocat.,dumvarias tcrraiiv
/iLpmcd. ciiuersoslapidcs,&nietalladiscrepantiacnunierat. Albeitus;magmis,qucm Be*
sas' ' tingutiits,&multialijsequuntur,uiagc!!cia fostiIium,nempe lapidcs,metalla^
.&mediamineraiiamanifcstaiiit,&permcdianiincraliaSaJIAhinicii,Nitruniu,
iMedl* PyritemjAtramcntumj&aiiahuiusgeneris iutelk-xit,qua; partiin naturam me-
miHtfilia tallormn,partiranaturamlapidumsa]>iu]it.Ai:Jl;tn;i,iv,iclt.:c!iteAlbcrto,fossiJiuin
qtnc. quatuordisferentiasiuuulgaiiit,casquelapidcs,suIphura,saics, &mctallancani-
nauit. Tandcmapudaliosatktort;.s,cu;ni:or !cl.s:;iiiuii;.i[>ii:ajn luccm prodeunt,
. suntq;Terra?iniignes,Succi concrcti, Lapidcs, &Mctalla,quam diuisionem Dio-.
Lih.y dt. scoridesampkxuscst. Hacdiuisio pkrisque,& pptissimum Caidano arriderc.
mtr.xMe- videtur;namquciossilia vel liqucscunt,&redcuntiain pristinam fomiam dura-

D:
loading ...