Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 147
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0153
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMetallici Lib.I. \^7
':A Rcmfacerclcgeutihiisvchemcnter gratam cxistimamus, silocavariaifcrrodcno-
(ninatareccnscamus. Est i^icm iiiGcrmaniaoppidumEisterradaaferrocognomina-
tum. Saxoferratumapud Italbs in Piccnij & Vmbrjx finibus oppidum cst, quod a fer-
ro partcmnominis traxir. Inter Canarias insulas vna cst, quarferri insula nominaiur,
Monsferrcuscstin Cantabria,c(Ua;R«gioestmontx>saJBacchoinirokaJsedMarci,& iociJ
' Vulcano valdc amicas quarc non immerito osficina Vukani appcllatur:hic enitn mos scrfa jji
totiisexmatcriaferreacompositLisessevidctur.lnterpra.-cipuasltalia:vrbesFcrraria'^(,w;arf^
ctuitas Aemilia; ad Padum teccnsctur.Ferraria quoqi est Hispania; Promontoriuin in
litoialioraRegni Valentinisitum. Item Ferraria est Promontorium Sardinin;, quod
\\Ag6Cis»/;trari nominatur .Tandem Fcrraria, tcste Ortelio, est pagus Gallia;in fi-
nibus Senonum. Porta fcrrea, seuPorta; ferrea;,& Port* Caucasia; vrbs est AJbania; irt
Asia ad Caspiummare, quoniam hac in Scytas fiat ttansicus, Ferrata olimRoma; erar.
nome carccris tetcrriinus,ctiius Baronius in Annalibus meminit.Hodie Carccr, ob fe- ^fe"°
ncstras fcrro caiatraras/erreus appellacur, Tandem locus, vbi ferrumcandefit,& ela- c*""'(st'
B boracur.Fucina dkitutjqiiasiFerricinajnimiriimicrriossicina.CumCbalybsprofcr- ?68*
ro ab Authoribus, & potissJmumPoctis sopissirne vsurpetur, non crit ab re denomina-
laaChalybemcmorare.^PrimdChalybessuntPopuIiCappadoci.-e.Chalybon est OT -
VrbsSyrittvulgo^/^ointcrvrbesJmperijTurcici primaria,i£ineredecemdierum nat >
aDamasco distans. Chalybssluuiusest Hispania; ferro tcmpcrando aptissimus,vt ci / /
pauldantcexplkacumfuit. Item Chalybseit amnisCappadociarexmonteTauroin *
Mare Euxinumfluens.Adfinemnonnullasuntaferrodcnominaca, quKcumipsonul-
lamhabent cognationem , vc Hycmsintcrdum vocitaturferrea,nonproptcr ferrum,
scdobincJemeiitiam,&asperitatemaeris,Scculumetiamferreumnuncupatur:nam
veluti viri honestis moribus conspicuiaureoscculo nomcn dcderunt; vicissim a mori-
bu5contaminacis,&scrrcisnostrumseculumfiiitdenominatum.lulianus in oraeio- Orat, 7.
«ribwadmnsicloquitur.;^/^»*?»^
tyseekriituinijninentM. Hinc ferreahominumprscordia,sortemvita:ferream,&
lomnumferreuto pro Ietho apud Poetas legimus.
E P I T H E T A. • ""
NE silcntij nube fcrri epithcta obtegantur, asfcrendum cst, quod latini Autho-
tcs, considerata ferri substantia, iliud duruin, soJidum, vaJidum, & forte ap-
pcJJarunc.Haceadcinratione Gra;cis oiJ»po; a,ui'A/j(7«diirus,!!t>s7<po{ vali-
dus, inS«>'( robustus, & a7s<piis iudomitus dicitur. Sin considercntur qualiutes ,dum
inkcrumest,rigidum,asperum,&rubiginosum,nccnon,pjoptcrpondus,grauccogno-
minacur. A t dum claboratnr, stridens ,& poilquam politum est,tadians nuncupatur.
Paritcr apud Homcrum siSr.snatn^nij.s.tm nominattir, ncmpc multum elaboratus,ncc- Ephheti
nona'iS«s ssagrans,&spieiidens. Qiiatenus autem ferrumprsparacur inarmaad pei-gr<eca, N
niciem,apudLatitiosmultasortiturepitheta:vocaturenimacutum,mordax,noccns,
■ sa?uuiii,crudele,triilc,iniestum,vulnificum,sanguineum,crue!itummortiferum,&
DIcthale.SimiIittrapudGra;cos=i^s;!ir. hacilgnjsicationesurnptusdicitut Bn&atM
<&< acutus, ipAs incisoi, a^ppercusiorj^atfs pcrniciosus,& tandcm apud Oppia-
num sia.ifB^aia/) omnja domans cxponicur.
A D A G I A.
PRO viriliparteinpissentiaconabimmomiiiaiJlaprouerbiae.tarare^quaTana-
cura fctri desumuntui :nam qua?dam ferri fortirudincm respiciunt;vcluti quan-
do dicitur. Ferrensahenus. quandoquidcm ferrea, & ahcna vocantur, qua: isl
fitmhudinc,&soliditace consistunt,idco Virgilius quandoq;adrcm cccinic.
Noe\!»'ihi seenttim lmgnssmt,oraq\ccntiim
Fetre* \ox.
Hbmerusquoq;inIlIiadedeanimofoitiverbafacienSjmentemferreaminpe(sto-
N s ie
loading ...