Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 201
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0207
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib. I. 2oi
£ TexicaZektfpedcditvxer M.<chxmaritii,
Nttsithed'incnci/irrniiiln cjsedatuti,
Misiuit ^rgenti lethaliapondtra vtt/i,
Cogtretvtttltremvisgemis'atamttm.
Et pauld inferius addit.
Pretinusv: v.irnm .:■/:::/■■,. a.rcrcccjsits
Lubrica dtietsts tjiia 11U mta cibis.
Nouimus&nosquemdam, quiin pharmacopolio purans syrupum acetostimsimpli-
cem biberc, Argentum viuum incaute hausit, attamcnpaulo post totum pcr inferiora
expuIit.Fracastorius etiam cestatur quasdam muliercsad perdendum fcecum, singulas
libram Argenti viui hansi/Tc, nec camcn votoium compotes extitisse, quia statim Hy-
drargyroperaluumedu&Ojsanusmmime^xclusifuerunt.Periucundum quoq;!cgitur
monumcncuminhistorijsAfric*, vtnotauitCardanus,quod Mauri,cognira Hydrar- L&%»&
gyrifrigiditate,vrgentearstllrcqu^cmqua^rentes>vasIapideumHydrargyroimpIent,^",'•
B &coriosuperpo(itoincubantj vtaliouantisperrefrigcremnr.
A D A G 1 A.
10 A N N E S Zeizes quandoq; admonens Pracsules sui temporis, nt animum—»
plusniinio inssexum adauaritiamhabcrent, huiusmodivcrsiculum gra:cum pu-
blicauit.
TjjiBpjn^ti isn %te i7.7t|W iu x Ai »7h,
Idest.
Hydrargyresintsiirathrtssnre.
Hinc profertur proucrbium,quod iaCtaripotest in illum,cjuircs alicnasnimis auide
appe«t,iicqidicitur/s>^'-^/-^w«V.OrigiiWMOTrcmhuiusadagiicxqua\Jainh^-
drargyrijproprictateprodijsTcrecitant. Quandoquidcm vclwifures opibussemper
Cjnhiantes,incxpkbilicupiditatc autilaborant:paritcr Argenrum viumn omnia me, ^diintm
talla ignobiliora sibi innatantia rcspnit, & solum aurum absorbct, & amplcclitur. *s srjdrar-
ijirgeiiiiimviiiiimbabcrcfiib/icdibus.\a\gare estptcixerbium quodpra;cipueadpuerosS'''« "bsir-
viuidioresspeclar,qui vllo inloco consistercncqueunt, Ldrgtn/u» viuumjetumdtsir- bttur. ■
re. Hocpronunciatut inilIos,quimanibiiinunquamquicscunt,immdgcsticuIante»,
Socioi, cccomitcs icmpcr vexaie non cessant.
M O R A L I A.
VARIM Hydtargyri asfcftioncsnon modicam habenda:ratiocinarionisoc-
casioncmdotSrmaimorali dedcrunt.Etenimsi Argentum viuum tanqtiam
albuin spkndens, & iiccum consideretur: talis dcbct clsc pcifcctio viri iusti,
quicastitatealbclcit,pros|iericatcsnlgct,&p*nitcntia siccusapparet. DcindeAr-
Dgcntum viuum, iuxta opinionem multorum,vna cum sulphurc ea;tcrorum mctallorum
materia,& piincipium esse perhibetui: similiter ,ob candorcm puritatis,Innocenti*
symbolumcsiedicitur, qua: proculdubio tanquamorigo omnium bonorum,nempc__a
graiiarum & virtutum pra.'dicatur. Prxtcrea Hydraigvt um dilrkulrer alicui permi-
sccturrei,nisipriussaIiua,&cinereetiamadditoextinguatur. Virfastuosus.&arro-
ganshuiusconditioniscilevidctur, quinulliconsuetudinimiketur,nisipritis/aIiua, suptrbia
videlkctrcprchensionejnccnoncincre.nimirummcmoriamortisextiiiguacurtpro-^H^^ss
pterca^dremsaaaareci[ar.Ecclesia..VivaL>A'^
posfumusetiamsic ratiocinari,multosin hoc terrarumoibe versari,qui nulli pcrfcfto tur.
homini nccetiam Deo copulari postunt, nisl prius in pclago calamitatum cxtingiian-
tut. Veldicamusnunquamrcbusiniindanis,&pr:ccipuc diuitijsaliqnem rcclcper-
misceri po(Tc, r.isi p-ins criniiiia c>:i::nC"ta tiicrint. Ittm Hyi.ir.it yymmsolumnoncoa-
gulatui ,scd tantiimquando sulphuri,& plumbo comiscetur. Ita sunt mulci,quiduirr
soliviuuntctiminibusnondenlantur, ledversantesiiiconsue£udineeorum,quisa-
piunt
loading ...