Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 131
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0137
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mus_ei Metallici Lib. I. iji
( A/un,pariiet,&<:j;sii)p!iurcijii|]iuni!o,&rcrtcst!-iresiiI(a]eprodidJr. Nonest iaitui-
, admirationedigniiiiij/ifcrriiriilerropcrciiiilimrciiitiiler.ctimidcxsulphiircpiodirc
j quisqjnouerit. Habttpratercaleri-imiaiiiimiri.-KTiiinit^iictijitsiiii^iiuv miliou-iodo
I comburi potest :etcnim obsertiaiirur in fornacibus, jn quihti-; kiTtim in nis/Iis com-
t ponitur, vaporcsquidamaiiiateriaferrea exhai_otes,qi!ii_Ian-l!ginem panctibui, ;.,„„«,,
&teaisofficinaradb3rrciKemcoiiuertuntiir;cuinaturataiKamvimpi^scripsit,vrnia-^„?^_
| gna ignisvehementia consumi riequeat. Hisiraconstituris,nom]_IIi pondciantes /!Sm
i fersi tcrnperaturam, illud incaliditare ,&facitarccoiistituimr,&abli3csententi;i__
. nonreccduntAstrologijqiiifcrrLimsubdomiiiioMairispiaiietaicalidi^siccicono-
cant. Pra;terquamqiiodc.\[!(.]-ii.-iiiiai:alidiiinfcrritcinpcramci]rumdcclarat,diimab
j ipsb supcrssua; ventriculi humiditates absumuntur,& obstruftioncs contumaces re-
serantur. Exaltera parte Galcnus ferrum ad frigiditaicm, & siccitatcm reducere vi- ^
dctur.dumillud substantia; lapidea; Compar.n,qi];i'r)biri«iditate&ikci:_t- st.bilis j^rfty
. est. Hancposteasententiammulti Aiictorcsiii medicina 111111 prolerarij sccuti!unt:ua „ltj '.
| B Conciliatorferrumfrigidumpronuiiciat,Iacobus de Partibus incommcntarijs ad ^,,^ '
Auiccna, fcrrumfiigidum,&(kcumdcdarauit,Maiiardiisaquamcha]ybcatam,lri-
gidam, cVficcaineste stabijiuit * immo mnlti alij hancopinionem vnoorc confirmarc
videntur.Quapropteradconclliandostantosviros,quidetcmpcraturabiiiiismetalli
variescripscrui!t,assercndumcst,iu5:tadoiniiiiitij:piiii:ainmquaIitatum,fcn-iim rc-
frigci-are,&siccarc,&quo»iamiioiiniiila;portionesiiilphurca; abillo possidenturj
ideo ijsstomachns roboratur, excrcmcntainillocoutenta absumaiKUr, & vasaob-
structa mirandum in modumaperiuntur.
Ctimigiturhocmetallumcxsubstantia terrestri,cralTa,&combustaconstct,igni
vehemenrerresistir,& randeinniclkicir, &• noni-iri vchcmcnti flammarnm inccndio
funditur. Quamuisautcmnaturatantam huicmctallo congenuerit dtiritiam,nthilo-
minuscademnaturaaquaniproduxit, quaiferriimablqidiriiciiltatccrodit^iiiaiii cst
putealis in Cepusio Smoiinitij,& eiusde conditionisest Sryx fluuius circa Thessalica "*?**
Tcnipe,siquidcmhuiusmodiaquainvasisferrcisdiucontinerincquit,quiiiipsi5ero-^,""''*oc'*
C n_cfssuat.lmmdmaioriadmirationedignumest,quddanimantcslitiicmetaslo sint ™e»t.
detrimentomarratcnimTheophrastusin Syaroinsula,cx;>',ilsii ineofe, Irniiraainu-
ribuserosum fuisTc,&nonnulli,refcrcnrcMizaldo,pronuiiciarunt,apud Chalybas, '. ■
muresinPerrarijsofficinismagnamiadiiirainfccisre. Hinccolligendumcst duritiam .
huiusmetallinone!Teadednotatudignam,quinm3nibus ferrtim contoqucri possit.
VJdimusaliquosmirafacilitateclauum ferceum confnrigeiitcs,sumebant cnimduas ■petfe[l0t
fascias longitndinis trium vlnssrum partim ex craisiori,& partim cx subtiliori silo con. WlW^w
textas,quibus itafcrruminuoluebanr, vt pars subtilior clauum amplectcretur,& tunc contor__
simpllciniaiiunmcontoisioneclauumin.duaspartcsdiuidc_.ant. Deiiuofenumalias ™W_J
_fFeciioncsparirur,prim6candensmalIeopercustum scintillas cniittit, qu* Nonio "
srri-tura; vocantur,& in cxcoctione rccrcinentum, ncmpe scoriam,velloppam reddit,
quxa Mctallarijs,&aFabrisscrrarijs proijcitur. Ha>catttcm est illa matcria,ex cjua ,M<tteri<t
Chymici lapidem Philosophorum constare asseuerant. Postremo rubiginempatitur, lapidis
a qua,trac.u terhporis.prorsus absumitur: iuxta illud carmen. philolb~
D F errugnroditserrum, hgnamt]; teredo. pbici.
Vcr_mquandoasanguinchumanoinquinatur,ca;Ierius,authorcPlinio,rubigina-
tut ,& hoc vitiuma ferro,a'd mentem PJinij,arcetur gypib ,cerusa ,&piceliquida.
'Paritcromne ferramcntorumgenusrubiginemnonscntit,dummedulsaccruina,pin- ,
guedinerclis,vcIccrusacumiosaccomixtaperlinitur.Staunumquoqiferrosupeiin- ' '"'
fusuineffe_tum,&asfeflumrubjginosumimpedit,sedcuuiferropenni_tiimjexkn- 's'
tentiaAlberti,illudfrangibilc,&minimcductikreddit.

11111!lllllAlll111111%
loading ...