Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 263
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0269
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
L

MufeiMerallici Lib.ll. 253

ApeJitemTetTamaJPiaorcsattincnre^qua.-iiinunierocompolisaruiucollocatm-.Iam
1 adLemniamtCrraruirinicdiciii^liiiiiiprarstsntiirimairipoiidtiandaiiiacccdcmus, qua;
"t aPatria,nimiruma Lemno InsulaMaris Atrci pi-opiium nomcninutnit. Hodic ha-c
) Insula Stalaminc cogoominatu:-: Quoniam autem sopiiis ba-c Terra aiiquo sigillo iin-
% presTavenunciatur.aPharir.acop.-cisTerraiigiilatanotiiinatur.Gi-a-ci ewaytsa iiytt Snddmne
\ appellaruntj <juoniama>«, niiriiniiii Cnpr.T^iiaiemr diigicGakiius sacro Dianw '"M-t-
:! ligillo liguitam disit, td qndd Capra jlli Dcelacra forct. Sphragis ctiain a multis afi,
S pellatur,ctimGra:ciss^a>»^i-/iignarcinterpretentur.Ca'(crumc{;ani!!ii;duertcnc!uui,
qUddvocibulum(Sphragis)^quiuoCationeiaborat:(iquidemjsKPiinijsciKtnti,i,;'[>hi■;>- (. .
lj gisest gcimiia vindismmimcdiapliana talinomincinsignita,quoniaii] optimc fienct. '*";'■':-'-'
*t PliiiiusTcrramiigislatamj&RubiicamLemniamciusdcmTcrrarSyncniiiiac/lcprotu- "°'\''"''''"
ij Jit: Leonicenus tamen huic scntcntia- non adliarrct,cum inLcinno Insula Kubrica seor- """".
I sumnascaturabillaTcsM,qu;i-ji.t;str:io(himi;gilios>nia[i!r. Verum Pliniusaliqus cx- L'M'-[-*-
ij cusationc dignus essc vidttur:dumGaIenuseiiam LemniamTerram Rubricam iudigi-
{-% tauerit.Miltonquoq,ha'cTcrra,i-,-,t!s.!:i.'nib;icr>Ior:s:i-.rii;j[iat[ii,!dciicdmulriAutho-
resillamadgcnusRt:btka'i:dt;\c:u:i:. Q^ait: ■SHu-gisMilton ,Lcmi<]'a,Rubric:i-,,
i< Lemnia, Sigillum Lt-n-.nium;& #cn.i sigiilatasuntnomina ,quibusha:t Tcitaab Au.
I tboribusinisgnitur, At, iuxsamentem Auicenna-, Ltitumdiuinum vocatur,autproptcr
, iti/igncspta:rogatiuas,&vi.-cs, qtiasin vsu medicoexcrceat, aut quia mulicr quaxlam """" '"
* Diuina nomincBartamisc hanc Tcrram inucnerit. Arabicischaracks ii.us aliquando '■li"aB1"J
* e!tsignatahuncinmodum7/>.v//w.rr/^,ncmpcT«ra sigillata.quonoroine Arabibus, "'
I &Turcis esl cognita: Quandoquc etiain ab Arabibus scriptoribus dicta cst Thin Aibo-
Jiera!i!,lcilicctTerraMarjs,scumariTia,quo[iiaincLijmnoMarisAcgeiInsLlaadiiIos terrasrx-.
, deferrisoieret,inquosensuTcrraiiiquoq;gri'camdi>:erunt. QuiiiimdafacuitatcAI- c&q,il
j bezaard cognominata fuk, quaii qiiid a/tgUcuui indicarcnt, cum vencnis mirandum
inmodumresistat.
L' DESCR.IPTIO, ET LOCVS.
HiE-C TcrraaliqnantulumhabettenacitatiSj&cbpingititudinem.lubricitatis,-
Ijngua-adha:rct giiAuiion moidacijii.-siaqua ioiuati!:-, ccranv.oilitii.madipi- ■
scirur. Colorilli, vt!\ubrica:,incft,eotamendiscrimine, vtba-c tangcntium
manusnoncontaminct.HuiulmodicoJortstTeii'a<propriusnonautcmasangtiinchir- '
cinoillicommlinicatns, ircenimGalenusi-ctiilit, quiLehinum insuiam, in gratiamhtW
iusTctra-,viiitauii:&quamuishodicaI:quaTerraLcmiiiacandicct,&aHaroscoco!o-
rerubeatjid fortaffWaLCidc:cp<-iLsi(sHair,cn verahitcafieiiuOquoniaminprofundu
* fcdiatur,&hacclccausa calorc SolishacTciraiYiinusaduraiur.QuaproptcT huiusmo-
; diTerraaItocoIorereferta,ncq,detcrior,r.cq, vi;ic(.i.Lit iudicatida.i-n-antigitLirjqiii - ,
I solo colorc aduhcrinam Tetram dcprehcndere volunt.
Locusnataiishuius Tcrra?,iunasentcntiamGaIeni,Dioscoridis, Plinij, &aliorum
AuthorumeltInsulaLcimiosMarisAcgeieRcgionclhracicsoIaTerraruferax,&ob f-w*«*'*«
sDTcrrampotiiTimiim Lcniniain, cclcbctrima.Dua-aiitcsuntvrbesinhacInsuhiniignio- '"■
j res,nimiium M\i:!ii:"^; qi:c OecJdci:ttii>,& hcrha-slia.jqua:Oi JL-i-.tcv.iIr-cctatjinhuius
postrctnKtcrritsriio ';o:iip:c::i:■■ coJii^,viidc: ralisTerra ciuttur. Hinc ortacst iliaPoc-
j tariimfabula,sciI:cctVi:k-,-!]:i;!'.ils.ii::i.i\'lu:ioi:jsiiJii!i-,i,quicumcslctadmodumdefor-
miSjapattciiiLcmniimlnstilampia-.cipitaiinnhiisic&tutichuiusmodiln.uUm Vuiea-
l sio sactatam filisie, Galcnus quoq;huius fabuk-mcmor Vulcanum ab hac vrbc Hcphe- yuUimm
\ stiajvbiesteollisTerra-LemniajferaXjHcphestiumcogriominatufuiiseprodJtJQum- Cttr&cphe-
imd addit fabulam ab hoc CoJlc Origmcmlduxiisc.qui colorc suluo est preditns, & emi- nlins
nustotuscombuslus intucntibusapparet.HocstabilircvidcturBcllonius.quiliuiusmo. Li j6^r
f dilocavisitaaitinarratcnimCiiiohirosncjiipcSattrdoiesIuiiusIiiiuhekxtadie Augu ' 'g'
-*' sticonuenire,quo tcmporcha-cTcrraaspccu eruisolct .quiaquodamsacello cgrcsii
9 reclaad''eolIcmseconfcrunt,vbiTcrraapparetarida,cuniiIlcprorsusarboresibicre-
! scant.Gtadusad ascendcndum sunt lapidei, vtfaciliorsit ascensusadlocum,esquo
s; Te«a%illandaerfoditur,&se(usIiniIbampancmlocusTcrramcontinensconspici-


loading ...