Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 123
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0129
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei MetaHici Lib. I. i z$
VAc|oS'Casti»r(,S:PolJuciabEthnicisiamfuernntconsecrata;,qiiarta visiturin templo
1. t)iux Agnctisevtra Viminalcm via Numentana,quar exBacchi tcmplo proximo illuc
i delatafuic.Aquisgrani hodic in Baiilica cxisic solido valua^conipkiunciirjquas Ca~ celnmac
l rolusMagnus lieri curauit.Nuncconsulro omiccenccs a;neasHerculis columnaso&o ,ft/cttrra
enbitosalras,qua;Gadilniser3i]t,acccdcmnsadillas,quxornamcntigrariain tem~ /anssarc.
pliserigebantur.IutenipIoSaniSiIoannisLateranensisquatuorcoiumna;a.'nca;stria- ^^
txsunt, terrasanccarepleta: foraminibusperuia;, vttenapiorummanibus contangi
possit. Olioi in Capirolio, &in templis dccreta tabulisarreis dcsignabantur,vtlosc- Lib.ia.Je
phus rc.ulit.itcm in are scalpta- fucrunt legcs duodccim tabuLrum.quas Pomponius ^Htiq. c.
s lurisConsultusebumcasfuiiseperperamexilrimaiiitictenimharuma-iiearuPlinjus, I2,
Si Vlpianus meminetUDt. Ab antiquitate Jegcm a;rc incisam seruari Cicero cxpres- £, adeab.
, si^duininCatiiinaminuehensaTalegumliquefaAapronunciauit.ImmdinOrationcy: 4J /,
) proBalbofajduS coliimnasncaincisumseruari asleueraujt. SoIebanretiamVeteres /„/,
' quadratascolumnascxa;rcformatascrigerc,inquibu_sccleslorum homjnum crimi- Crimini
E B na vna cum proprijs nomirfibusscalpcbant, vt eorum infamia ad poslcrjtarcm vsquc cehtmriit
5 penctrarct. Insuperstatue,& scpuleraad tSpla attincre videntur.Prostiabat:n Panea- grch olim
\ dcquadamcxa.re statua Christi pulcherrima ,ii]Ciiiusbasi!icrba anonyma axas-iueis*.
' rar,qua xgritudinescuiuscumq;geticris curabanttir;hancsc vidissc Eusebiits Ca;sa- tri.y.cas.
■ riensisretulit. AereascpuIcracWrumPontificmn,nempeMartini Quinti in monte I4,
' Car)io,& SixtiQuarti in Vaticanoconspiciuncur. Kcgum Anglicorumaliquamonu-
i mcntasuiita;nca,sedomnium Iplendidiisimum Henrici septiini conimeudatur. In_,
i tcmplis quoq;candelabra,& organa scruantur. Candelabra antiqita cx xie sunt Ro-
r rea; in tcmplo Diua; Agneris illuc ex templo Bacchi translata, in qiiorum rasibus sunt
; aueshunianafacic,capkaarietum, &pueri vuas colligentes,omniaq;diligenterca;-
: Jataobscruantur. Organorumctiam fistula;exa?rc interdumconssancur ;immo in-* Otfax* £•
i co^cmorganoqujdamenec;,quedamlignce,&ali(:cxplumbo ca-idofaflesiinulco- nea.
s pulancur,&tuncintaliorganocorm_a,tibic,tympana,tube,& alia instrumciic.i__.
i mirabiliconcentuum varietace audiuntur, quod Gatidentius MeruJa Mcdionali _iu_> £.';, ^Mi-
i V Vano Ambrosiano sc audiuisse cestificacur. Insuper apud Romanos,vt scribit Seruius, rai.ct.^7.
I ssamen Dialis ercis ctiltris tondebatur; cumcs religioni sacrum crederctur.
RcliquumestjVtdeCampanisad templaattJnentibusnonnuiIadicamus;cummu.-
I ti in hac lint sentcntia, Veteribus Ca nnpanas suisse incognitas: nihilominus eris sono •
vtcbantur,quoiinpendcntis alicuiuspericuli indiciumdabatur. Huc speclare vide-
turilludDacijPapinij^quandoccciiiit: r
" ■—■' ——■ pracultivxiliiixria gctttes L.6.Tbe6.
•^iera crepdtit.
Nisi vocabulo eris eampanas ex crc conssatas intclligerc voluerit. Antiquis non cam-
pane, scd lintinnabula dicebantur,propterca supcr testum templiSalomonis quadra- ^ -p^e,
§intatintiniiabula,admenttin-Euscbij,fuilTepci'hibentur,qiiorumsonoaucspcrter- ^w* £
rcfac-eabigebantur.ImmcitemporibtisPorsen^EcruscorumJlegispassimtincinnabu-
lacsvsufuisrcsepulcrumillius testificatur,vbiplurimadc cacenulis pendenciaPIi- ^'
niusmcmorauir. Ccteriun vsus Campanarumin AsiaanteBasiliumlmpcratorcmnon £..•s.cap.
X. acfcofuitcogiiitusi quoniam Vrsus VenctorumDux duodccimmagnas excrecam- ,,_
panas ancea Grecis incognitas ad eD.anno salutis scptuagefimo post oilingfitelimum, Campt
.....*" laiPrimiPontificisrccitauJt.Hicautenijj _.«■>,-

dono misit, vt Bergomas inhistoriaNicolaiPrimi Pontificisrccitauit. Hicauteni__ msgy^s
animaduettendnm cst cauipanam non ita essc nominaiKiam,quia c\ arrc capano con- „oavt/^
slatasit,sedquoniamPaulinus Nolc vrbis Campanij Episcopusinsua EcclesKspri- 0,a-,tau
niDsCampancjvsuminuenisfej&adpiamunia transtulisseproditur,vtcius sono re- j^^ cu\
rnotisinIocishabitantesadpreccsdiiiinas,&concioiiesconuocariposscnt.Atq;hinc campanx
fortasieteruitconsuetucIojVtvoc.bulisNol.j&CampanCjtintinnabnlaabhacNo-^,,^^
laCampanieappellaicntur.ItcminRcgnoPeguanuoDomini qiiinquagcsimoquar- tHr
to post millesinium, &quingentesimum, cx FerdinandoMandez Icsuita,snea cam-
pana ad palmos supra quadraginta qu inq; patens, & diamctto scptentiecim repcrta
iuit.Scellaquoqjquid fcii multis jgnoratur ;cum siccampanegenus meoiocrispon-
deris,&quantitacis,siquid5inAitisSan->iPyrminijEpiscopihechabcncur./i/?W-
d*>nprHdcb*tyassr,stleinetiiocrisp4Hdcr!s^HlgarisboctyutJcc!!d0!riom
nfiBoritBthdaicediritaxdientiamseasitstjstckh.te. K a VSVS
loading ...