Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 211
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0217
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusxiMetailici Lib.II. 211
^sifflilitudiiicmlentis;rcdltocdcquaciimqiarenanoncstpronunciandnm,se(itantJira'''''»'<.^g*
dt i!Ja, qua: i" maiori pirtc Africat rtpcritur, Interdumarenaalicuius rei ibsitlis z&rzqudis;
panaGepJ,siccj»urea,vitraria,nitsoia,&sicdeinc«psnommatur.Demumvariossor-
iitm-vihs, diiniin taLriciSjinsectioiiciitarriiiJi-UTiij&iiihorologijiascnarijsadbibctur.
iLicc6riilt6addcrcpeHumussabuluiii,&saburtam,cuniqu.imdamarcnarspecicmeire
Scaliscr (bbiliucrit. Sabulumautenicr.uiiuiaicna , &Sabitna .Sabuloitcciassi.jicon- Fxm:.
stjtiiitur-VariassorriturSabiiludirfcrcittijs,ii.imaliuda]bii;aiiiidnisruiii,aliud rubru,
& aliquidopinguiTcrrajpcrmixtuminucnitur. Origincmabarcnanon liabctdilcrc- 4
pantem ;quandoquidcmarcna, iuxtaeruditoriiinviroiumscnrentiam, orrumducit
abarciiariosaxo,a?llu,veigclu,vclaqu3rumimpLtuc(imminuro.Ci'tciuni micirirrcti;!
jiroiaexIapidevitrario,exMargaIapi',!c:i,tKsaxs?calcario,&c:<oi.ii[iilias ferclapidi-
buSj&iasiSjimmdinterdumcjtbituniinetcrrcnoinlaiiidcmdunniiiam transmntatOj
&iuncrcsultatilludarena;gcnus,quod carbunculumcognominant,veluti Agticolao- Lideenaf.
ptinwannotaui£,Polircniopra-dicriscopulandae(tglai-t.i,(]ii(.- fni-iiicriral.iiiidismar-/^-1''''-
B ntoiit ,iilicis,roplii,S;laMi-cil,i:: liaxcnim iuxta iiKiitun Airricolj.', ijidcnt modis, LiL-j-dt
ouibiiilabuliim,&areaa,oritur. >:itiji>jiil.
PARTVS TERRiE REMOTIORES.
CV M Terraomniiimparcnspauloantefucrit coguominata neceiTaridqu.Tdi
Mixtaimpc!fecla,vtM«cora originemabillatrahunt i cumtamcn nuilam.cQ
Terracogjiationein,velasti liratem haberevideantur: quandoquidcabomni-
busphilosophis Acrcuncr.-ji-Q ■/^'i-.jn^rptrpttua scdc9,&officinacostituitnrmihilomi-
nus,quiahccMislaimperfcctasuopoudercin terra dilabtititiir.vciinsuperficie/ferra:
coIligtiinur,vcIp();iu^tliioriiaabi.'tcroTerra-suaprimordiaducunt,iiiterpartusTer-
tx remorbics co!!s>c:ula clsc ccluiiiiHT.Etcuiin cxlial:>tioni;s,& vapotcs partimcxTciy-
xesupcificie,|!.titi;tK:: Li.'tirioiiiJUs panibuselcuantur,dcindciiiliiprema,vclmedia,
Cvclinfima acrisregiontforiTiiMixtutuimperfestorum recipiunt.dequibusPhiloso-
phuiiigillatim inlibris Mitcoiobgicisverbafecit.Vcrumnon memorauit Agaricum
acreii nosiristtmporibnsnbicruatum.qtioin Periia,&Arabiapluit,&formaAgariciiii ^gsicam
sccunda Acris Rcgioncinduit (vtnostra fcrtopinio) !cuc ts! colore Ieucopiia-o,sa- ww«w
poiesalso.substanti.iquasilaiicjTiiv.mo insias Aniiaiirhiin filamciiia ducitur,& iru ',i"d.
Odontalgia.icauIafrigidapcndentcia-licicuiiisucccIsuadhibcturDiutiiHieronymus
inEpistolii soiptum rcliquit,anno AVG. M. C.XIX.Valeniiniano,& Valentc Irapp.
AttrebatiinC..Llii;[F,clyic;t,M:iiiiialaneahiiicfbitassisAgai-ico!y:.;;.;bliiiii!i:iluiiTcwlj,
eaqicumsubtilisibrctic*]anificioapta,lncolasplurimum ditatosfiiisse. H,rcManna utiaxxa
hodieAttrcbatiinAcdeD.Virginistanquamressacraadhucscruatur. Item L.Pauloj ^M
&C.MarcelIoCoIs.laiiapluitcitcacastcllumCaiisanum,iuxtaquod,tiansactoanno, ' q "
T. Annius Milo !"n ;r nsisi tc;"tus. Dcindc Ccratuiiuitt Lpidcm .Ombriam,vel Notiam,
velUrontianiinmedia actisregionc generari,&in terranicadcrc multi rcfertmtjscd
de hisin poflremo lihra huinsopciisagemus.
v Adsimilei Tcrrat pattus Alcyonium, & Adarcion rcferridebciit, cum partimab
exhalationibut, & vaporibus,partim exlimo TcrrKConciclcant. Itaq;C"ncretio quai-
dain:cpcritiirciseafruticcsMaris,&aliqiiando inlocis palultribussalsi,' iuxtaarun-
dines,&herbas, qua.-spumamarisaMuItisnuncupatui.quoiiiamcxspiiinacrascclTeti- ,/ j-
tenascividcatur. Nupcrispumammarii.vocantomnc Alcyonijgcnus,cumtamenhoc ,^'^j"'
noincnDioscoridcsquintotaiituiviAlcyor;;|«t:ii;:ii;iin,;i'.LT:ai!:,i!1',II.t!..sachnc)nimi-'J' '"""''
rumspumaMarispairio nominciu Propomide nuncupatut .quoniamrrjsiielf. gluma, '"""
hincsAwiyitspuiiiaMariijCuminMaritanquaniaiiiitvriiiiiatct.PliiiiusAlcvoiiiunud . g
eKnidisAlcyoniitinaiiiumgcncrarilcriprittcstcnimaAxtaiauisitanomiiiatasfiPiio "3 ' ' '
"^A««iiw,apaiiendoin mari;hinc sAiewiJiiHupaiHJcunturilli quatuordccim sercni
dies,tcporcbrumaj;,qtiibushuisinodiaucsnidiftcaiidofetilicaiit:vndcpo(tca AJcyo-
niumcst denominatuni, quiacxsordibusteiiuitiimi^.o: ouibus piaxlicta auis nidtim
componit,constriidumclTcvidcatui. Cartcrura,vtno(trafcrtopinio,Alcyoniumcrit
VOcandum,quoniamsiipraidcongcstumAIcyoncsaucsnidificent.Vicumq;sitDiosoo-Z;.;.r.2i.
ridcs
loading ...