Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 202
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0208
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20i Vlyssis Aldrouandi
piunt naturamsulphuris ;hienim sunt qui fajdam ampledlenres libidincm,indipn j: ^
modisanimam,&corpuspolJttnnc.HissiiiiilcsdicunturnaturampIumbca:iircdoi(H
tes, qui perrinacia suncpondcrosi, & prauaconsuetudinc indurati, dum praui ceniu
ecsesse nondcsinunt,immdsicut Argcntum viuum aliquando in vctustissimiscloatis
inucnirur: sic criminosus tandcm in cloaca infcrorumreperitui-.AmpIius si hoc metaL
lum oresumptum, velauriiminissum interficere traditur:idem praua Harctitorum
doflrina pra.'stat,quoniamaudientemcuIpain prarsenria , cVpLrnaiu suturum peij-
mit. InsuperHydrargyrumdontcabigncrcmotumest,pulchrum,rcfuIgens,&iniro.
dumapparet ,sicmultisunt, quiab!gncrentamentoiumrcmoci,instatu gratia-m<,.
rantcs,pulchtitudinehonestariscoruscant;scd tentamcntl siatiima stiuuilaticonstan.
tiaminimcreluiSantes, conscnsuincriminacnancscuntj&indemalicscmpliiuiniis
HyPecrits dimanac. Veldicamus Hypocritam Argemi viui nomen promcreri ,qui in arumna-,
eai dssimi- rum mccndiolocar.us,stnjimin criminainiiniia c\'ha)arjViidc fiimusinfamiarprodit,''
(ntur. cmusexempIoalijossciidunriir.Tandemiiulhim r.Ktallumdtsa.iHydrargyroinauri'..
ripotest,nccnon mclinsin vase vitreo conseruatur: pariter homo, vt perscstahonu
stateinaurctur,Argentoviuogratia;charJtat)s, casiiMtis.&honcstatis ii:d:gct;<]ua. *
Hydrargy- rumvirturum Hydrargyrum cssesymbolum perhibetur, quwmcJinsinvasc virreoco-
rumquara seruanrur,nempeinillo homine,quisei"ragilcm,& animodimissumellc reputat,cjuo-
■viniitiim hiamDcusOptimusMaximushuinimodi vir.im.icn'miiii;ji!;;i.i:atur,&diuinahene-.
fojymbolu. iitia in illo conseruat:etenini DiuusBeroardus ad rcni scribebst.il^*» $pr*iu:efc4
Deam iii/irmiiMcmprojiriimi cogiiare.
P R O B L E M a T A.
^ VRIOSI indagarcsoJent,cur Argcnrumviuiimponderc, colorc,&srigic!i.
tesitmetaIIisiimillunum,cumpostea,ii]star aliorum mctaIIorum,ignem
intokretstdscnmniniumumabcat.rlcspoiideturideucrtirc.ciuoniarn-j
eiussubstantia cxmatetiaplumbea,& saJsilagineaquea componi vidctur: siquidcmg
haicduojtraftu r.emporis,jn Argcntum,viuum degcncrare perhibentur.HocmanifcM
obscruatur in vctustissimisVtnctiarumsundamciitis,iii ciuibus quadraramarinwa
fcrramentisappIumbataconspJciuiitur:harcenjmsiscdian[i.irin illisplumbnm itu
Argennim viuum soJutum ap,parct;cjuia glutinosa plumbisiibstaiimjongo annorum
spatio,abacutavisalissaluirur. cjciapropcer Hydi\<ic;yiuiitgrauJrareirt,&spJendo-
rcmaplumbo^subiilitatemveidasakiibiccmparatHdcoqiigninonrtsisticiciimacJ
primamcaJorispra-sentiam, iiistarroris,iiiyaporcmtianscat.Dtindealiqui ssudiosi
inquirunt,cur argcnto viuoalicuireipingutpermi.\co,humanis crurihus Jnunstis,
CAltUnts spatiooclo,veInoucmdierum,gingiuasPatieiiriskindat,&sputaglutinosa,&CO-
uirgtmi pj0saprouocet. Respondendumest,quoniam,ope calorishumani, non tamfacile in
vittiiocor- vaporcm soluitur, vcluti virtuteignis vaporaba^hiiK-lonyiinuemixii^ iiueruallunt
porebnma. eXpostuIat,antec|uainei(ittuiipergii:«ii!!!S,&os inucr.m,& prxcipuecum initinerc
**; otniiampitiiitamcopiosamsccuinducat.Dcmiimqusriturctim Argcnto viuo auruin
pra;cipuc,intefaliametalla,frangatur.Respoiisiocst,q1ioniamso!umaurumcxpets h
est pingucdmis crassioristiJJiuscnimhumidumcst renuissimum.Cuinigirur omiiia-j
pinguia densen tur, & tenuia congekntunhinc fit quod frigus Argenri viui penetras
humidumauriiliud congeler,& sic aurumadinodum ftagilereddatur.
VSVS IN M.EDICJN-A.

C:

U.;

GA LE N VS fateturse Argenti viui tamin medicamemisinternis, quam in
cxtcrnisnullumhabuiise experiinentum . Nihilominus rccentiorcsMcdici,
& pra-dpuc Arabesscripserunt non defuiise, qui ,mcdicina' gratia, Argcn-
tumviuumbibcrint,nullumindereporrantesnocumcntum;qucniamrationepondi;-
risfacileadpartcsinfcriorcslabarur,dummodo Paticntesdenmbulcnt.I'aulusctiani
Acginctaretulit hydrargyrum conercmatum, & in aliquo liquprc quifeusdam alijs
spe-
loading ...