Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 207
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0213
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib. II. 207
^(rigi<Iuin,duriJrimum,grauilTin]um,a]bum,& tortcetiaminsipidum prardicant. Hoc Ttrrapura
gcnusTcrra; lic«rcnerad«ur,iicmo vnquam illudconspicati potuir,cumin intimis isii/Z.
Terrivisccribus]atibuli.-riir,&dc'j,ic'rciraii. praircntianonsumuslocLimrijsL-dtarti
lummodo de illa, qua> passiin vt tcrra cognoscitur ,& appellatur: ctenim ha:c solum cst
nuutupadaTerra, curn illi;n'Rn\irsi;i'p!kil1ii';,i.':;.-;nu'a |)arricipct,dcquaomnesPhi-
iosophidisscrucrunr. Alioqiiin .;pnd pi.icoiicm. nomiiicTeir^jCunstasubOBiocon-
tenta intclliguntur. Abalijs pro Cceli p'.mctoTcrraaccipitur,& ab alijspromodico cimcissub
Terrir.exquoaliquidcomponirur. Aliter,Tcrra: vocabulo,Prouincia, vclRcgio, vcl c ■
patiiaiLidicatur;iLntnointcrdumbreuespatiummaliquaregioncdesignatLU':quamo- -u,
bremTcrra diciturscdes,&habitatiohoiiiiuum,quorumcausa mundusfuit cteattis. '•
Estdcniq;TcrraipsumSoIum,iic,npeiIlaTcrra:Iupcrficies,qita:2 Cun&is calcat.ur, Tten Sc
velinquahominesaliquid agunt,aut patiuntur. Sunt qui velint,voccTerra;,innu- sst dicitttr.
tncro singularivsurpara quartum taruinmodo clcmentum denotari ,& in nunieromul-
titudinis,Regionessig^isicari,ha:cautcmdisscrentiaapud Authorcsnon scmperob-.
B seruatur;cumTcrrafi'cqucnti(ilLn<-pioqualibctRcgione lcgatur. Pariter l"*V« apud TerrJt Sc-
Gra-cosarquiuocationcm sorcitur;namq,hoc vocabulum Terram ab omnibuscalca- pss.
iam;necnonRegionem, &Patriamdemonstrat.
SYNONIMA, ET ETYMVM.

NONimmetitoTerra variamnominumsarraginemsortiri promeruit,cum re-
rumomniummaterpta-dicetur. InpiimisTerraappeIlatur,testcVanoiic,quia t
passimpcdibus tcratur jquapropterab Anriquispcr simplcx R. scribcbatur. Humiscttr
Humuivocatur,qtioniam humoreMaiishume&etur. Teilusdicitut,quiasruclusab dicsttir.
ea proaeati tollantur. Aridam nonnulli vocant terram, vcl ranquam siccam, vel tan-
quamaratura-idoneamcognoscant. Opsn»minatur,cummortalibusopem varijsali- ■ ■ •
mentisasserat. VcstaPriscis fuitnuncupata,cum,iingulisannis,nouisherbis vcstiatutj °PS <*'<&*
Cvelpotiusquoniam hominibusvestinienraprarbcat. Item Solum fuitappellata,cumj essTcrra.
semper solaribtis radijs sit cx posita. Fuerunt nonnulli, qui Terram vterum mundi indi-
gitarunt,qtiandoquidcmin illaomnia gcnerantur. Idcircooptimoiure cumalijspos-
sumus Tcrram Horrcum Ccrcris, Apothccam Bacchi, & Ccllarium Vit* cogaomina--
re.LcgiturapudGrarcos >»■'«, item jnscdluicsccunda vox ab Authoribus iuprola vt
psurimuTi vsurpatur.Rursus tp i Terra^n quoqi signiftcat. Apud Ha;breos Adhamah te*-
ra cst: vtidc homode Tcrra formatus Adamfuit nuncupatus.Dicitur etiamEretsrtp-
> mincgeneralissimo,&hoc vocabulumprohomnibusiii rcn.tvLisantibusquadoqjsu-
initur. DeniumTcrra AbysstiJ,Aqua,& Puluis in Sacro CodiceSynonimacsseferurur.
Italis vocatut Tcrra^HispanJsTitrrajGallts Tcrre, Germanis Das ErdtHch Oder Erd.
NA.TVRA, ET AFFECTIONES.;
DJOANNES Damascenus Tcrram vnuni cx quatuor clementisfrigidam,&sic- Zj.i.cio.
I cam,graucin,&iinmobilcmasummorcsumoinnium0pitice,piiinadie,cxnon
JL entcad esfcdeductamconstituit.At Galcnus aliter Tcrrammeditansscripsic hunc Ltkg.de
inmodum: Tcrra sicca cum sit absq; humote non coharct scd instar puluerisdissuit, si'»p. W.
humoreautemmadcfaclainlutuinglutinatur. Hatcigitur cstTerra,qu3rcaIcatur,& sic.
hac ratione ab arena ,& lapide discrepat. Ex altcra parte si naturam terra- pondere-
mus^illammatremdicicomperiemusproptercsimiaincntainhumanamiiaturamcol-
Iata,immorerum omnium parentem,cuius Ossa lapidcsesTc ttaduntur: iuxta illud ^
Ouidianum. '
(Mag!tBparertsTtrraesi,lapidcJq;iaeorfcrcTcrrt
Osirordc _ .
Prstereanon solum omnium parens,sed etiam commune sepulchrum poterit appcliari,
quod eleganter Lucretius multis veriibus expressit. Nos autcm in pra:sentiahoc carmi-
nelambicocontentierimus.
S s £s<"!-
loading ...