Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 68
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
exm
lido.

6% - Vlyssis Aldrouandi
VSVS IN TEMPLIS;
& Sacrifici/s.
P81SCIS tcmporibusatirumad variaoperanonsuiriii vsujiinmii rarissimus
in Gra;cia fuit atiri vsus,cum iblisin tcmplis auruconspici solitumesfet; qua-
proptcr tanta huius mctalli facti raritas iiiit apud Philippum Rcgcm, vt ma-
gnumrcputaret,siaurcaphiala,&etiamparuapotirctur. In tcinplisposseaEthni-
$ntu*ex cimultaexaurofabricata, & potislimumstatuascoJIocarunt. Gorgias Leontinus
atatsiihdo Delphisin remploprimusstaruaiucxaurosolidosibilocauit. Aesculapijstatua;ej(
aurocumbarbaaureameminit Cartariusinlibio desimulacrisDeorum.' Corinthi
eratstatuaIouis Olympici aureaa Cypsclo Tyranno posita.ClcmcnsetiamAlexa-
drinusscribitdcstatualouisaurca quindccimcubitorum, &aurcoamiitutecta_,. F
lA&.i.de HuiusmcminicD. AmbrosiuSjdumait. Hnmtjjscttm yenijfet i» toush/mylottis
yirjp. ttmiltum ttureum^Jtto tege&atBrsimulacri/m>tlef:>-/tbi tessit, Jicens ttureum. ityette fri~
gidum,<tll*teonerofumejse. Deniquemnlra alia cxaurosimulacra in tcmpiiscthni-
corum conspiciebanturiquamobreinlegimus apud Simconcm Metaphrastcm, qudd
aurum cx confra&is Idolis collectum pauperibus distribuebatur.Haomanes quoque
ii.si.t.21. gentjsScenitarumTribunuSjtestc Euagrio,statimatq; Baptismi Saciaraentoiuitre.
natusstatuamVenerisaureamIiquefieri,&pauperibus erogari iussit. Praitcrsta-
U i9.#4t. tuaSjintemplisEthniconimnonnulla etiamaurcaobseruabantur. RefertPlinius
j{ij}.'c4t.%. olimRaphanumade^catcnscibisfuisreprarlatum, vtRaphanusexaurointemplo
Apoliinis Delphicidicaretur, vbi & Tripodes aurca? scruabantur. ItemThebis iiu
gtitphtnitj temploIsmcniApoIIiniseratclypeusaureus,cuspisaurea,necn6hastiIecumcuspi-
tturetts. dibus aureis.CoIumn^ aurca; in Acgyptio Hcrculis tempIperant,&Lychnus aureusi
AthenisinarceMincruK, qucm Callimachus fabresccir. De Sacrificijs habemus,
<IuddIncoI;eTunia:rcgionis Solem, &Lunamveneiantur,iIIisq;teriam oiserunr,(S
. .,. manibuspriusnonnuiIavoluentessiiisumigiaexhcrbisparata,quibusaurumadini-
h'gs» '/c> scerit.Lignum quoq; viscum qucrcinum a Piscisin tato honorc,& prctio iittt habitu,
yujrcint vtjn jjj0 c0H]gCnijOjaurum adhibereturjquandoquidcm aSacerdotc vcstimentis al-
coU'genai [,isindutofalceaureapra:cidebatur,&sagoalborec;pitbatur.
*"M* ApudHa?breostemplumSalomonis^ eratmicantisiimuiBicVpr«cipuecBjrj'iI-«
. . Ia trabs aurca tanti ponderisillud redderet illustrisrimum. Craisus tamen, referente
,'!V j Iofepho,aducrsusParthosmilitiainduccns,Iudcaperucnit, &omniaexcrcituper-
'' scrutatu),resaurcastcmpli,quasPompeiusnoHtctigerat,abstulit,&potissimam_i
c-ts-i}- trabemillamaureamversatilemponderistrecentarumminarum, quodpondushoc
seeulojad septuaginta quinq; aureorum millia extenderctnr. Deinde a suinma tem-
ploaltitudineadpauimentumvsq;parictesIaminisaurciserantobteisti.At Iocusil-
LiZ.uTd- je)qUjSanctaSanctorumdicebatur,vthabeturin SacrisPaginis,sexcenta3Urita-'
ritls.c. 3. [enta inlaminis, &clauis aurcishabebat.Pariter ,eodemlosepho teste,iemplunL.
Herodianum tcmplo Salomonis fuitmagnificentius;narnc(;partcm interiorem im- H
Loco cit. mensa auri copia exornabat,& cxteriorem faciem aurcg lamins.ita coruscantes dc-
corabuntjVtintucntiumoculoshebetarcntj&tempIiportam munibant columua;
— , g argenteecumcapituIisaureisviteaureacircumdantCjCUmracemisstaturam huma-
^ .'' namjquantibuspondo mille talentorum aureorum.Preterea narrat R. Beniamin, in
orntmcta j-aoitinci-ariOjPsaJmofum versusincolumnis Synagogajlitterisatireissuislecxaia-
**'"?"*,' tos.Insuperinpont ficali Aronis ornamento Superhumerak craraurcutn,& exFim-
Iu Exo . ^ja tuniCg talaris aurca tintinnabuh pcndebantiquandoquidcm in Jiuinis Sacrifi-
cap. 18. £.^s vJ-us au]. ^QjDmendabaturjVt habemus in Apocalypsi.vbi candelabra aurea,An-
cs/i.j.c» gelizonisaureiscinctij&vigintiiJIiScniorcsphialasaureasodoramentispIcnasge-
cttp. 15. stantes recensentur.
Respublica quoq,Christ;ana aurosua tcmpla venustat,"dumaltaria ex solido au-
^ltarat lOCOnstruit.qualiaRomsj&Constantinopolivisafuerunt. FranciscusAIuarczpu-
«uroso- bJicat altare ex auto soiidum inRegnoGoanc DitionePretoianis ab Hcl«na Acthio-
piE
loading ...