Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 261
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0267
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Mctallici Lib. II. 261
^git, vttalisTerrabituminosam, sulphuicam,& aluminosam naturam rcdoJeat ;qu;e
postmodnm huir.orcmade/asta in lapideanimatcria solidatur. Et hac terrajeuex hoc
pulucrcsimoics inmaiiconstrtmtuicumcalce, &ca-'iicrtto pratfettiin Cumano,lapis
iiic):piignabiliscijadir,cumiicq. [kctnvicq; visaqiia-hiiiLiimodi n:'j!ciiuii[(b]ucrc_*
qoeafcPuicoianopuiucrialsiinilaturTcrraqutdaminagro ilomanocisbssa,qu.x labu-
liloco cajci"co:viiniKs.i airgiutinarKlisiii .«liliciolapidibtismateria fitaptillima,Iqti:i_,
RomaniiHfabricisvtuntut:siqiiid<_m,tr,K'tu tciiipoiis.instarputeolani pulueris.in la.
pideamsubstantiam degcnetat:quamobicmhanc Porccllanam Vulgd vocanr,corru-
ptoa 1'ozzolana nominc,cuieadein naruraincst.A terriscompolit is nonest ai cendum
ilIudmeta!Iica:tcrra?£Cmis, quod R.iirmaiiiincupatur,qiiodexctemeiito fcrriestsimi- Rnsmu
Ie,nontamena:qucponderoiini ■,<.(.loic fLiIai,&;a-r;iLiuc'.iit;;r:uJtistama;mulatur.Hyc nm/&.
' Rusmain tcnuiiTimumpollincm rcdacnimcum dimidiapartccaJcis viua;,&sufficicnti
quatiutcaqu^inmaiTarnredigunt.ijuapartespilistccIasbalneumingresluriillinunt,
vtbreuii/imo temporissparioomnispilonim syluadccidatjdumtamcii aquatcpidiLj
8 partesabluanrur;sicquecutis, &kuis,& absqivilo piloium vcstigio nitida reinatict.
Hoc psilothrum in Gra-cia, Asiaminori,Syiia, Arabia, Aegypto,reliquisqueTurcaru
ImperatorisProumcijsnonsoIiimapudDitiorcs,seiJetiaii!apiiiihs inincsprokiarios />/%./„-..„,;
jnfrequentilsimoestvui. BelloniusscribitfodinainhuiusTtrra; in Asia minoriablm- ■vfaj^
pcratoreTurcani X VHI.M. aureorum tocanimgcnssane cst vcsrigal ex re tam vili,&
abiecia. ldcn:]ki!!j:iii!.,:.i,iii!iii.rihustanLUi'i!idadhibcridiii!.iIg;it, c;;;u viri huiusmodi
remtanquameosexn indignamaspcrnentur. Sunt taincii,quipromiscuivluscisc,&
avirisncquaquamneg]igia(!cut-r;;ii::vcili:n.'autcmpiiosadornatum,&mundiciain
corpotis An tiquitas conlueuitiidq; vollcJJis, dropace, psilothro, vii'co,& relma molic-
batur: quinimo pumicis eria ad hocprarstandti crat vsus, vt Oaidius hoc veriu fatetur,
■Kee «M siordaa pu»;iie <rnra nras.
IuuenaIisquoq;hucrespicienscecinit.
------------MrnuiCmnensifkmicchmbKm.
Pra-terquamquod apud Antiquitatcm erant mulieresvstrices,& vstncuJa; cognomi-
Cnata-jquarcrumpentcmgenaruinlamigincmjautaliarumpartiuinadurcbant iimmoab ^*"''"'
hoceodcmomciodepllariicesetiam vocabantur. . Y<tma
Intcr compolitas tcrrasnon infimim occupat locum terrabiruminosa ,& pracipuc ?*"*■
CcspesbituminosrjsinBcJgio foisus.qucm patrionomine Tei/appcilant. In multis. .
BeJgij Prouincijs Gcldria, Brabantia, Hollandia, & Friiia, in Gcrmania ctiam, vt in-t
montanisMisniailocis, id tcrra,bituminola:gcnus eftbdituriquodSoIc cxcoclumigni
pabulu mlnimccontcmncndum prarbet: sic cnim prouida Natura populis illisprospe-
s:it,&forsitantnclius,quamoonnullisScytharumpopulis,q'tii lignis cgcntcs,ossibus
ignem aieicfctuntur.
Quamuis auteminillis Regionibusaliqna' sylua- cadua; iniicniantur,nihilominus '
copiaaiborumcsno cbrutorum aJliduumignemalere n*ii»imc'potcil:quapropt«r.e£-
fon'uscespeslignorumvicemcxplct,stcc,icoqiicndis cibis,&fcuendiscorporibus est
aptilTimus. HocautemnonestNupcroruminuentum,scdc[ijuii'JljLiija'Lii),biiiusmodj ctspessos
gentibusfuitcognitum. LocusPlinijcst,vbide CauchisFrifrrFBpiilisloquitur. Cap. somus.
D^.-.jjffliv.jiWwv*.''!'".^^^ £;.l6.r.j.
M/™u)-KB/.HuiuhnodiTerracstluculcntumignispabLilum,obcopj'amadniixtibitumi-
nis, id odor grauis ncccnsavTerr* indicat,quem cdorcm Incokc aspfrso sale corrigunt.
Est auttm ita facilisadconcipicndum ignemhacTerra, vt quandoq;inBrabantiain-
tcgra iugera conssagrauerint.
Huius Tcrrw, seu ccspitis plura genera colorejcuitate, & ponderc discrepantia re-
censcntut. Inprimis(uinmopercprobanir,qtiodponderosumcst ,&duritiaraquam>-
damlaterum coailin-n miitsmi-,& iLi.iquiimci-suiiiinrcrcarteragencrasubsidct, tar-
deq; igncm concipic, kd toiinitLLiinIiutiiJiuicseruat.SccundumbonitaiisgraduiiLj»
obunttilludgcnus,quodaliquantisperestgrauc,mediocritcrdensum, scgmentisvir-
gultorumiiitcrmcantibus,&paJusiribiiscannisintcrcisum. OmniumverodcEerrimum Ces/itum->
est,quod raruin, inane,&fungoium,quod accensumodorcni Mcpli itisterra:cxhalat,& gentr* va.
nitrosa quadamfuligincoculos Citcumstantium mordicat. HocpostrcmumvsuiCi- «A
uiuin non cxpctitut,icd tantummodo cortinis Ceieuisianorum inssamaudis,& cocjueh-
dis inseruit. IE&
loading ...