Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 43
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0049
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mu&iMecaliici Lib. I. 43
A derit,iIIudtouereiIlicdconarur:hiiicPocta:Dracones thcsaurorumcustodescon- _____ -. ,
stirucrunt. Hacautemrationobisnonarridetiquaiidoqtiidcm Poeta:obacutamvi- 17>r'tco»t-s
sionem Draconcs auricustodes essc finxerunt, vt inTomo deSerpenribusi nobis eurtkesiu
fuit enucleatum. Pra tcreaamorGalligallinaceiinaurumest singularis,cum aurimi- r'>cailodes
cas& nummosaureos libentissimedeuorer: vnde fit, vt inquit Brusonius, qudd ossa
huiusaniinantisliqaescentiauiopermixtailludinseconsumant. Accipitei etiam__>
intetamicosauriestrecensendusicum Aelianusmonimentismandauerit abossibus "^vKKST
tibia:accipitris,veluriabolse miluipiscisaurumtrahi;scdhuiusrci nullumpericu- *"" '""''
lumfecimusiidcircdniliil temercalTt-renciumessearbitramur. Pariternonvulgaris eM4'
beneuokntia inter aurum, & echinum piscem cadere debct, cum hic piscis sale ser- ,.'
uatus,refercntcAu;toredenaturarerum,tantavipolleat,vtadmotus,auruminpu-. -v. - "'*.
tcos.defapsum extrahat. Iicm ex eodcin Auclorecolligimusaurum ctiamaim vegc- "
tabilibusamiciria:copulaconiungi,dumvrigacorylirecensinaurum fusumimmis-
saillnd inpulucremrcdigat, quoniamhumidiras virga-abauro,& vicistim Iiumidi-
B tasauriaviigaattrahatur. Idemdevinoassercndum cssemulti pronuncians, cumvi- ^vt^tg-e
num auri colorema-muletur, dcindc quoniam veluti vinumintcr vegctabilia,ira_» t«btlinw
aurumintermincraliapiimaspaitescccupat.Pra;tereaaurum,&multametallapri- ^tos.imi
uatisodijsnondilTidcnt; quandoquidcm artiskcshuinsamicititfnon ignarimetal- [la„„
h inccrsc conucnicntia permik-ent,&hancmisturam Ltg-ait aspellant,quoniam
hac metalla simulligentur, & vinciantur. Plumbum igitur ,& stannum itaamicese___
ampkcTuntur,vtcopulata talem milluram constituant,qtia?& perito etiam arrifi-
ccdignoscincqueatianrumvero nonnisi cuin argcnto,&a:rcapprimeligaripoiest. ^«' !*/>>-
Postremdaummab amicitia ctlam lapidiunnonrecedit icum rcperiatur lapis no~ Jes turi
mine Pantarbc,qui aurum, velutiniagnes ferrum, auctore Philostrato^trahere^.» fatamici.
perhibcatur, & propterca raesi td magncs aureus appellandus esset ,sed adhuc de__. .. >,
loco natali, & de origine nominis jguotuin cst. Plinius tamen memorat Amphitanem
quadrat;efigur_iapidcm,&alionommcchiysocollam,tanqiiammagnetemaureuin, Li.Zy.iitt.
&inlndianasci rcfert,vt tegatmendaciuni,fortecrinnarchasir.a:aiirea:spccicsqua- /"Jt.c.io^
C drata,aureocolore tincTa.Hicigiturlapisprocuidilbtocritficlitiuscumhactcnusta-
i is ignoretur, qui aurum trahat.
INVENIENDI, ET PRiEPARsVNDs
RATIO.
PLINIVS monimcntismardauittripliceminuentendiaurirationem, primum
obsetuando arenas lluminum,demde scrobes puteorum,& tertio mincrasmo-
tiumicsterimodilcgendisi.ntin primocapitehuiuslibri, vbidevarijsinqui-
rendorum metalloruui artificijs tgimus. Superestsoium, vtdearte ptarparationis
vcrbasaciamus,cumalio arriikjoaurumssuminiselaboretur,&alia rationc3urum
minerale prasparettir. Itaq;aurunVainnissolaablutione perfecl£prarparatur;nani__i
T> quando ab arena fucrit scgregatum.funditur ,& eft perfeaiiTimum . Memorant qui
nouumorbemperiuflrarunt. tcste Maiolo, retia abIncolis adhiberi, quibusauri gle-
bas ab amnibus extrahont. Id potilsimumacciditssumini Zenero non procul abvr- t;a pm
be,cuiCarthaginisn6n.enindirumcst:ctenimAcco)e;quadoinmagnosinciduntim- ™"*'
bres,reribusmulcaaufiramentaixpiscancur,quo:nuiIapra:parationcindigent.Pari- "*
ter,iuxtamcntemCtcsi.T, iiilndiafonsest, qui quotannisaurohumidoimplctur,&
mdec&umvrceificiilesauropkiii GnguIisannishauriunturifiajIiacnimvasaopOsi
tctelTe,vtlintfragiIia,quoniamauiumiincpra'parationeinillisconcrcIcit:singuJiau-
tem vrcei pondus talenti ex„quant..
Sinadaurifodinasanimuiiidirigamus,inucniemus,ancToreMaiulo, iuxravibem Inli.dier.
rcgiam Arabalipa:,multas mineras auri essefcraces, e-quibussoloigne aurumerui> tauic.
tiir,quoniaminci.micuIisfodinai-iini1acccnsoigncIuciik'[iio,i!:iritni(_ vtnis pcrcolatii
facilecolligitur, Gctcrum alijsinlocis, &potiilimumin Almadcnolimgranaauri
<rolligcbantur,sed.animaduersaargentiviuifacu!tate)iHud perfodJnasspargunt,&
illicd
loading ...