Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 115
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0121
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaH Metallici Lib.I. U5
A fem profitctur,& inanibus qua?siiuuculis alios pemirbat. At Viett» zrarijprsftare, T>oflor
' prontincsarur tteilio, o,t:i viCLSinijs :L!nirsdat. Itcn It/tojirt srr */?,-. s[n:l.L( ad iiliim, »"H'"'
quemnobisobstiicrutnorlkijv %iii(k:iiiiits. Hoc itdayid in episloik hmiliaribus **"'■' ?B'^
Cicero vsus est. Demum spud JSuiioiiiciisessolct hocciramiftrri. ,_,!>■>.< »/,/«,>/
wfaperc. Hocctfertur^quaiidorcs.tliqiKtvciitili.SjS; potisiiniinii cscuicuu caib prc- ■t'^-1 3-
tio ventiitur; sic cnim ptciiiii,i,&nial,; .i-risqtuilicts KTp:ci:ur,eum a-sculcntajqua:
diiunvasis.rreismariserintjvencuatamqualitatcm contrahant,vtfusius suo loco
fuir csulicatunij. ,
MYSTICA, ET ALLEGORICA.
NE ficco pede pnetereamusmystica , qtia? ab arris natnra desumi posfunt; pri»
momeditantcs v;iii;!si]ii;is;:ir."ionM:clicemus,a?s,quapartespeciemauri
repr.tsentat, inuiolabileiii Ani;(:i(.n;iiiipi,'i.]o;-eiti Jiidicartitjusinadiiwdum'
Diutis Dionysiuscst tcstifkatus. At Diuus Qregoriusexponens mysticum scnsumil- s^IJiW
Jiusairis;qiiodaspecru3iiri apud Ezechielemrcfulgebat, per hocnobis insiniiabat /cj}_ ;£s_
Harreses veritatem simukntes} a qia maViroe distarur: Pera-scandensapudEzcchie- ttm^m
lem ,Diuus Hieronyinussplendorem Diuina: lucis, vel cx desidcrio ca?!estium,ardo- j^ „
reni pixdicationis interprctattir. Veriim DiuuiGregorius in Ezechielem, hoccan- jMfra/,r"
denti«re,diuiiiutn in Euangdio ftiigoretn.eiusq;Pra-cons diuino amore slagrahtem j6_
designat. Perarscomiptuinapud Hieremiam, Laurerus exponit homines,qui i sple- Cap.ii,
didis virtutumomamcntis recedunt. At, a?re,q[)od disScultcr s rubigine consumi- s&nil,',_'
tur, Diuus Grcgorius angclicas virtutes cxprimit ;qua-j disfipatissupeibjcntibus an- cap.6.
gelis-jdiuinoamori tcnaciter adh.xserunt. ItcmDiuus Hicronymus inlsaiam,per Lih.x-j.
duritiamarris, homincs in onuiiuin colluuione vitiorum inuolutosostcndit. Inlupcr juj^
Icgicurapudlob.fiiwWo/^Vaw./ow/rwAw^jB^^^tiw^MM^.DiuusGre- c*p.%u
gotius, per ha?c verb.t, hominumcorda insctisibiliii intelligir.qui diuini mallci icium cap.i *.
C recipientcs, nulla tamcn disciplina: perculsioiie mollescunt. Cap.6, -
Prartcrca a-s iti sacrislittcrissimplicitcr considcratummyiticis seusibusnoncaret.
Etenimars,quodaufertur& incrctrice, vt habeturapud Ezechielem,ex mcnte Diui Cap.16.
Hieronymi significat gratiarum dona a nitmine superno animar colla ta, qua: postrao-
duabillapeccantc statimaufcruntur. jfe,quodin Exodoinobscquium tabcrnaculi Cap.i.6.
0rfercbatur,iuxtaiei»entiairiOrigenis, iortitudinem,5;patientiamdem6sti'at:queni- tsomti. s.
admodumquodcratinaltari, indkat periiucr,iiitiaan,vtLautetusaiinotai'cvidctur. inExoJ.
QuandoaurcmalibiinsacrisPaginislegitur Acs,quod erat in tcmplo. Id,iuxtamul- i-j.j.j^y.
torumopinionem,nobispra?dicationcminsinuat.DcmdcoJlacxa?re, qtiarapud Ea». cap.j.
chielcmcratliquesac:enda,DiuoHicronymo <xprimentc,H<erusalem euerrendaro Cap.zq.
pramunciabat.TadciiiquandoPialmograpbusdixit. ConFrimtportas &re*-,o>\ct7*s T/kl.i*>S,
serreos eoHsregit. Diuus Chrysostomus pto mystica Iiuius loci cxpositionc pra?pondc-
rans,quod rigidij,&inftexibilccst, nomine a?ris,&fcrrisignificari; tandem prodidit
aChristoa-neasmoi-tis portas fuisieconfraclas,quas exa-re fabricatasPsalmogra- - ,
Dphusretulit,vtimmitcm,&inexorabilemmortisneceJJitatenimai];festaret. Arnobius "0K'p '"
in expositione huius Psanii, porias a?reas, pr.iuas e(te consuetudines tradidit,qua;nos "Fa>'asi-t'-
itaclaudunt,vtctiamarbi(iiiu:iiioslM;vo!(iiitatisitiL-lutk'rcconentur,cumtamenid 6'
ncquaquamsicri possit. Histanquamcofonidcm addamus sentcntiam Platonis in_<
volujniue de Rcpublica iccitatam; vbi docuit viros omnes h terra primordium duxis-
i'e,& Deum inipso ortuquibusdamaurum,alijsargentuin,Scnonnulljsa?s,&fcrrum
ins.'udilTe,quapropter,hacperutiIiaIJcgoria,nobisinsinuarevolcbat,primoseuedo-
minatuioSjsecundoscustodiamsubituros, tcttiosartisiceSjquibussMj&postremoses-
sefuwiosagricolaSjquibusferruminsusumfnerat.
loading ...