Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 163
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0169
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


AdufeiMetallici Lib.I. i6j

A acceJcmus.QucadprimasafTeiaioneSjGalcntishiiicmmllofaciilcatcmrcfrjgcraKn!, &'l, ?• -&"
AIiunicaamcrnassigtiauhJJiostoridesvimadfltiiigentcmhiiHisirictallipia-dicaiiit; ^mp.med.
cumtamcn rcfngctatia, (\- l-,i:r.H,L<iaiui;iomiiia<tstriaionccarcant:immoaddicp]inn-/««"«
bumpotirifacnltatecohibendiaugmcnrum carnisvJceium,cmn tamcn viserodcndi
plubo dciiuniii volueiit Dioicoridcs pondus metalli lioc munerc fungi posse.Vt igittrr
cmnis tollatur difScultas,not5diiest,pJumbuex pluribuspaitibus tcneis.quamaqucis
eonstarc: itaut ex ccntenis partibus hoc mixtum constitucntibus nonaginta sint tcrrea;,
&minimaparssitignis,quipostea faciic,& illicdcuancscit: nontamcn ,obhanccaiu
sam1plHtnbumrefrigcrar,atq;(iccat,CLiiiipartcsilIa;tcrra;ca.-terisade6(ititpctmixta;
vtdissoluiminimequeanr. Immosiparresplumbiterrea^quarsuiit pliircs,qnamin_j
alioquouis metailo, auro cxcepto, scparari posicnt, plumbum esscvstusfrigidos, atq;
siccos cderet. Itaq; plumbum agit ratione cuinsdam panis tcnuis, & aerear, qi:a;facile
g acalorealtcratur:hinccolligendiimest,plumbiimnonagere qualitatc terrcadomi- >-^tplafit
iiantc,sedrationcilliuspottionisaerca',&tcnuis humefacit,atq;rcfrigcratAlioquin txwefrt-
plumbum,rationesua:natur.v,'a;q;sL;r.>shiiti.i.- [an<]ii:iiit iTi«i£lmn,&sic(::).uco:iiin'jn- /'W.
darur. Veriim hoc plumbum in comparatioue ad alias species,plus humotis,&pIum-
biim album plus siccitatis participat.
Sin conuertamus animinrsad sccundasqualitaces, plumbum candidmn, leuc, nigrsi
ponderosum,&cincreum inter vtrumq;mt-dimn inuenicmus:prapterearcmg.'auem
Considerantes,iIIain,instarplumbi,ponderosampronunciamus.Hancnaturale n_l. Sah&ctL
plumbiproprietatemdo^iisPhilctas Poeta Cous soleis plumbciscalceos gestabac ccaFam
munitos,neproptercorporisexilitateni3ventoeuei'tcrctur.Horatiusquoq;haacpIu- plamlc*,
biqualitatem perpendcns. Austrumaliquando plumbeum appeIlauit,fortassis abef-
fetftu,quoniam,spirante Austro,humanacorpoi'agrauiorareddantur,dum abhu-
iusmodi ventoliquata:humiditatespcr vniuersumcorpus disseminantuc. Exalter*-»
parteaIiquinoncc(Tantadmirarigrauitatemplumbiconcrcti,& leuiiatem eiusdctn
Gliquefacli:ctenimfusum,argentosupernatatihicautemcffeiSuspcndctanatuTa,&sub-
flantiaplumbi,^ua?incatinoredditur!euis:dumfacilciiifumumcuanescit,&iiitci'iiii
argenramabigncminimeconsumptuminfundocatiniresidec. Insuper.Pliiiius,circa r,.
grauitatemplumbi,notat,quodciusmassainaquamergitur,scddilatatainlamiiias ''**"' '*
iluitat. Item,plumbo liquesacsto, & supca chartam fuso,i(Iam non aduri,se;I apondere
tantumlaceraridiuulgatiit. Pmereaplumbumnigrumhabet hoca natura ingeni- _
tum, vtfaciilimefundatnrinam^antequamacccndatiirjliquescit^qiioci-ca multisunt
huiusopinionis,(iglobusp]umbcussclopoemi(susvchcmcntiammotiisperlongu ii_» ' . ,■
aliquod spatium continuatet, futurum e/Te,vt is liqucfieiet, cum t^ntocaloii nsisterc
nequiret;&quamuis vas plumbeum aqua pleuum igne vehcmcnt; nonsundater,idab
aquaimpcdientepi-ouenirediceiiducst;siquidc, illaablata, stnimtiquescitivciuci in- Va'Pl<">>
ieitocaIculoinilIamaquam,subitovasplumbeumpcrforatur;QiiddautemdJuplum- "''"-"'"^
bumigni nonrclu£tetur,obseruant Metallici,quipcr longum temporisspatium illud ? *"*""'"
inmagnocatinocontincnt,quia tunc partimcuanescir jpartimiti l.i i:,i
DMolybdcnamcomicttitur:hincnondcbcnt admirari,quiirineramplumbi aliquando '">VB"*1-
inlithargytiumtransmutatam conspicatisiint. Dcniq;plumbiimnigii:mestmolk,& t!ir' ■
facilemallcodilatatur,duriusestcandidum,&duiissunumeslcinereum.RurstispIum-.
bum candidum est tcnax,nigrum fragile, cinereum fragilius.
Quoadsonum,odotem,&colorem,notandiimcst,quddplumbuincandidumsiri-
detjCinereum aliqucm sonum cdit,nigrumsono ptorsuscaret;idcirco niutumappcJ-
latur,at dumin fbrnacibusfuuditur,grauem,&pcstifeitimodoremspargit.Pli:mbui» odorplum
candidnmantcquampoliatur,aliquantulumcoruscat,cincreum minus,nigrum mihi. ii qnalis,
mevndecolligendumcst, subilantiampIiimbinigrieirevaldeimpuram,namcoloriL
liusliuidus ciimmodicosplcndoreiddcmonstrat,dcindemagisquam ca-teramctalla
mamistangciitisnigredineinficit.TandempTumbum estetalisnatura:multi referunr,
vtpluuiam prassagiat,quando vasa plumbea liquore plcna,&aericsposita,iuxtaex-
timisparies,guttasc6cipiuntPostrcmd scripsitAiiJtotelesplumbumindumhacgaii- jnl!..^J.
dcrcproprictate, vtliquci'ac3um;&inaquamfrigidam proieistumpaulopostexiliac. ^lrak
Hoc autcm,si verurh cst,inde potest ptoueniie,quia plumbum illius loci non tamgra-
ue,sedaliquantdrariusgenereturiideoq;obhancraritatemcs:frigidarcsilit&non_»
mergitut. MORA-
loading ...