Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 60
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6o - Vlyssis Aldrouandi
«gregiumsacinusmagnumprsmiumpromerebanrjqiiandoquidcmGraicivinssimi-E
libus statuam in Oiympia deccrnebant. Huc relpcxic Virgilius canens.
SifAZurAgregemsnpplcmritttturett} ejio.
Parjterluuenalisadhocaliudenscancbat.
• Tracipxusimttfeii iliis «>-,■., /„/>■!.,,.
Deniqjvt fincm huic Rubrica: imponamus, hoc ctiam pr-.di-.is addimus ■ _-AwyP_
ctm tefutunum credc&st. Pronunciatur in iilum, cuius spcs de lucroso ncgotiocon-
cepta in vanum insomnium degcnerat.Tradunt hoc inde ortumeste prouerbium_j,
quoniam inualuit faina apud Vulgum Arhcnienscm in monte Hymeto copiosa au,
iifr3gmcntacon(pici,sedaformicispugnacibusdiligentercu(todiri:itaq;nonnulli
credulijsumptis armis.illas expugnaturi exierunt,qui cum,re infctSa,& labore incas-
iiimsumpto, reuertcrcntur, a ciuibus postca iiludebantur.
MYSTICA, ET ALLEGORICA.
SI var.etasrerummysticaanimoslegeutiumrecrearesolet!, illa potissimum-j,
quar ab auro dimanat.maiori nos, &dclct'tatione,& vtilitatc afficiet: cum hjc
diuinoafssatuinsacrisBiblijsfueritexarata.Abauroigitiirmundanaquidem
prosperitassignificaripoterit,cum lcgantur apud Iobha-c veiba. Siputaui aurum
«.NJhilommusomnessententissacrarumlirtcrarumaun nomine .desi-

B

CJAjl. gnariponunt;ide6qiperaurumtempIi,sensusdiuiniinsacrisPagiiiiscomprehensi,

itintelligcndi,quia aurummicantissimum diuinorum notitiam dcmonstrat;i
chriHian£veritatisaiTertores,aurinomine,diuinoriimcognitionemintcIligant.Sed
_, ■ aurumTyriapudZachariamDiuusHkronymussapientiamPhJlosophorbmvanarn
iiS * J exponic.AtRubeitus Abba$verbumDei,aurinomjnesignificauit:qU3ndoquidem
'.Z *' s cum aurum naturaliter in tenuiisimasbracleasextensumminimcfragatur. Sicnatu-
' .' *"■' radiuinavsqiiequaqitotaestdifsusa,eVpcrtotum prctensa.Ca:terumiuxtament6
,, *'■%?' Clementis Alexadrini auro ChristusDominus abomniinteritualieuusmonstratur;q
« " ' _" nisivelimusintclligercdiuinitatcminco, cuiuscaputauiumoptimumnuncupatur,
agogs.K. vej r£giam ;i]jui potestatem,cum aurunvin prf scpio fuerit oblatum,quod regni sym-
bolum esse perhibetur; & propterea denotatur etiam iudicium suturu pcr Chrisluni
7« %Mtt- regcm, vt San&us Hicronymus asseuerar.. QuamuisDiuusGrcgoriusinMatthcum
tk.citp.i. n°bis insinuet,auro a Magis Christoinfanti oblato jsapientiamdcmonstrari, iuxta
iI!ud,thesautusdesiderabilisrequiescitinoresapicntis. Sin autumcummyrrha,&
thure Christo oblatum considerctur, cunc mul ti Christum moritunim, scd incorru-
ptibilem, & immortalemfore intelligunt. Vcrdm ab auro obryzo Angcli claritatc__>
iustitiar fulgentes denotantur, cum nullo vnquam culps contagio fucrint inquinati,
&vicimm sanc.i viri in hocorbctcrrarumversant.es aunquidcm,scdnonobryzi
€4P.i%. nomenprom-rucrunt. Alioquin,aurum non arquarisapientia', vt legitur apudlob,
' comprehendendum est nullum SanClum quacumq; claritatc iulignem csse Christo
Dotninoa?quipaniidum. Insuper perauruminludfa obscuratum, vtsactadocet
T/rren.e.q. pagina, Lauretus fideisplendorem in IudeaprorsusamisTumnobis insinuat. Sin au-H
ri pra?rogatiuac considerentur, illas charkati compctere obseruabimus, qua? procul-
dubio c£tcris virtutibus antecellit, neqj vllo modo corrumpitur, scd in arumnarum,
pelago versans,instarauri,purior,& pcrfeclior rcdilitur; idcirc6 aurum ignitum
**P-3- in Apocalypsi,symbolu inartyrijeiTepotest. Aurum templiapudMattheumlaudes
Cap.%i. Dei,&preces in templo fusas respiccrepotest . Auiumarea:in Exodo dcmonstrare
sis-^7' potestimmacuIatamMaria?Viiginitateni,necnonomniaregiainChriss:o;qua;tani
expartedeitatis,quamexparte humanltatisconsiderantur. Dc auro Arabia?,qtidd
legitur inPsalnw septuagcsimo primo diccndum ess: ad mercin D. Hieronymi,quod
puritatcmmentisj!ig(iificet:nisivelimusintclligeremartyres,&illosomnes, quiin
t!acirumnarumvalleaftlic>antur;&quasiaurumignepurificatiir,vclsapientesEth-
nicos,quiadfidcmCIiristiconfugcrunt:namq;auro,quodvenitobAqiiiIonemeri-
tip.yf. t6ass.rniIaripossunt,vtD.HieronyiiiusinIobannotauit.AurumThatsisinsacrapa-
Ui .i.rep. ginamcmoratum.Laurctusadsyllogi/mosHajreticorumcontonoscomparabat.
loading ...