Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 203
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0209
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musoi Metallici Lib. I. 205
; £ specicbus pcrmixtwn Coiicis,&lli3cisprQpinatumfuiiTe,BrasauoIusinExamin<_j
siiMplicium tiarrat scpiKiiwcrmiis.itioiis ati i-cipo^iioncmJaborantibus Argenrum.
viaamytxbuHki&itiitQ saiiitatisuiiTercstitiitos. Koc cxpcrimcmum aMatthiolo
' ccnfirmar-Ur,& tjuanttrasdcbcresseduorum granortim milij, qua-in Jloc casu, citr:i_j '*" .
v.j)ammokstJ3m,iniiuminrnodumopciatur. Immd additidemMatrhiolusmulieres "s n'0si-
Goririenscs,in difficiiif.Mura,ad Argenturtj viuum ti)iiiugcrc,cuiussumpto seru.] u- %,. ...
lo,statim pariturafacilisredditur. AmpIiuS varijsasiectionibus,doloribus, scabiei, "*™
prurigini,& podagrar medcriperhibetur. De hocIodocius in Enchiridio limplicium '""'
3>issbluil,pciietr.it,<i-i:sv.n;i!, mttxdat,&srti ""'"
ExtinBttm, ■varh rxemiira dolcrc lenitt.
Vngite.jiifficrissiabic, &frt,ngi>te eerpus
Seluerc,i>dped:^r.<tm',:;>;s<iti:a.tiits.
Mtilieresro(tra-£ct4tis,cognit3hydrargyriaducrsnspcdicuiosfacultate,i!ludsaliua,
d velaxungia suiJIa extinguunt, &poslca caput pullontim Jiniinc,sicq; pediculos,&
Jcndtseiiccant:namhydrargyriimcuiniittcnax,iionniiiaIiaretenaci,ninii:iriiuli.
uacoliibetur. Iiem, inextcriiiinandishnspedLai::^ qu<» Vulnuj/Yiro/i* vocat ,Fal-
Joppiusmodicum Hydratgyricum pulpapomidukiscocTi diligenccrsniscet,& Pa-
tienrem verspcri!mit,vrscqucncidicanisna!iapercmpraobscrucntur. liayrus, in pa_ ,
randohocvnguento,rccipit drachmastrcs Argenti viuihominis iciuni saliuacxtin- ? rarS-y'
LTi,dimidiamvnciampultierisstaphisagria?,vnciastres oleicommunis,& cumsusfi- r,'""Se"a~
cicntiqiianritateccra:vngiieutumconficit. """-
Olim in lue gallica cxpugnanda,Sublim3tum minimc infrugiferum inuenerunr,
sed Nupcri, eiusloco, Argcntum viuum tecepetunt. Proptcrea pilular ex illo paran-
rur,quarum dcscriptio apudRondeletiumJcgitur. Aiiimaduertenduni3utcmcst ex i» lih. dc
Hydratgyro vngucntumproscabie gallica prarshntisiimumconfici,dummodoconsti- morb.gd-
tucioniPaticntis,a;tati, & temporibus quadret iquiasuntnonnullilatralipt.Tviran- ine.
di,quinullahabita prardicTorumconsideratione^&nuIIa purgationepra:uia,hoc vn-
C gueniumadhibent,pluresq;intcrficiunt,quarnsanent. Nihilominus,vt aunotauit Eu-
st3chiusRudius,sirccTeadministrctur,ncmc>perirepotucrit;cum talis vneTio etiarn
inpusionibusfaliciteradhibeatur. MeminitidemRudius pucrifilijltfustrislimi Prin- sac7it> hj-
cipis Dorix, quiabvberibusnutricisvnacumlacTe atlectionem eallicam combiberat, dr&gjri"m
&bjsperunsiTus Hydrargyro.curatus est. Itaq; iuxta Jentcntiam huius docTiilimi viri, i»eris.
vnguentum Hydrargyri pjraturhnnc inmodum. Snmuntur tres vnciataxungiarsuillar, '
seJquiunciaHydrargyri,okimailicinitantumdcm,vncia pnlueris maiTicis,& dra- I"iic'.dc
thmadimidiaerccir&omniacum pulpaduorumpomorumduIciumcocTorumsccun- l"r- m6t/'-
dumartcminformatnvnguentirediguniur.Ciuantitashuiuseritpondusduorumscru-^-
pulorum in adultispro vnica vice,irfpusionibus vcro critkntismagnitudo.AIijex Ar- 2>oJ>'y>*-.
gcnto viuocumstilphurc Cinnabtium p'arant,quo in suftumigijs ad exterminandunu guenti.
afiecTum galiicum vtuntur. OmniaexHydrargyromedicamcnracaputpetunt,idemq;
praiTantaquaMhcrmalcsvenisArgentiviuiiinbuta.-tctcnimhumoribuscaputreplcnt,
quosfccimidefcrQr, hirursusdeorsumIapsigin,giuaseoriumptinr,&omnesartus!abe-
D faflant. Deniq;indelendacquortimscabie,cx Vuechcrio,rccipiimturv.neiaduar ar- L;y IO jc
gcntiviui,vi:ciaHdlcboiiaJbi,sclquiunci3olci!aurini,quatomniamixtavngucntumyw
Prstcreaiiipharmacopolijs,cxArgcnto vmo,&saIc ammoniaco conficirur illiid
medicamentum,tiuod Argcntum sublimatum vocacur;& quiainhsc pra>parationc
-Argcntum viuumin sublimcm locumattoIIiiur:& iniTarcandidisiimi salis concrekit;
ideoqualenomeninutnit^iiecnoncalorcm&siccitsteinqtanigradusacqniritjcausti- ' -
cumq;mcdicamcnttimcuadit, Aliquandomisctturctimaquaacri.qua:vulgodicitur Sublimtiti
^jW^art/re.&indcrcsulratPr.TCipitatum, itanuncupatum,quoniantin cxcocTioiic ctymw/t.
nonaseenditjsedquodamodopra-cipitatur,& in fundovasisrcmanet. Altcrhuius mc- . . .
dicanienti pr*parandi modus a Icanne dcVigo recitatur: hoc mcdicamcntumabalijs Pw/"'*'1
AngclicusPuluisappcJJatur,quia,inexpugnandaluevenerca, insignembabcat prav "7'"'""-
rogatiuam.Quandoquidem in hoccasu anonnullis per osadqtiinq; granapra-scribi-
£ur;pra:tcrqiiam<iuodgall)cisvkciibu(sanandissuinnsopereconducit. Itcmexprarr
loading ...