Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 26
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0032
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
-VTyssis Aldrouandi

jqpwefc.
FP"1 .

tfualafa-
Id.

tii. 10.
vscneid.

Hispania,secundusinThracia,tertiusin Britaniajquartusin GalliaGcrmania:su. g
perioriconiuiiclainueniripcrhibeiuriqiicmadnioduninouarHispanJaimeuIlaauI-
lis cedunt, & abundantiamauri, argcnti,scrri, & vtriusq; pJunabi Plinius citcriori
Hispania: a Pyrcneis attribuebat.
IapponensespopuIos,obmetal]orurnquantitatcmIoannesBoterus summispro-
seciHituriaudibus^dumillismercesaJiarumgentiumadsetrahunt.IbyllavrbsTar-
tariarmuJtislaudum titulisestafficienda,quc.niamniultasauri,& argenti fodinas
habeat. IJuamTyrrhenimarisinsulamegestatcfrucruum ,&scgetum laboranrem,
metallorum vero diti/limam Ioannes Boterus summa Jaude in CaJum eltert: qua-
propter Poera: non cessanr illam metalliferam appeJIare. Baptista Mantujnusiwe
habet.
Iltta metallsicissempersnmositntmt.
Paritcr Strozus filius de hac insula sic canit.
•Sbafl metallscrtcsaxa ardutisttldidie Ilntt,
MuJra fcssilia singularibus pra:rogatitiispra;dita in Ilua eruuntur, sed maiorem ferri ■»
copiam proferrcvidetur;quod nonfuitignotumVirgilio ,quandohosvcrsuspro- -

.411..

irrt-.
laiijfttlg,
tikn.e
yit.
Ie*lU.
Z/.j.r.ic
Lii.i.
tkrisop.

Infala ittexhartithchalyhumgeneroft metdllis.
Indid oc- Indiam Occidentalcm quantitatemctallorumtumidamsupcrbirelosephusAeosta
ridetdlis. monimentii mandauit,sedinteralias Indixparres RegnumPeruanum,obopulen-
Lii. 4. tiammetallicam,(e iaAarenon desinic.qiioniainindiesnriU.T scmpermetallorum
Jssi. sad. vena;detegunr.ur: in hac autcmmundi regione potiusquam in a!ia,copiosanascun-
edP.3, turmetaIla,&idprouemrescribic Acosta a solo sterili,quod metaJJa naruraliter
Teftt. amant.InsuIa;Oceanihil'panicimetaI]iCjSopcssd]icecstanni,&plumbihabuerunr,
& Phamiccs hoc commcrcium diu occultarunt/ed postea quam Romani inharc me-
taJJa detecta incubuerunt, fodinarpenitiis lunc dercliifta?. Addamus exrelatione lo-
- annis Boterij,Insulam Hispanioiamdiuitij^ metallrcis asiluere.Sed quidasseredum
JtdeItalia?quai,Plinio tesle,mabundantiamctallorumauri,argenri,a:ris,& q
rrinullisregionibusnonccmc, qtiamdiulibuitopusmetaIlicume>:erccre;nam_»
vtaJio inlocoidemPJinius scripsitid intcrdiccum vetere eonsulto Patrum Iralia
parc.i iubentium. AJioquin Virgilius de illa canit hunein modum,
H*c eadem/irge>tti rttitis, sriss,metalla
OsieitJit yenitj ats; dnroplttrimdsiuxit.
* Imo loannes Aurelius AugurcJlus idcm stabilire vidctur, quandoimmensos in so-
diendismctaJJislaboresrecensetjnamhosquoqioliinltaliainotosfuilTcmemorar,
&nullam rcgionem metallis hac forc farcundiorcm opinatur,cum per Iongam_*
annorum seriem mctalla inde non fuerint eruta. Carmina huius aussoris sic se__»
habenr.
isi ipttoq; Idmsttcraat Italis t/itdxdof, Idlores
WIttmindper,pttteostte etiam, montsitt' rsiitas
Isald ditmptttititprisiis exercittt tellot. J£
Cttipoft tsn'ppepidlcge inrerditldpepcrcit
tsdupifdcrdsdmes; necj; cnim exbaurire metalld
Itdli&pdrCd, iyprttdcns esiipajsa yetasids.
Jieesorct htrc ttiam regiofitcitndhr- Tilla,
£>i>£ne magisfitfetet ~»ems>utnc iitfittr dtrri,
Ipfa diii cttm totfacrit nw hdttsiaper annot.
QuaproptercumPontifexMaximusCIemcnsScptimushoccopercumhaberet,ius-
sit Tuccaris Germanis,vt duos homines Suacenscs rei mecallica; perfede pecitos, ad
aliquotvenasltalia; fodiendas,&eKccquendascGcrmaniainItaliam cuocarenti
quodiligencerperaiftOjliuiusmodiopiJicesIcaliammecaliisnoncarerc retulerunt,
sedliorum Jucrumeuctantumobscruarunt, quantumimpenlismetallicis rcsponde-
* reposiet.IndiciumquoqipaucitatismetaJlorumltaliaiindcperccperunt, quoniam.
RiuijTorrentes,&FJuui;autrara,autnullametaliorumramentaducunt. Hincfa-
* ciii conieclura assequi possumuscausam:propter quam Vctere Patruin Consultc*
Italia;
loading ...