Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 35
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0041
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musa:i Metallici Lib.I. 35
A /untferceKanimeSjtiameorimniHstrumciitapartimexferrOjpsrtiniexaM-cautau-
rkhalco concinnantui-. Ha-sunrvtiliiatesa^nctallisdimanantcs, (-juarumorigmcrn
rlobisaslignatNatura. VcrumaIia:smitvtilitates,qua;aLegcoriri vidcntur ,dum
mctallavertunturin nummos, quiaiegenomen supkrunt(>!»« est Lcx apudGf$.
cos.)ctcnimlege constitutum est, vr mctalla, &pra.-krrim auruin, & arscntum prc- Nummi
tiosadicantur,dumpecunia;^monctcformamsubcunt. Ha-cmerallasignatapecu- <"-9'****J».
nienomcnapccudesumpserunt,quoiiiamSeruiusReK,testePiinio,omiiiumprimus
ssnoupccudumsignauitjlkctOuidiusIibroprimo Fastorumhocopuslanoattri- ssj;" 33-
buerit. Moneta- autem fuerunt di£tx, vel quia moneant cuius sint, vel ad aIiorum_» '"si'"***
sncntem, quiamonenr,ne fraus aliqua in pondere,&forma metallicommirtatur;
Itaq; moncta; vsum fuisie antiquisiimum Iiquiddcoustat,cumapudlosephumlege- „ .
rimus Caynum Adami primi hominis filium in monetas eumiilandasanxicincubuis- m"
le.Primusramen,cxaliorummente,quimonetamfabricauit,fuitChare cgregius v
Faber pater Abraha; ad petirione Nirti Regis Ninius filij Beh": idchcd legitur inGc-
B nesi. <--<#>'■'£*»tpablrct assindh■ mvnetsm pro&attpccuniit, Herodotus monimentis
mandauit a Lydis omniumprimis uuminosaureos,& argenteosadhumanum vsum £*s* *3-
percusibsfuiile.Roma-, vr PJinius tcstisicatur,anno V.-biscodireqiiatiragesimosep- ■**• t*W
timopoftscxcenreltmumjnuminusaureusfuirsignatusj&dcincepsvbiquegentium i'**3J*
pecuniacudica^pit. Argcntum prjmusPha:donsignarcdocuit,si vcritatem Srrabo *&• &$■
cstairecutus.AIijfucran(huJusknreiitif,quddDariusprininsexauropurissimo]& Lii.S.Oea.
purgatissiino monetam fabricari iuistrir.Itaq; cum cjc oinni mcrallorum gcnere eon-<?'"•*?'*•
■siarimoneta-posiinr,tamen vocabulo moneta-Iuris Consultiaureamtantumodo,& *■ *«*«.«
argentcammonctamintclligcndamesse statuuntjitaGIossavcrbopecuniaribidocet./'''*''''*'0**
Hodiepublica consuctsidineestreceprum, vt appellatione monet*,aurca, argen- iMuter*
tea,& arrca intelligatur. Solent autein percussoresmonetarij, duin metalla pro num- «*•«**
morum fabrica fundunt illisnonnihil plumbiadmiscerc, verumtamenplumbumsub- quidintel
fiantiam monete noningredirur, qnia partim exhalat ,& partim ab alijs metallis se- ^gedam»
grcgatur:quapropterprobatcpecunia;cxauro,ve]argento,vclercconstant,vtsta-
€ uit Vlpianus in L. Cornelia, vbi nummi stannei, 8: plumbci vsum prorsus vetat. -V**»*'
AntcquamhuicRubriea;finemimponawus,sabricalnmonetarLl^nrudinTodoe■:.. /****'**■
plicaredccrcuimus;primum artificesmonetarijcertumpondusccrtimetallicatinis •^f'°aiele
mseitum,inibrnacibusliquciaciunt,&tantumargentiauroaddunt,vcltantumj dendtma-.
srisargento,quantumlegc monetariapcrmimtur,vcldecrctoPri*icipis,veIReipu- '■*'*>
bhcar,cuius impcnsispecunia fabrkatur. Liquidum iam metallum, & iuxta statutam
!egcmtemperatum:mcanalesferreosfundunt,&bacjllosbipedalesformant,quos
posteamallcisinlaminasautcrassas, auttcnucsdilatant,iu3itapccunia:geiius,quod
tunc temporis,& formare,& signare volunr. Iam nostro seculo nouaslgnanda; mone-
lirmucntioreperuest, quianonssando,necmalleisferieiidoniimmjcudumur,sed
prslisespeditisGiiiL-imprimunturinamrotaaquariamachinamfcrreamorganoho-
rologioiimilemmagnoimpetu circumducit,qus intcgrature.tmultlsrotisdcntatis
itaadinuicemcopulatis,vtlesemutu6implcat:iiquideminillaruinmediocy]indri
ex dialybeduo adsuinmam duriticm temperati voluuntur,&ita inuicemsuntcon-
Diumsti,vtsuperiordcorsum,&inferior sursumroterur.Gestanthi cylindriejlatas
roonetarum fbrmas nonnihil cxuntcscum margini usadcdaciitis,vtsuperssuum
mctalluma ceiatura facile separetur. Cylindrorum tbrme ita cqualitcr, & summa
ptoportione aptantur, & inter voluendum apprimc iunguntur, vt nummi ab vtroq;
laterc perfccsam forme impressionemacquiranr,quarcopifexmoncurius nilaliud
ibi debet agcrc, nisi laininas auri, vel argcnri, vel ^ris propondere, & magnitudine
imprimend? inonctriamantcapreparatas,cylindris inotbtm euntibusadmouere;
nam illicd iamina metallica tbtinam adepta vna cum excrcmcntis mctalli in vas
suppoiitum dcscendjt.
loading ...