Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 10
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
io VlyssisAldrouandi
. ssrgcntuni,vela;s,velaliquidexplumbi gencribus; raro tameri plumbo candidoj fe
Efr&rB vdferroaliquod metallum jmjniscet ,& plumbo nigro, vel cinereo nil aliud quam
qa.d^t. argentiimaddit;&b.i--inii"lijr.Lru[]]![K'iUMnominibuscarcredicuntur,pra;terduis,
qiiarum.vnavocaturelcctrum,quandoquintaauriportioquatuorargeti partibus
permiscetuiialtcradicitur stammm, quando rertia piumbi nigri ponio duabus
argenti additur* :■
Nonnulli inni.qni.-Jia^iimpIicesmetalloruiiispccicsenuiiieratisaddercconan-
tur.Primiti.ts in sbdinis quandam materiam inucniri reserunt,qua: ab enarratis me-
tallorum specierjusdiscrcpat,&^.virisrei metallica-peritis Cachimia vocitatur,
* nos prauumsuccumdicercmus.; est atttemhaic materia non metallispecies, sed im-
matura metalli vcna, seu semiperfo&um mctalium, & nondiim a natura absolutum.
EacdlusqHoq(inHistoriaSicilia;.meminitciiiusdammetaIii, quotauquamkpidc
■ Mr-talla CK'3tore! vtuntur a<1 varias hominumstatuas formandas, idq;in territorio Agri-
■■.:,-'.,,„ §ent' vrbisSicili* siracirca.oram australcm ad ostia Agragantis slunij nascitur.
- " ' ApudNicandriScbolialiemlegiturquxdihcrbanoinincPhyllis.aliter^^i^^m, p
Tfollh °,"£<uxta illinsmentcm in Samothracia vocaturijMpaW, sbstassis Ita di&a aloco,
bcria. v',i metallum vocatum>*a$aiiov nascitur.No-; verb hanc eise metalli spcciem a pre>
diftisdirrercntemnonarbitramurjpotiusmetalliepithctoneisecrcdiiiiuSjnamcuin
GrarcisJttsiw sitluceniula,idmctalligemis mcaucinisterra;, instarluccrna^forsi-
tanrefulgebit. Nondesunt,qui iamiliar metallorum Vitrum adscribuut;quoniam
illorummorcfundatur, &in vaii.isv.iitn.imfarm.dvTiiimi:. Sctl licct ratione su-
(ionisjvitnini iucrallicim tamiliani alsij-.cmhabcar, qiioniamposteaestfragile,ab
alijsmcrallis scgregari meretur. Qui piui a de his disferenrijs scire cupit, adeat Ari-
stotelcmsP!iniiini, Alli^i-Hiiu, Porcam,]Ji-asaiioJiiin,Agricolain,Maiolum,Mylium,
Renodeumj&Ca:siumIesuitam,quiinsuaMineraIjgiaaIiosauctores superauir.
NATVRA, £T PROPRIETATES.
G
ANIMADVERSIONEdignumestmetallainterscnoii puritate,velimpu-
ritatc, aut maiori,veI minori decoctione discreparc.vt nonnulli liberepro-
nundarunt;sedteperatura,viribus,&proprieratibusdistinguntur. Etlicet
in visceribus terraitalianon oriaiitiijyiiiaIiascnsibusapparent,nihiIomiiiusiIIaru-
dis materia in fornacibus posita in metailum soluitur,quod aiftu non habet aliquam
partiumdiuersitatcm,vtmulti astruunt,quia metalla sin5 moIe,saItemvirtuteJianc
proprictatcm ass*equuntur,& mctalla in hoc disientiunt a Japidibus, qui liquescunt,
quoniam metalla susa, & srigefacta in pristinam formam rcuertuntur, lapidcs verd
Jiquati formam propriam perdunt.
Simctallorum qualitatcs c6tcmplcmur,primiim in odores,& saporcs incidemus j
namrationeodoris,vniiinmeiailiimmae.;n,qii \n\ alitid/jdoicm iniucundmn emit-
tet,quoniaauriodorminusestinsuauis,sedagi;n:simai;is,qiiai)iaurumestodorife-
^Jesalle- r">quandoquidcodores mctalloriimvehcmcntcrsicci iimr;idcoq, fhixionibusocu-
rnm odor lorficoferunt,&pra;cordijsmaKimosuntdetrimcnto.Idnobisindicantopcrarij,qHi H
qnalh. metalh fundut;os enim,& nares duplici,vel triplici pano coactili obthurant,ne odo
ribus metalloinm iniician:m',& aliquo morbo .tnkiantiir.Quoad sapores.aurum sa-
poredulcircdundatded minusdulci argeiitum,rcliqtiametalla;veluti phunbum,&
stannli odore,& saporc lii-bcti simt in%rirr;i;qi:amujs postca expcrientia acrem ho-
rumsaporcdemOnstret:(iquide,iqii^diu in.vasisstanueis detenWjvelqualongum
Sspores ■terpcrfistulasphimbeashabucrint,intestinaasficere,&dysentcriagencraresolent.
mctallo- Sedintcromniamctalla*s,&fcrrmn, saporesaquartimvehcmentcrinrieiunt,qua.
mmaua- pI0pcer aquatfodinis a.-reisctirediuis i:aamara,& abominanda est,vt vixgu-
l™- stariposlit. Idcm prxstare solct illicb vinum in vasc ameoinsusum, quod tam cito
aqua;noncontingit,obnatiiralci'.i;:itisivi!;idii:i:cm,vcrumquandoin fodinaa^ris,
vcl hi vase ameo diii manserit, idemaqua-proculdubioaccidct. Demummetallaj
hoc sibi proprium nanciscuntur,vt cote attritarcfulgeant,vcluti ars assiduo vsu sple-
dcscit.ad rem quidam cancbat.
loading ...