Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 42
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
42 Vlysss Aklrouandi

_^ . c3umasaIcsupcrpositofa-detur,iiihi!ominus salinum aurcumamateriasalisnotLj E
. , inqumatur.SiqualiM.tcs rntcma: pliri auri pondereiiiur. Primd obscruabimus.cx
f . *" rncnicArisiotdis,igncitaf'uti<(i,vtnihilpii'!>ii^Hi!;[la:it:a^imittatjimrj ibipuri-
" "* *"" fkatur, &Iplcndidiii5 ciiadir.nihikj, su.v soJiditatisperdit.Dcindeanruminaquis
■Li} me acutispositum,quas Aurificcs ad segregandum aurumab Argctito pra;parant,inli.
' " 7 mumminimesbluitur,vtmultiperperamarbiirantur;,sed inparticulas insetriibiles
. *p. (jjjii^jj^,,.^ qUWi siccata aqua,dcntto pristin* fbnnsr rcstituuncur. Debcmus tamen_»
' ' animaduerterc,quandodiitumfuitaurinecigne,nccvsuabsumi,idiiicomparatioi
neadalia mcralla inteUigendumcsic; quandoquidein nummiaureiasCduodigitoru
■^*"-' attritu absumuntur,& diururno igne aurumpaulathn euanescit.Tandem inter qua»
qnnlitit- |;tatts auricxtcrnasrecciisetuigrauitaspJuinbonigroa-quaIis,&calor,quidiutius
tes exter- j|icandentiaurocontinctur,necnoncoiorfuluus,&nitorfulgeasmemoratur,CUin
**■ aurumintermctaJla skprimum,quod coloremmonstret,qui magi;inauro,quam
inaJijsmaallisrcfuIget. Hinclnterpres Piiidaii,&Chymistar aurumSolidicatum
essc aslcucranr; namq; veluti 5oJin medioplanetarumresplcndct, pariteraurumin- F
terca-tera metaJla coruscat.
Pra?dic"tis addunt nonnulli prauam auri qualitatem,proptercaqudd , ex Plinio,
neisecensentised aducrtcndumcst tunc PJinium veibafeciste de

P"

auro, cut aliudmetallumpermixtumer.it; at quando igr.e purificatur, tunccmnem
malam qualitatem cxuir, &hocin meditamentissitmptum tantiim abest, vt homini
sitdetrimento,vtpotiusiacultatem vitalcmroboret, &omucshumanicorporisspi-
i. "j"* ritus recrcet. Deniq;Icgitur inlibro dc natura rerum ,quod aurumhacprarrcgitiia
dte *!>«<■- gaudet,vtaduemai)tedicfiigcscat;qu3ptopterquidigitisaurumgestant,tacjleco-
tante jrt- gnoscunt, quando diescit, quod si vernmsit, nccnc, vmiiqi!i!q;pi:ndiE.ii-i poterit.
ANTIPATHIA, ET SYMPATHIA.
JROXIMO,*&asnnequodamordiiieproprict;itJiiusauriantip3thia,&sympa-G
thiasucccdit.Primdsulphur,&aurumiiitersedisridercindccoIIigimus,quo-
niam aurum vapore sulphureo ,& Eitido perrusuuvillico gratumcolorcnu
amittit;quamuisposteacodcmsnlpiiurc inaquafcrticfaiio vnacum rartaro, & mo-
■ . ... dicosalispristinusspJendorilJirestituatur. Paritcraplumbogiauemosfensamreci-
T um t pit^namaurtimfumopjumbiimfcutuminpuluerem tenuislimuniredigitur,&inter-
suwtsau- (jumodore plumbiadeorigcscit, vt malleodilarari .lequcatiquamobrcmartifices
rotwmt- aitfurndenuo fundere, & modicum vitri, vel sublimaii liiperinsundcre coguntur, vt
c"s' malam qualitatem a fumo plumbireceptamdeponat.AinpIius limonum succus per-
tinacemaurosecxhibet inin:ieum;nain,vttestjficatur LeuiiiusLcmnius,aurumaIi-
quothoras inpra-dictosticco infusum poiidciediminuitur.Tandemaurumcuniar-
gento viuovcriementcsvidcrur exercercinimicitias,dumabArgeiito viuotaquam
Inlth, tie a venenocornunpattir. Vcrum,admcntcm<.Iarissimi viri Fracastorij,hancpotiiisfa-
Jymp.^ miliaritatemdcbciiiusappellare, cumseinuicemquodamniodoaniplciti videantur.
*"t'f>. rey. NamsiJiqiicsccntiauromisceaturargcntum viuum,& iiidueatuniiistnra,donecsrijH
ritm. gescat,auriiminpulucremredigcctir, dum argcntumviuum penetrando,matcria;
aurcaiadedcopulatur, vtnulJam habcrccontinuitatem paiiatiir,nullaprorsus auri
Stracem- Jpecie remanentcrhocnonest ignorun: artisicibus Saracenis, Vt habctur inlibrode
rum mei. naturarcrum,quiitinerantesauium hacratione corruprtimseCLiiiferunt,nampO-
stca adlibitum infornacula positumpulchrius, &splcndidius icsurgit. Quiabim-
mundicijsosficina; aurari.-p auruin extrahunt, non auri,& mercurij odium, scd potius-
quamdameorumfamiiiaritatemelse pionunciat,quia immundiciasmolatriturant,
&i!Jismercuriumdiligentermiscendoaddunt,&quieqnidauiipermixtumhabue-
rint,mcrcurio adha?ret,qui postmodum pcr coriumtransieus.iniundoaurunu
reJinquit.
ExaltcrapartcaurumcummuJtisalijsrebusanstisiimofamiliaritatisvinculoCoi
pnlatur. Inpiimis abamicitia animaliumnon abhofret mam Philostratusscripris
mandauit Draconem esse fcram erga aurum bcneuoIam;idcoq; slatimatq; aurum vi-
derit.
loading ...