Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 230
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0236
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


. ExhacChristicultorcsiri

Aegyptum, Aethiopiam aspor-
deillafalsd prscdic;

{■arcillam.
tivasisEly-Tcin.iMt-

230 Vlystis AHrouandi
pnrgnanteshorum vasorum fragmenta cdunt- Ex hac Argilla colata habemus vass_,
quoiumiconeshicdamus, J *
Ab hoc Argillarum gcriei e non cst segregltda Terra CampiDamasccni, vbi primum
homincm Adamum acatitm fuiise ctincti Oricmaics credunt. Ha?cTcrraad aliqitem
ruborcmvcrg;r,molIisqitecst,&slcxibilisiiistarcera> c-: ' ■
Regionibusvcrsantcsglobulos prccarios formant, Vi
nant,quaspostea Hicrusalcm dc-fcrunt, vt Pci ejrini
raeeni,& Turcici camdetn Terram,testc Adricomio,
tantescaro prctio illam vendunt,nam talcm virtute
gcstanribusuullaincommodacontingcreporltnr. Prartereaalijad varsissuperstitio!!
nes illam vsurpant. Aegyptij tamen jilanitaiiqiKim rem iu.iuiirimamlibcnteredunt,
Postremd non est silcntio inuolucnda ilia To i;v iiguh:-;s ;'jKcics,quam VusgusPor-
cellanamappcllat. Ha-c tali nommcibrtc tst ir.signita .(juoiiium <,-.;satx hacsormata
tanquainAchates,(inttranslticida;siqi:i<[cml!;t(.g^n i;ia;uioinuiiiisPorcclhnaappeI-
Jaturiautfortaiilisciitoniamaliquiaibitratisuntv^raPoicclIaiiicanonexaliquaArgiU f
Ijespecie,[ed cxcorticibusiIIorumMarisConchilioriimparari,qita; Vulgus Porcclk.
tas'indigttat. Quoniamverdcirca matcriamhorum valorum mulii Authores ha-sitant
opcrajpretiumesseduximusvariasrecciisercopinioiics.vtpostmoduclarioremj&cui-
dentioremampiectamur. lamnora est vasonvm Myrthmnnim, vel Murrhinorum me-
moriajscdFestusjhocvocabiiloilludgcDuspotionisintclltxitjquodGra-cis^uppi^vo.
catur,&NcClarPriscoriifuiiscpcrliibettir.PIiniitsauiem,h(Jcvocabulo,vasaquadam
pretiosaindicauitj&odorecomniendataabOrietitedcfcrripromtilgaiiitiharccninLj
vasa,nomenchmiradocente,aliqucniMyrrha>odorcmsparg(.-bant. Cardanus,pra-di-
ftisomnibusdiligenterponderatis, tadcm in hanc vcnit fententiam vasa nostra? a-tatis
Porcellanica ablndis mista nulla rationca myrrhinis Arrtiquorum vaiis discreparc,cbi
exConchiIiorumcorticibuspararidicuntur,niiScaligct asicntitur.Prajterealiancsen-
tentiamTabulaAsia-stabilircvidetur^mqiiaicgimusvasaPorcellanjcanonexArgil-
la illarum Regionumformari, scd Incola; materiam artificialem parant, sumemes te-
stasLimacum marinarum,&puramina euorum,quibus inpulucrem rcdactis succum G
ncbisignotumaddunt,&maiTam ubterraadccntumannoscondentcs, Posteristhe-
sauriloco relinquuntjCx. qua postmodum cffossa huiusmodinobilia vasafinguntur.Alij
exsucco quodamsub tcrtadensato, & cx Oricntc delatosimilia >/asa formaricredunt.
Ca-terumomilisisvanisopinionibiiSj&NujJcrisadhcrentesArgillamcnchoriiirLj
vasorummatcriamasscrcmus. Primirusscribit AnsclmasBoetiusMurrhina Antiquorii
vasaabhistotoCxlodiscrcpare.QuaiidoquidcniillacxOniche, &Sardoniche cort-
starcvoluit.RamusiusmateriamPorceslanorum vasorumTerramfossi!eniadSolcm,&
ventumspatiomultorum anuoiumduraram,dcinde piciamesfc scripsit: siqtiidcinin
MazdagaciuitatcCauzlUgniFezsuntmultifiguIi, quicx Argilla vasaporcellanica
fingunt, & venalia cxponitnt. Hac enim Terra dura est,ided moia tunditur,& mcister-
nismaccraturideindesubtiJiorcolIigiturjnamexinauacrasfiori vasaminuspretiosa
fiunt: vasa enim tormata pinguittur, & arbttsculis cxomantttr, & in ibrnacibus co&o
apparentiuxta foimatn, qua:in hac iconc delineatur;& quoniam cx subtilioriArgilla .
vasaringu]itur,qua-chiistaliiperspicuitatemsuperantiide6hac,periculocapitiscau-
tumesf,necxcra Kcgnumdeferanturjquoniam Principibustantummodd,& Dyna-H
stis desiinan tur. Huiusnioni vasa traniiucciu soljjs, atq; imaginibus conimendata, nul-
Iumq;puipura-veitigiumrefei'unt,qua; omnianobis insinuant ha-caMyrrriinisvalis
Veterumdiiiidcre.
Veris,&genuinisporceIIina?vasishasdotcsaiiignat Scaligcr, primtimvticonesin
vasisexpteila;h]cicl>iea*magisappaicant,deindevt iuscubsinhuiusmodivasepoli-
tis tantum vasiscaltsiJtjquantumaprjdiiSistarigiturinccnoiihccvaiaavenenoconta-
bla frangantur,&exhoinmfrustisignisexcutiatur.R.p,AluarusIcsuita,quiperRcgnu
Chincnic dtii vagauiscst,& adhttc vcrsatur ituerviuos, remlit iti KiamsiProuincia Ci-
n,i; vasa Porccilanica in vna tantum villa rabricari ,cum tamcnhonim maximacopia
& toti Regno, & vniucrso Orbi diftribuatur. Harc autem vasa ibi tantummoddfabri-
eantur,cumtamen Atgillahatc ibi non cruatur, sedaliiindeasporietitrjpropteraqiarn
jlliusloci,c;ua;poIitiamj&pcrspicuitateii)vaiisconciIiat.Immdjipioi:cfercnte,ha:c
vasa
loading ...