Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 142
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0148
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
142 - Vlyssis Aldrouandi
«*qua Indifflum subrufum eonficiunt,quo,admixta arena.quodlibet fetrum sccant B
hU.j.hiR. honaJiterarqilim*,quamvuIgussurdamappellat, Hocfilocaptiui inHispaniola
'loaiori-i frequcntervumtur,dum,compcdibussccatis, fuga sibi consuliuit. SivcritaternFcr.,
nadusOuicduian*ecutiiScst:qiumobtcnihscplantaFeirii'ccaeJsctnominan<ia:lioc
Frlnm !e~ fi'o ferrum quidemsecatur, k& \>hi attcritui-; ideocjsaouUBI filum attrito totics sub-
ctnf fir- Jtituitur, doncc opuspeirlciatur. Nascitur in laua maiore arbor,qua;Scali»eroMe-
rum. trosidcra,aut fotiusMesosidcradicitur,quoni:miciusniedulla scrrcaj&exilisabmia
radice ad cacumcn vsq;arborisporrecra(it:qua de causa,quifrustumhuius uboris
geOatjarnii-.tumseeuearbitratur. Kuisuslndihabcntaliamarborcmjcuiussubitan-
tia, instar fertij dura,& densa cst: proptcrca h*c arbor ibi.Palus fcrrcus vociratur.E*
Lil.z.ItL matcriahuiusarborisanchorasfabricatasBaibusinportuCocchi,admagnassinr,3.
*""• das naucs, non finc ingenti admiratione obseruauit.
., . . Non dcsuut Mctallica, qua; a nomineferri non abhorrent. Tn primis Sideritis vo.
oiaeners ca[urterra j]jajcxqUa fenum, vcl cffoditur,veJ cxcoquitur. AiioquintcrtamcoJotc
terrx no- non jurjtja similemjlapidemagisfragilem,&ferro minus ponderosatn Gesncrus F
W(w* Argillam fcrtcam nuncupauit. Femigoest fcrrirubigo,dct'.>noaiubore vocabuio,
velquasisitRodigo,c;uiaferiumerodat. Aiiquando ferniginiscolorcxfuico,&m.
fo mixtusad cxruleum tendere videtur; hincortus est ferrngincus color, quiin Hya-
cinthis,& VioIistatopereaPoetiscclcbratur:suutetiam,quicoloremCastanea;fet.
jja&f» rugineumnomincnt. AliterRubigoestlocusLatijpropeRomam,nonarubiginefei-
*»* &qui- ri,scd arubiginecampos vexantc cognominatus;siquidem ibi prcccs ad arcendamab
uoc*. Agris rubiginem fundebantur. Ferretum Hispani.cnon est materia fcirca,sedarsc6.
bustum,qnodfcrrico]oremacquiritiproptereavuIg6?''-w"^^swdicjtut.Sed
ftrretum apudnosFovc^panunrc, &minutumfemim signiiicat. AliquQdarmorumgeiius,
ls-spaHi& quod totumcxferroconstit, LiuiusSoIiferreuuiindigitauic. Fcrreum cst, quod ot
qrud, ferro integratur, ferracum,quod est fcrro indu^um, ferrarium, quod ad ferrum atti.
nerihincFaber fcrrarius, Fodina fctraria,OlIiciiiafei'rana,Aqua fcrraria,incjuafa.
briferrumcandenscainguunt. Demiim Fiiramentasuntcxferro tacta inlttumcnta.
Gemitt Adgemmas,&Japidessiconuercacuroratio. PrimitusiidcritesgemmaapudSui-
* sw ^amaferronGanen inucnissevidctur.sed harcgcmmamcamdemcssecum AdamaecG
gemmt* (X Plutarcho constat,qui ab Indis Adamatem vocariSideritidem.monimentisman-
*"*• dauit. Pliniusquoqjmuttas Adamatisspcciesconslituit, led vnam ferrei splendoris
.., Sideritidcmnnncupauit.Alioquin Adamas,obiiidomitamduritiem,aPoethferrcus
'^7* appellatur.AmpliusIaprshercu!eus,Ien Magncs,cum ficie, pondere,& natura Fetrii
eap.io. a.mu|etur,Sidcritisctiamdicitut.Verumcuni Magnes^&qujdamAdamaiitisspecies
eodemSideritidisnoniineiiisigniatur,diligcntere?uendumest,neconfundantur.Est
I»l'LJe qusdammarmoris species ferrcicoloris,qua; PliiiioBaialces iiommaturavocea:-
mtt.fMl. [nioP'ca ssrfA^>o,u*ierrumsigniiicat,quoniamnonio)umcolore,sedetiainduritie
ferrum itnitatur;idedq; hic lapis ab Agncola Siderites nuncupatur. Coticulaaliqui-
Sideritii busdicitur Sideritis, cum,colorc, & facie, fcrrum rcfcrat.Pyrites apud Hermolaum
aemeit «- Batbarum iidcritidis nomen inuenit.Orpheus inter Japidcs Sctpcntummorlibusie-
qmuecli. siltentescollocat Ostiitem,led Gesneruslegit Oritem.immij Sideritem etiam vocari
putat,quem lapidcm iubasperum,nigricantcm,dcnlum, & solidum coiiitituit. lusu-
perapudPlinium aihpmrait.tM'. nomcnlapidisessccrcditur. Itcmlapidcsquidainin"
Ci-etaidaidaCtylidicti,colorissuntJcrrei,&figurapollicemhumatume^priniunt.
Asbestosfcrrcicolorisin Arcadia; montibus,admentem Plinij,nasci traditur. Pari-
ter lapis ferreus in Berecintho Phrygia: mon te ,nomine Macbcra, repcritur, vt Plu-
rarchusinlibro de ssuuijsnartat.quem siquis, tcmpore lacrificiorum Cybclcs.inue-
netitjfiiroremiacileincurrit.ObJeruaturetiaminrerumnatutaquidamlapistrunci
alicuius arboris spcciem exprimens,&duntiaferrum a>mulans;idcdq;SeeIcchiccs
appcI!atur:quandoquidemGta;cis ?(Ai^o( esl trnncus, & riAi^aJBC truncifontianl
gct eus. Hoc m loco tria Jtusta huiuslapidis dciincata exhibentur.
loading ...