Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 81
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0087
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. 3i
A buspiiciuiri.rariarrjm, &aIioi-umrcpriliumform*<iilige[it<:r Jnaturaeffigiarjeco- Littcr*
gno/cuntur, vt scribit Orteliusin Mansfeldia ; saxa igitur jlla sunt fislilia,cuproquc JW.
prasgnanria,& virtutcignis argentumctiani rcddunr. Mexicanaregio tantisargenti
facultatibuspollct, vr.loco ferrijtestc lo/cpho Acosta,soleis argentcis equoruiru
pedcsmuniant.Miloinsul^OrtclitisintricatroOrbisargcntiniinerasalligii^c.Mi. LH>.$.bift.
Icnam habuiilc ingcnsargcntipeiagus,indc eolligcrc po/siimtis, quoniain,auctore Snd-rdp.^.
Agricola,ante ticceiitosannos,soJa;argentimincra;Henn'coPri[i(;rpi , ipii M-iimis
ad Miscnam se tontulit ytaotahuiusmctalli copiam sunt Jargira;, quan ta susficeret .,
cmpturoBohemia;regnum:quamobi'cmPriiicepsi]lcarboi-cingrandemcxaigcnto '
consiariiuslit,&prope HorthusamTuringia; oppidum statuit. Morpio monse/t me- "*'>/$**>
tallifer, iu qucm natura atgenteas vcnas ainpliter congelsit; vndeRex Liisiranorum, •*4*'*s.
apertailla mincra, opibus ampJiisimis audus eil, si veritatem Teueius cst assceutns. *'£'""'?'"
Apud Hormannos Munltcrusargenti venas e/se promulg.u.Oeniponti comitatus y ' .,
tmiltisalijsrcgionibusobminerasargctiantcccllit.Olibamterritorioargenranamon ^rjr' *
JJj dcsunuOiingmciuitatemdescribitLiuius SauutusinfinibusMelelTum,vbiargcnta- ■>■'
ri* conspiciuntur. ™f'
Palestinaolimopibusargenti,scda!iundedclatiadluxuriavsc,ifuitplcna;nam, i/w"*a
regnanteSalomonc, vt habctut in sacris paginis, tanta copia ai gcnti, quantalapi-
dmnHierosolymisfait.PIataci«ita!amn>tsri;cii',iioo.'Kii:opol'i iiiiilcsimmii, &e;uin- jji
gentesimuma-dificata^vtLopeij&Acoltareferunt.acopiavcnaiimiargencifiiitde- j/ep-.cjp
noininataisiquidemvocabulo PZri-.iargentumindicatur.lteminPanip.ilonedi.i-cesi, 10_ "
exsentcntiaMunstcri,argcntuiiieftodiunt. Petuana Prouincia obdiuitiasanri,& TUtd
argcnti iam popularem auram captauit. Po!onia;redditus rcglosexsalc&argento „niii
essc loannesBotcruspromulgat. Pomcrania obmincrasargenti supcibit. Ex IJotcsi
montePeruaii*regionisquotannistantamaigciitieliciuntcopiam,queadqumde-
ciesccntena millia ascendit. In Quitomonsaltus est,ex quoargentum ita purumex-
trahi(ur,cjuodexiguapurificationcindiget.
InSimnorumgete(PauIus Venetus!cgitSaui]orum)rcgcmColchorumpluriinum
CargcntieruisrcPliniuspronunciauit.SardiniyfamimobmincrasargeriloannesBo-^- 5J.
terusdiuulgat. Saxonia; meralla argcntea,cmnlintcopiosa ,aurispopularibusim- eaP- ?• ' 7
pclluntur. Scandiamrcgionemsalubtemj&argcntifodinisabundintcmBoterus ii- LittcraS,
gniricat. In Schauutz Tirolisoppldomagnaatgcnti vbcitasqtiotaniiis lubctur ,vt "
Orteliusin Thcatro Qi bisscriprismandauit.In tcrritorio SeJEesiint ininersauri,65
argcnti,necnonjnScmanasylua,qua;hodice>:Tiin!i^i.s nomcn acLCjiit.Sttas Indias
populosargcntoabundantescostituit Plinius. ExSidcrocapsa^fodinisauitoreBel- j^,
lonio,ingensauri,&argenti summaTurcarum Imperatoriaccedit. SiciJia; non de- fcd
suntvensargenti.quamuiSjtestcBotero.noncruantur. PropeSugyramAjistotclis^.-^j 0^_
patriam,qua;nostristempoiibi[? ANtv/^cogriomiLiatur, argentaiia (iblcruatur. In rer^
Stiria,exBotero,mincra;argeniisuntdiuites. Stercingioppidumhabet montes vc- ^wss«*l
nam argcntiproducentcs, vtGeorgiusFabticitistcstificatur inltinerarioCliemni- /!s pacrsa
cense.duminquir. '
SZf-isytrijrgCMeiriuosinmoiitibusilM
r\ Erait inucntoi f fuor nuttc Stcrcitigid tcllus
Suaciacisstmilcs^rctnio dc diuitesutidit.
DemuminSuctiacxlocoiV/frrf^/»rfcognomiuatoargcutumcrsoditur.ApudTar-
tasiatvrbeHimuitasargentifodinasOrtcliuscollocat. Tabor Bohcmia;ciuita$,iuxM L^tsra
Cosmographiam vniuersalem,ditislimasargcntifodlnas poiiidct.Thassuravrbej)_j *
Herodotus argeti venis illusttem fuisse seripstr.Thracia habuit argentanasinPangeo
montc,quasPhi!ippus MacedonumHcxoccupauit. Dcniq; Transihi.iniarcrumom-
niumfcraciliimamaxime- vero auri,&argenti feras; est. InTrepani diaxesiminera_j
«st argcnti cclcbris; vndc locus ille Argcntea cognominatur.
Valcntiarregnura mons quidam nobilitat, cum mineram argenti fcraeem habeat. , ra
Tcrritorium Vestrors Boteruscxaltat;cuminde optimuui argcntumcxtrahatur.Vn- \?
gariam Ortclius in Thcatro otbis summis laudibus cumulat, cum argentum, aurum,
& cuprumcartcrisrcgionibusimpertiatur, quibusmetallissempcrredundat. In tcr-
ritorio Zcfalonia; prope montcm est argenti vena, que abhodicrno vulgo Argentea
nonii-
loading ...