Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 255
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0261
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


MusasiMeralsici Lib FI. 2<;$

A sicq;serrugtrteum eolorcm ostendit; altcrum genus csl crustosum,scd vbiq; crcccunC*,
vtrumq; tamen est friabik.
HuiusOchra;natiua:adln!c,quoadsiibstanthm,quatuordifrcrcntia; obseruantur.
Primaest Japidosa in fbdinis,& circaripas ssuuiorum inuenta ;secundacst puluis,&
terraari^aiapidibitsadharrciis.qua-vnacumlapidibiis ad a;dificia Laucldiaresfodi-
tarjWitiacsttcrrasimplcxadi-ipasjquarta, vcU-Aiiiroi';!,!?; teiiax^vcliiiamioi-osainj
fodinis inoenta. Quinimdalia rcsukat species,quando OchracaioreSoiis adusta inj Ochntko-
Rubricamtransit. Nouitnus quemdam,qui monstrabat Ochraro,cuius altera parsOch- rc Soih &.
| ,arrt,aItcraRubrkamrepra-sentabar. faa^
Ochrafaiaitiadup!cxoitcrid;tursa[teraeratVetcrum,qiia]isaPiiniodcscribitur,8:
exRubricaficbat Hodkfa&itiaroGeimania tran/mittitcopiosaiu.quarvaldecoclaj
'. est, &colcremafumorecipit, dumpiurobumIiquarur,hacq;Pktares vtuntur. Altcra £-35.c<>.6.
paritcr sa<stitiaex piumbo vsto,& maceratoin Germania etiamparatur.Hicnotada est
' dimcultasinscriptisPlinijquandoasrctuitOchramfaaitiacstRubrJcavstaiiiollisiio-
' J uislutocircumlirisrc(ultareiqiiandoquideiiilioca{rertuscntcnticDioscoridis,& expc-
! jientierepugnatjCumRubticaadustioncnon tranleatinOchranijimmototumestoppo-
' /itum,dum Pictores cremaiitOchram, vt colorem R ubrica- habeanr, quem postea Rcjfodi
\ ^M//s^«?M/ovocitant.QiiapVop[crputamustixtumPJinijcitatiimciTccorruptum;nam
! quandodisi>OchramexRubi'icafieriJegendumestOehraincicma;!:iiiR'.ib!i'c.iiiitirt- RubtUnex
! sire,vcquctidijnadocctcxrcikntia.Ratioautemtriorisfuit,quiaP]iniusoroniafeie OthrtmtM
exDioscoride,&!Thcophiastoaccepit!quJRubricaexOchracrcmatasicrirctulerunt. //,,
ApudIndosquoq;itrr<:ditIoannesEustbiusIdtiira,Ttrra:palkntisgcnusreperi- l.\6.Hi<t.
turfortailisOelira-jquoPJLlorcsliitcumcoloreminiitaiitur. ImmohuiuTmodicolore nat.o.ii.
niulkrcsfackmsucatit,&viri adbellumituri,&in hostesimpetum faclurivniuersum
corptis ir.ftcere consueuerunt,quor.ian hcccoloredeturpati hostibtis tcrrori esse sibi
» pcrsuadcnt.ItemadOchra:genus,vtncitrafc'rtopinio:rcdiieendaestterraTripolcaad
l ]utcucoloremvergcns,siccacst,& /hguajadh.rrens, & in polkndoaurOj&Oikhalco
i ^sitatiIsima.NomeiulliindirumestaiocoviicIcdefe'rtur,niiniriimTripoliAfrica;vtbc. Tripalat
. SNascitur,& in Saxoniacrtbris in locis,& potissimum HcldishcirmiiiTcrra?genus,quod "'"" e9~
i colore,&substantiaTtipolea;cstproximuiii. SiintalIqui,quIhancTripokamadMc- """*•
: IiamreducivoIunt,sedquam vcie, incertumcst ;qsoniam Mtlia Diokoridiscincrea;
i Eictriadiest similis, & aluminosam naturam possidcc,taduestaspcra,&digitis ftica, ■
i ta,instar pumicis dcraii,crcpitat,qua- conditioncs interraTripoiea desiderantur.
Quocirca harcadOchram potiusspestat, vtlupeiiiisannotauimusmam coloridsua-
det,dcindemacraest,&lmguamta<stusiccat. Eiusdemconditionis csttcrra Alanaa o^mj
Rtgionecitisdcmnominiscognominat.i,qua;hodieVaiachJ3dicitiir.Ha'ctjauestas. Terra.
peiaeolorisciiiciei,&pal]idi,&imgna cxtcigcndifacultatepotiturudcircdvatisar-
gentcis splendorcm conciliat.
V S V S.
B J"| JEC TerraPifloribuspotisi1mumsamnIatur,diimIocoauripigmenti iliam_»
I—S sdhibcm: namincdoicsbcor>aiunidikrcpat,&piacipuequ;indocolorcm
jL -B. meljnumnonspkndcntemexprimcrevolunt. VtimninhocvsuOchrafa&i-
ciavsurpatur,qua;hodiccxGermaniaaifertur.AtsiOchiafcI!iiiSj5;natiuainpJi5turis
interdumadhibeatur,h.i;cprociiIdubi6Dacica,& Vngarkacrit.
Qnoadvsusmcdiccs,AetiusixOcl)ramcdicamcntumcomponit,quodad collisa,
&Vibkcsmuhumvakr.Quoniam veidhacTciragustatalingucactimoniameommu-
nkatjeiviseiodcndi^&dissip-indiasslgnatur, &quiahabct inse stibstantiammeralli- Ocbrtvfis
eam,cxttinsccist:iiiiummedicamcntispermilcctur:idcdtumorcsdiseutit,carnemvul- "icdicas,
inrumsuFcicicktntunicpiimit^Iccit^iicauitatesrcpktj&articulorumtophoscom-
i rrinuit:quapropterCalcntis,&ipseOchiamrcponitintcr iilamedicamenta,qua;to- .
fhaceas,S;calloIasconsistentiasiricidunt. Medkinuperi Othranonvtuntur.vcl ob ^*'S ~i
negligcnii3m,veiquia,illi!isicco,mcdicamii,apra;stantiorahabeant.PostremdcirC3 >""t' "'' '
Ochramnosgtauis prcmit dilficultascx t«ttu'Ihcoplirasti,& Dkscoridisorta. Si- •A-'"/-*0'
Y i qui-
loading ...