Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 195
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0201
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mu&i Metallici Lib. I. ipj
A modumMercuriiiialicnumappCtenssiittiinucntotfiii/re tradJtuhparitcrArgentunt
viuumeetera respuensmctalla,solumaurum surari videtur. Falloppius tamcn taii
nomineinsigniti pfomulgat,quiaMcrcuriusgra:can*depr-a;dhusiinccra; veriratisn&
fuitstudiosus: pari rationc ab Hydrarsyro niciusaua diiuananr.diim Chymjstasdc- ^Merett~
cipicndopollicerur,quodNatura ntlJJo modopati, ncc artingcrc potest; pra;ter- *'"" Chy-
quamquddinChyniistarummanibusfumumj&noiiaurumrcIincmit. Hicnotandum mst-rrrnx
estjCiudd Chymiu argesiiiiiin inumcommune vocant Mcrcuriumvuigi,ad differcn-. tjualis.
tiamMcrauij, tmcm i^i: in ;;tncratio]ie iapidis philcsopliici dcsidcraiit.Deniquc__*
Arabibns dicitnr Zaibar, vel Zaiba t. Italis argcnto viuo & Mercurjo,nomine & Chy-
Biifljsdetorto.GallisVifargcnt.HjspanisElazoguc.GerroanisQiiecKsylbcr.
DIFFERENTIjE.
»/"^ CRIPTIS rdiquit Galeniishydrargyrumtanriimmoddartc paratumrcpcri- Lil.-Je
^ ri,cumnaiiiium,&fom>miniinenoucrir;quamsentcntiamfus£ Matbiolus \n_/?/»f.>/icd.
\*J coiranefitarijs ad Ditjscorideuireluraiiir, naniFiianiscltchcc c>;pcn'ei:tia- rcpu- s<rc.
gnansa-pe cnim Argentum viuum taleconspicitur, quak expropria mdmaelicirur.
Dtoscoridcsinhocfuitvcritatisperquamotudiosus.cjnandorrcsArgeiitivitiidiftc-
lentiasa/lignauit^quatumptimacxcinnabarivelMinioartccxtraiSampr^dicat^eit
cnim Cinnabari Diolcoridis.&Miniiim nariuumaliortim vnum ,& idcm fcmle)ha:c
spcciessccunditm Vitruiumex Anthracclapidceliciebatur. Secundamspecicmin fb-
dinisargentarijsDioscoiirfesronstituitjquanoscarcmtis. Tertiam invenisptoprijs
inueniritraditj&hajciiodieexfodmiiGermanKeadnosaftcrtur. Vimmiusquatiior
huiusgenerajduonatiui.&duofatsticij enumcrat Paritcr Brasauoltis insuo simpli-
ciumExamincqiiatuorcxhibctdiffemuias,primam,qu=r-expropria vcna tanquam
foiis cx fcatebra dimaiiar,qua; spccics hodie in frequenti est vlWccundam, qua- in ter
metallaicpcriturii:ertiam,quxcxM!nioeducitur;quartam,qua;,3dmentcm Vitru- L,i-7-'^r.
Cui;,exmarmorcclicitbatur, velpotius,vt nostrsfertopinio,qua;intermaimoraoric- ™'ff*
batur.Vcrhmexhisquatuorgeneribus,Priinum ncmpenatiunmcommcndat. Csnc*
rumalij authorcsopuIcntiusrcmpcrtrac"t.anres,miiIidpliira Argcnciviui gcnerare-
censent. Primd commend.inr, qtiod naturalircr pnrgarum in sua minera repciitur, sc ■
cundum,quod cxp.it tibus lapitkisniintr.thia-artificio paratur ,tertiuin,quod cx
MiniOj&Cir.uabnri clid;>irii;>:;a modiini, qucn: Dioscoridesin textudocuir ,q: ar-
tum,quod priusaIiquomodofo.it sublimatum,& postcaai!siiame|Tcntiam,&natu-
ramredijtiquintiiqiiodin vcnisalioti:miiKialloniiin;oliii;::ii;;ic.\!iim,quod quidcm
CxMinioeducitur,ledpoltmoducum fiieiiiiittatiini.ad Mir.ijfoinumireticrtitiiiictc- .
oimMinium,&lapisschistoshuiusinctallipareiiscsTepcibiberitr.QuocircaGcorgius *ji™Z "
Fabsitiusinven3Sch^stiArgentuviutlmseobse^uasrtfJtetllr.Hisspecicbllsaddamus/,»■
Argentnm viuumsumblimarum,Argcnrum viuum praxiuitatum ,& Argcntum viuum
artechymicaconcretum.ChymkiMercuriumsublimatum,\;t:itii;iiiiii pr;vcipitatum,
&Mcicuriumphilosophicumnuneupant;
D Rationecolorh, alitma vaiitrasinArgento viuoobscriuitur.In mimisaliiidcstmi-
nusalbum cum tamjlliimsotdiscontineat,qur:d Argcnti candorcni tleniipaicsoier,
Immd minera illius varie a natura coIorarur.Rubct illa,qita; Gr.tcis d icirur v8?*% pro.
ptersimilitudinem,quamhabetcumcarbonibus.AIiquandocstco!orisliepatici, ve-
lutiil!a,qua;obscruaturuiHydramonteGoritia'.Intti;kii;!iii^ii('a?.iiiK;-iarat:(Tctra- 2>>ffe>s»~
ditur. MincraSuaccnsisestlapisduruspondcrosuscoIorisplumbei.nonsincaliqiio *'* r"r>°-
candorc,quiminutimfraviiisnihilargcnti viui cffundit/ed tantum,opcfornacum_», *«**
Atgentum viuum gcntiini colorispraibct. Annis elapsis in Quito proitmcia,referc:ite
Botcro,minera Argcnti viu:colorjs!i;i:tiimicnt.icst,qi!.vvi iynis ot;o:c:n Itilphureuin
spargebat.Pr*etiiftisdissei'eiitijsChymiciali:'.ssptcies addur.tjqiiasforciissi; ipsiima- pei$),.a„
ginantutjvnamvocantftl Draconis, quamcxArgento&Stanno eIicere,pro6tcntur, „,„;,_,,,_'
altcram.nominantDiscumSolis^quamexaurosccxtrabcreasscucrant. Scdnosvnaj DftltSo'
cumFalloppiorcmprofcc.6 iocosam,& risu dignam cssecxistimamiis,ctqnamuisipsi j/ '^ '
taltArgcntum viuumostendantinihilominusexprajdiiais niaterijsconfei^racsfenc-
loading ...