Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 121
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0127
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. nr
A toianis rcgnotcrta monetanon estex vsu,eiusqueloco.vc OrccliusinThcacro Orbis tik-i^Je
aunotatj.vspurum&infcitumappendirur. i^ntiq.c.
Non debcmusinpra:scntiaomittereinonctamSanst.T;HcIcna?exopiimo Cyprio ***
ancfabricatam,cum posterita tismemoriain promereatur.Ha?cenim fuit illainteger-
rimaIrnperatiix, qua-in Palcstina,ad inucnicndam Christi Rcdemptorisnostricru-
cem,omncssuosconatusdefiinauic.Itaq;cudi uissitnummuma;reum,cuiii5parssu- ,_ -
perior cstrudisa-mulanscaput claui Cyprij, alteraparsest concaua,&imagine m_* **?""*
tantieRcgina?expren'amgeritJvticonsubn[iniero3.demonstrat.Haeigitnrmonetii_J *"'*'
nieritd exprimi caput claui voluit, vt monumcntum dauomm, qtiibus Christus cruci
fuical&us,inposteritatismentenunquamcoiisccrjescerct.Posteaquanicginiusds_1»'
monctis arte paracis ,non eric a rationcalienum parumpcr rimari, an a Natnra ali-
quod moncts genus fbrmari possitiquandoquidem in locis subtcrrancis propc Senas,
nempeduodccimoab Vrbclapidc,inloco diclo^rttvWucnodiuncurnummiferc
nmimcri siguram obuli nostri (imulantes,in vrraq; parce quibusdam tuberculis aspe- -
B iri.qui ab cshalatione crosaproculdubio forniatur.Hos numos monera DiaboliPIc- j3UltlMut
bequIaappellat,vclquia/;ntadinodunigri,veIquiain(inutcra;mitmuenti,itautin ^-.^n
Infernociisicredantur. Hojumnummorumicon subnurnero i.conspicicur.HasDia- " ]
bolimonctasapud Senensesrcpertas amulaturnummusin Agro neapolicano effos-
sus, &a?rugii:c Jnfccr.Lis; vndc ciiii naLiiiaiiiLnMm ciiccolligcndumcst.ln hocnum- ■
1110 liullaotprcssa apparet sigura, sed obieruanrur parua qua?dam tubercula.cumexi-
gois appendicibus, vcin iconc z. exprimitur.
VSVS IN BELLO, ET IN ARMIS.
—-^ S inpra?lio,&armisnon parumhaberemomcnti indcnouimus, qnoniam-j
/*A in primis tuba; cuiuscumqs generis cx ipso conssantur; itaut quandoqi hoc
JL -»~* mctallurr. protuba(5Poetisvsurpccur,iuxtaillud Alriati.
C Jgai chtiig&rc tdios Sris in armachs. . ■
pariterTicusLiuiusnarraca?smterdu,racionesoni, aCampanisiii pugnafuisseadhi-'
bituin.dumscrip!ir,qudd imbcllis Campanorummultitudoinmurisdilposica,tanturn
xriscrepituclainoremcdidit,vtpra;lianciuiiianimosauerceret.Pra;tereaconstatAn-
tiquorum scriptis Gra;cos,Persas,Pocnos,Hispauos,&eriai;iRonianossub Scruio
Tullo armisa?nris tam in tutelam,quam in pcrniciem paratis vsos fuisse. Pausanias
testis cst non cxferro olini,scd cxa-re arina f iiiise construcH, suamq; stabilicscntcn- iAhn* o-
tiamauctoritateHomeridcscribcntisbipeniieiii.TiK-amPiiandrij&sagiitas. Immo Um&rc4.
hasta Achillisa?re pr.vmunita,& in tcmplo Minerua? locata,cnsi= totusa?rcusMemno-
nisapudNicomedenscs iu templo ^Esculapij iilc;n itiiintamui-ipi-oprtrca inGrato-
rumiibris^«Aitojapiio?is:i-|(,Li Kyii[in;Hmiia:rcis mLnicus, icd criamapud Homctum_j
homosimpliciter armauis, qucmadmodum apud Euripidem : aAiios-Asi exponitur.
Imm6CombcAsopifiIiafuitprima,qua;armatiuama'iieaminiienilIecradituriideoqi
Chalcisfuiccognominaca,a t]ua dcindc Chalcidi vrbi noincnfuitimpolicum. Itaq;
D rsptiusfcrro vsuminucnilTe lignificar Heliodushccireriu.
XaA.z<iti itpytttytTo, fci^ni J"s cuj; iom ssi%ot
Idcst.
tysere l/tbor^bttnt^ Ttecdttmferrum erttt riigrum.
Deniq;omniaaimorumgeneracxa?rcfabiicata apud Virgilium legimus;vbiexa;rC' " l
galca;, thoraces, lorica;, enses, secnrcs, pelta?, clypei, tuba',cornua, & naues rostrata;,
&a;remuniti;inemorantur:quadc rcaGra;cis Ciiaicearcsnuncupacs fucrunt. Non
efi igicuradmiratione dignum, si .i Poecis passim nomincncur caslis, & classis.srea,cly-
peus, & cnsis cncus, galea, & lorica a;rata, hastile aineum, cohorsa:rosa, pelca ,5agit-
ta,&securiseraca,&demumchoraxKiieus,& tclumahenum.Fuit etiaui cncumillud
peicorismonimcntumaVulcanofabncacum,incuinsmcdioGorgonis caput c5spi-
ciebatur. In lauascloposssreoshabent^vtex Diario Nauigasionis ihlauam ccJIJgi. sc/opi ,
tur. ApudGothostormcntummaius bellicumc>:?.rc, CHanguIarc visum cst, Inimoad neiyfc
fiabilieudumauertorumsermQnem asseuerantius dicimus in Hercimijs estossbs esse
L tho-
loading ...