Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 61
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0067
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
-MusaiiMetallici Lib.I. 5!
A H^«iusde'aurosiamadresaureasmystic&eonsi(IerandasdescciidamiB;virs2
illamaurc-mi.qu.r rcgiUs in svmliosum potcsUtisosfcrri solet.Christusnon habuit,
quoniam apnd ipsum xvivm niinimc ciat prctinsum, pr tcrquamqnnd imi!tomclior
cstviVgifcrreaiiisicxibilisadinundumiuitciu.^n.iLuii.aiiiilXiiiic.^.ii.iiiaicrrodo-
imrirefmr. AurcusvestitusapudPsalmographum, splendidadogmata,& sensiis j.ri
spiri(iialesoflcndit,veIini aurccfimbria; diuinorum icnsuumclaritates e meme nG- m-W
quam dcficicntcs significanr.Aurcus vituius in Exodo non solum IdoIarrk,sed etiam
mundana;, & ihanis sapientic notafuit: qucinadmodum, & aurea; starue Etbnicoru cvmo.'
dogma hcrcticum vana, & fiicata eloquentia refulgens de/ignant. Manna in vnijj
aurca carncm Redcmptorisnofiri dulccdinis, & pcrpetua: diuinitatis non expertem
dcnotabat,& ad immortalitatcmdemonstranda vrna aurea erar.Addamus buk Ru-
bricc tanquam coronidem illud mystkum enigma fabuloso scrmone ab Homero re-
citatuniidiimaurcamcatenamecarlosuspcnsamomnesDij^Dca-qiloucrenitcnte^j, L$'"'**-
interramtrahercnon potuerunt,cum tamensolus lupiter Dijs relu&ancibusjad
B Ca,iicardinesiIiamre!igarepottierit.Hacauridoistrinaeticau.sdccauiis subluua-
ribusmai!if;staiL:;:i,oikvii;asai;uoit-(:;piL:ntvirespcrsydercosinssuxus,(juosrno-
iricesCslotiimiutclligcntiKillisimpcrtiuntur.
M O R A L I A.
EX auri natura carprfmmulta suntdesumcnda,qua;ad vita-,&morum clcgan-
tiamattincrcpoiTunt.iicpriusinfigcnduincstaHimo,autuincoliocadumeise
intcr illas rcs,quas mcdki non naturaks appellanriEtcniin hc ab omiiibusre-
Seadhibita;valctudinemconfirmant,& vicissim malcadhibitaulispcndiumbona;
valetudinis procurant.Pariter aurtim probcadhibitumnonsolum ad vita>hnmana;
subsidia, scd etiam ad sanitatis tutelam mirandum in modum confcrt: hinc quidam
gra:CHsComkusaurumianguinemhcmJnis,&r;uidamIurisc6sultusalter2mhomi- s""f"t
Vnisanimam indiQitauit. Sinpraucadlnbcatiir.maloiuinimxiiiicii-iiiuin,^ duxom- »*<*'*«>*
niumsceierumeisepcrhibctur.Itaqiprimafacic nrcsbonitatis ausiejtplorabimus, <]""'/-.
&inh6cJcnsuIuIianusscntcnriasPIatonisauro,&salicompaiabat, quoniamsalin Orat.zi
sondimentis, & aurum canquam visu iucuodisilinum expctitur. Quare homo in hoc '
terrarum orbc iuxta doctrinam moralem non potcst poslidcrc rcm virtutc nobiliorty
&prctiosiorcm,& sicnoncst niirum,iivittus insaerjislitterisaurocomparetur.Si-. ,■ »,*■"■
militerinteraliasvittutesridtsauroconterttirsSapietiaquoqjiustarauriliomiucs sJf' ''..y
pra;cIaros,&illultrcsreddic dchaclcgiturapud Da.oieiem.Ecce ytrtaw&tfiitM c/r/Ci?
Hneh^rencseiitsscciniT-isitnrattro. Si contemplemur aurum quatenus in medki- e''/'
nahabetlocum,obseruabimusintriiisecus, &txtrinsccusadhiberi,naminedkame- "'
tis Internis permmum, cardiacum euadit pharnucum;cum cordis, &animi a>gritu-
tudincs tollat. Nosin pr.tscntia virosiustos,&charitate imburosaurumappellare
potcrimu5,qui aliorum cnmina cxtcnnmarc nitutur; peccata cnim agritudines ani-
maTesseferunturj&charitasjnstarauricattei-ai-ictali.Mcipiticncis ititcraliasvirtu-
D tescst csficacior. Extrinscciis autemaurura aChirurgis commcndaturlocofcrriad
inustioncmalicuimembro impriiiieiidam,quoniam vkuisfa-toicm arceat ,qtiado
iglturvstiocorreciioniiinhomine oiii.mosoeritcxcrcenda,aurumcandcns,nempe
VJriustitis&charitafisplenushancinustioneni impiimcrcdcbet,vtmalusinfaniia; .$
odor arceatur,cii in Correitorc,vcl ludkehoiiestas,bonitas,&dcniq;omnes vjrnt. ' _.
tesrcfulgercdebcantivndcoptimacausaPsalmographusscribebat.rof/ei^w/*--
ins,sjs incrcpxbit >nc\olcttm atttanpeccittor,! i,-,i>/ ii/.sti-p-ct c.tj:ia i/team. nd ICm spe-
ctat hoc diftichOn.
7'uncsic cc<i!t<r.s,;3> iiti.-c s:r c?.ei>?p!-> j.srantur
Cttmlttdcx, .tliissjnr,!1 miii--', pscfacit.
Reveravif iustusdarumexauro stemraa nioijicicnriciiiiiomnesaiitipr.-crogctiua? jrir;uj}m
in illo rcfuigcanc. P-rimnm siaurum ab aura, nimirum ■•■ [plendore denominatursvlr asr0 com
iuilusinhoca;muIatur3ururn,dumcpramomijibusobspecichon'estarisruciJcr.Au- parauJtn'
rumdummallcopercutitur,nonrumpitur,ncq;stridorcmedit;immdfacilemte-
F nuiiii--
loading ...