Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 27
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metalhci. Lib. 1. 37
A Iralin; rcgioni omnium conscnsu landata fuerstparcmim,quphia'ni fuctuosiofcs
arationes,quaroveriarUmmeE3lIicarumjfbsli <: esessedecreuerum:. NamsiPIinius
nullain tellurcm Iralia fecundioremcsseasicTcraiNtJioi: tanmn-.Iircnini & iir.mensa
vtilitaslnoncrat omictcnda,ciim quaistuosa mcrcatura auri,&3rgentimaiusan-*
nuo cursu emoItimentum,quaui triKtiiosiiTiii us agcr tt-ntuin siujc n:m spatioafferat.
lucatam Insnlam Laurcnrius Anania in Fabrica nniiid i taris;::ar.] auri,& argenti fe- sacataln.
raccmmagnificat,sicutiFaccllusin HistoriaSiciliaiirinumeraslaudcs inIulianam_/^/rf.
rcgionemcongerir, qtiia vcnii auri, argcnti, & fcrri curgeat.
ItiLeodiccnsiDia-CcsimuItaibdiunturmctalla. Infinibns I.otl^arinpi.T mulra_j LuoaVrbi.
sunt]oca,qua'iiihuuc vsq;diemmultumargt:i];i, ;n-is, pj>;;iil>;jS.' iu-i (uppeditat.
LunavrbsHetrurijinconfiiiioLigui'ia;sitaoiinim(;taIlisfuitopiilcncaIquoiiiain_ji'i4.^J'/.
Scatius illam nUncupauic metallifcram hoo vcrsu.
issi ne metallifera rcpctit iam mtma Lk/iit.
InMacedoniacircaPhilipposmetallaieperii-i dicuntur,siverasi:ripsitArifloteles __'■ .
B inlibtode Mirabilibus.Madagascar jsecunduniaiios, insnia Liuia^PIiiiio Ccine *-'-°-c->1,
diela,exnicnrealiorum, Tharsia Salomonis, Nupcris insula Diui Laurcntijap- j^^m,
peIlacur,hiBcmultosthesaurosauri,&3rgentioccitltat. MansfcliiiaVtbsSaxonia; ,.
insignisform,&meeal]ifc-racst,quoniainvci:asaiui, aiytnti, &pra'scrtima'risnu-
ttit. Maroniam AbrahamusOrteliusJocum in Atticaconstituir,quimuIta mctaL jig,ta^4
lafundit. Matuccaregio Imperij Bcnomotprimaria.mctallicauiateriascatct ,& reyt^
hominesadfossionem incumbentes Botongos nuncupant. Melce lacus inter Go- .
thiam&Suecianisicusripasquocunq,metalIohabetturgentes. Mcroc Insula,siIo-
anniBotero fidescst adhibenda,nonsolum minerisauri, argenti,aris, &fcrrisca-
tet,sedctiamarundinestamimiiKnsasprcducit, vtcxiilis i-yiiilia: (;;!>■cinnt.Messa.
Tia;JFaceIlusinHiItoriaSicilia',vcu,is:iiiri,;i]!>cnti,aIiiininis,&ferriattnbuit. Ma- MagtftU
guntia,siucMoguntia vrbsGciinani;i'!(i|n:n:iiis;-,t:Ri;c!.i!i',i lodmisestpwclara. T>r&t Cer-
NoncstomitccudaMorauia rcgioGermania-ir.tcr !J<djC!]iiam:>&- I!:!;::;;::ia;n_.i, mttm&,
qtiia&ipsaplumbcis,&ferrcismetaliisabundat. Mosccuia' tandcm I'annesBo-
C terusnon venasauri,neq;argenti,sed cantunimodo k-rrijj-hmu-.ij&aTi.- ;ill:gnat. ^■lo/caaiit
Namur,testeIoanncBotcro,habetnioiiCCsminerisfeni, & plutribi pra'gnantcs. Kamar.
Neanusmonslongittidinisvndcciniiiiilliaiioruiiij&laritudinisduoiumsuprarri- Hemim.
ginta, vthabetiirinCosinograv.iiiavniucisiili, LUii-ii:n,aitcnti[in,phinibum,stan- '
Hum,&ferruinproducit.l.)c:iK!, l;acd!i!5 i:i Historia .Sicilia' na:r;u, qmid uonpro-
cu! a Nisa magna; cauerna; visuntur, vbi olim lodina; auii, ai genri, ferri, & alumi-
nis fuerant.
PanganismonsThraciarinconfinioMaccdonijr^ss-MBcIIonionucupatusau-
reiSj&argciirci.smctalliicstccklicniiniiKjiiiicmniagnumj&CKCclsuni Herodotus ■
pntdicauit. Peruanamregionem factamcsscnotiiriiiiaiiipropcerinfinlcas diuitias, Ycbo htr.
rquaiamecalliseruunrurjIoannesBctcrii.sieiulJiriir.o in ^liusnioniiiu^ amplisliiiiis, &a qurtlis.
&vastissimislicrbainstarasparagicrei'cit3quaiabiiicolisvocat]ji-ycho,liancin—
fornacibusadfmidcdametallaacccndunt.idtolosephus Acosta maxima tenetur Lr.q.lsijl.
admirationc,curtantavishuicpIanta;in liquandismetallisinsic,cuinalibilignis led.e.i;.
Droborcis.&carbonibusquemisvixliqucsicripossinr. Hocpioponiniusfludiosisco-
sideranduin,anYchoPeruanortimaIiquaKalisitspecics,cimihuiusmodiplantaj Tterb&U
magnamcummetallisfamiliaritatcmhabeat jnamvasaviticaexillius cineisbusin tri.
diesconssantur,icavchecbavitriiBocanicisnominetur.
Saguntusfuit Vrbs HispaniaiTariaconensisJneuiustfarstumccaliaerantcopio-
sa, ideoq; Baptista Mantuanus canens diccbat.
Eccc metdllseri tra&us, ccce alt* Sagnmi
Tec7*.
SalzburgCiuitatisArchicpiscopalisinGermaniaterritorium&mecalliSj&fos-
silibus penc- innumcris abundat.Sardinia metallis fa-cunda cst, quar a" dextris Cahu
titani ptomontorijfodiucur.In Saxonia propcGoselaria vena;metallic^ annoDo- - .
minisexagesimooctauo post nonagesimurepcrtaisiint.ScaniapatsDaniaivocataa ^S.t.^
PlinioScandinariaincNhatistashabetmctaIIorumvenas,scilicctauri,argenti,a;tis, J ■
&plumbi,vtinCosmographiaVniuersalilegitur. ScotijeopcsinniincrispLimbi,
C z jsul.
loading ...