Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 82
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0088
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
%2 Vlyssis Aldrouandi
nominatur,sednon«cluditur, PostremoZcJ]annabetinsu!am.2«,?>^nominc,qu;e £
argcntieopiagloriatur.
DENOMINATA.
AB argento nonsolum aliqua virorum nomina,& cognomjna fucruut dcsum.
ptajVerumctiamabipsoplantKjkpides, loca, ssuuij,monccS)&inulualia
dcnominantur,dcquibus in hac Rubrica (igillarim agcmus. PrimumArgy-
***39"^ rippusfuitnomcnpropriumadolescStis.cuiLisPUuriisiii Asi:i,triameminit,quLi.'vox
putasas. eqUU[nargentcUin(1gnificat. ArgcntariaPol]afuitLucanipocta:coniux,&Poc£ria,
Lneamy- q^„,<,,■ tuornaritoopus Pharlaliaremendauit .Argentinus,&Aesculanusrjijab
*"" ?**" Antiquitatcdi&ifucrunt,quia,exBudeo,Iocupletandoriimhominum potestarem
: , habercciedcbantur,PrirtercaCupidoobcaniiorem,aPoetisvocatusfuitarge!iteus,
lii. j. di gjgj^^s^argcntan^aPnscis^tciteFeftOjVocatKfueruntMeretriccsabelicieiido p
*^us' , argento,IocuscItapud Plautum,vbi nuncillecebra; aigentariadeguntur. Tcthis
Elecebra ^^ Homerum apjwpe^ii dicitur, pariter VennsapiidPindarum,quiaargenteos
argetartx ^c<jes njmirunisormosos ,&candidoshabuerint; &apud Athencum * c)-w»hhk ar-
^*1*' genteospedeshabcnsappellatur: quocircaPonranusob Ia:uorem,&candorcmar-
gento siinilcm aliquando ccruicem, interdum collum, &quandoq; onuiia huinani
corporis membra argcntea nuncupauit, dum cccinit.
^udithantliqtiidisargeitteametntrasui Tmdis.
Z>trgyrtt~ Argyraspidesvocatisuerunt argcntea scura fcrentes,veluti Chrysaspidesabaurcil
spidts^ai clypcis quidam fucruntdcnominati. Argyrognomonessuntpecunie permutatores,
Jteit.' quos latini Campsoresindigitant. Argyrit* apud Budeumsunt quidam Agonesab
argcnteopra;mioitidenominati. Pra?terea Argcntariiisdicititt,quialiquid argento
perfundit,aliterTevtorargcntariusapud Varronemappellatur, AlioquinArgcnta-
■ rius vocatur ctiamille, qui argentum exercet,seu apud quem pccuuia dcponitur. Sin
nomenhoc adiestiuum euadit, tuncsignificat omneiIIud,quod attinctad argcntum.G
Tbthrgy- Insuper«ji>epCT*( vocatur,quipecunia redundat,&0uA/pjc)pa(argenticupidus,&
rttgdsit. auarusjhincoritur Philargyriaargcnriauiditas.a'p>apo£»'oc, quifunditatgcntum,&
argentariusfabcr cxponitur. At ap>*poroi*ac est, qui arcum habct argcnteum; idcoq; a
Poetisprocpithcto Apollinis vsurpatur. a"p>upojtaVo(cst, quiargentumsignat,& a'p-
)bpo^o'>o(,qu'i argetum colligit,huncLatini Colle&orem&Exa<aoremcognommat.
Verum ad vegeiabilia si nosmet couuertamus ,inter harcab argcnto uonnulla co.
gnominaricompericmus. Pliniusaliquando ssorcmargcnteum nominauit,quoniam
TfareissM ohcandidum eolorislatuorein,argcnrumamiuletiii.Narcisiu$iIlc totus albus habens
aU senos)sePcenos,& interdumdenos ssorescauIiinsideines,quipriorilocoapudClu.
, siumdescribiturjabltaiisproptcreamdemratiorKiny^^/i.r^^-fft/onuncupatiir,
Planta iila, qua;abeximijs vitutibusPotentilla; nomem inuenit,abahqlubus Bota.
'tjrgetu nicisArgcminaab argcntcofoliorumspiendorenominatur, Alchimilhealteraspe^
tiH^ cies Camerarij in Epitomc Matthioli,qua; Pentapsiylloalpinum petreum miniirium
»,'^ a Lobclio vocatur,Argentaria petreain HortoGeincri~dicitur; quoniam aucrsij H
riapctrc* parsfolioruinquemdam splendorcmargcnteumrcfcrat. Itcin iu Horto Camerarij
qux memoraturScabiosagiamineafoIioargcntco,quoiiiamha;cpi3ntjfoliJ! oblongii,
" " gramineis,& valde albicaniibus sit insignita.Demimi in Aducrsai ijs dcscribitur que-
Tobgos/i dampIanranomincPoIygoni montaniniHeTlcricei,quiBaBauhinoinPhytopinacc
trgettteit. Polygonum minus argentcumasoliolisexiguo vclleresericco,& argenreocandoic
luc c ntibus n uncu patur.
Amplius admirari debcmus,qudd FIuuij,Vrbes,Oppida, Monres,Suburbia,& alia
qua:damlocapeculiariaabargenronomenliabeant. Piimiima'p>upop'pVss« argenti-
siuus cxponitur ,&dcamncargentum vehcnrepronunciatiir,qua!isforsan cstssu-
uiusGa!lia;NarboncnsisArgentcus diClus.lt cmin.v:taP,i]-,i«N;>yi!unii'.iig!!ntiappeI-
Iatum,vel ab argenteis arcnis,aut ab argen o aqua; candore, vt Argyrondas Actolia:
amnis. ImmoinTartcsio Hilpania; agrofontcsatgentcoselsc Steiichorus tradidic-
DeVrbibus, habemus Argcntoratum vrbemGcrjnaniassupetioris insigncm,quam
Iiasi
loading ...