Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 271
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0277
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei MetaHici Lib. U. i7\
yijwgMqi»ltuMm^iiiGlcbamdifanioaiuni, Quinimohodic inRegnoNeapolita- Bdm A<t.
! nocautumcst EdicsoRcgio,nequisPbarmacopa;usaIia,quamhac,loco Orientalis «**«*£*
Boli vtatur. AtBartholom.iiiis MaL:;i;tLi nuani i-iriH)];iin:s,& :naiorisdoi5trina:de il-
Jjusfacultatibiisin Antnioris ]ilurim!imdub!tat ,ciimexformasupersicialideinterna
quidpiam iudicari posscnegat. Bohisautem,siuc Glcba Armena.quoad colorem,sccu-
diim Galemim est pallida, qnamuis vaiicras eolorum inillahodieostcndatur.
Pradier.iscopulandacst Gleba, vcl BoJus Ba:ticacolore obscuroluteo, lingua?per- so/us E<tu
tinacircradha;rcns,quaChirurgiGenuenscs,vagance peste,annoscptuagcsimo no- c„.
nopostsesqiiimillelimum,fa-lieisiinoeucntuvsisunt,&proptcrillius vim maximecx-
Jiccantem vlceribtis dcpascentibus miro succcssu applicarunt. Ha-c Glcba, nomine Bo-
li Amienarh"cto,Genuam allata fuit Eruitur in Hispania Ba:tkapropc- Marfam Rcgni
MetropolimjquamCarolusCIuliustuniBotanicj-tacultatiSjtumomnis elcgantioris
]itteraturaT.pentissimnsMutginPtolemei,&Plii:ijt(lca(si-i;;:,it.Iiaiicsi.cuiiiirBoluSj
velGlebaBohmicacoIorcroseo, suhstantiaadmodumpinguijaporej&colcrccro- Bolx' B>'
j ci,qua;infcbiibiiscxathematumsiinptomatcopprcslispra-stantiiiima pricdkatur. Ha:c h&me*.
nomineTeme Lemnia;,aut Boli Armena;ex Bohemia missasuit.Sutctd it Bolus Bude-
siscinerei colorislingua:modkeadh.erens, & Lemniam imitatur. Btida-,qua:Rcgis_,
est Hungan> ciuitas esfoditur. HisaddimusBoJurnCasiiienscmkucoph.cicoloiislin-
gustenacisiinieadha;reiiteiii.Eiuitur CasuiinobiliLatijoppido.incuiusiuderibusho-
1 dieMonaileriiiCasiiiciileantiquislimumaDiuoBcnedicfoexiiurtiimipL^jrur. Itcrrj
visaest Bolus Cypri»,Hungarkalutea in Hamaptoe,& Ha-moihagia Ijiidatissim,.. liE Bolus Cy.
HungaricaaliacasuapndArcemTo aiinuentamamcumMctallarijiiiontemArciim-^rjs. .
niinentem.aptiscutiiculis^pertbderentjpirguequidiiiain luperne dcstjllare obser-
uarunt ,quod coilecf ura, & aeriaperto exp;sirum in substanciam Bolo Qricntaii simi-
lcinse conuertit. Non est omirtcnda Bolus Mechoacana Jutca Orientalis. viribus
prsstans, necnon Bolus Meldulensiss Mcidula ,EmjIiar Regionis Italia; csc Munici-
pium nonignobile) eolore ferrugineo, grauis pinguis, Arinciiia: loco vagante pc-
iteaMunkipibusvsurpatafuit. Item BolusnricntatiscoIorcamethistinosPaiionaz-
£ zo Vulgo vocant)natura;est exsiccantis,& vnaeumBolo Oricntali.qium Gltbam Ar-
j tnenamfalso nominant,asfettur.Similitcr Bolus Oiientalis colore roieo,& coioreMi- BolusOne-
jiij.BolusPedcmoncana^&BolusRomanalutea^qutE-Iuiguavadhtfrct. Ampliusobser- taiis.
tiata suitTerra fostilisexcollibus BeatteVirginis Montis Vesuliin colore Rhabarbaru
«mulans, in quamixti colorcsviolaceus, ssaiuis,& albusconspiciuntur: lircc sebiibus •
malignis, & vencnis aducrsatur. Bczaar fortassis foiiilc Antiquorum apptliari poteric.
Bolus quoq; luliacensis vi bczartita cst pra:dita,cxcolore]uK'0,ad albtdincmacctdit;
fclesianaTerrahabctfacultatesArmenia',namibi estamnis,cuiusalucushacTcrra_j
cst refcrtus, & quoniam pcr ciuitatem Strigoniam ssuitdded Tcrra ha-c Strigonia sigil-
Iata fuicappellata.GIeba harcSlcsiana ta&u est lubrica,&ili colorc BolumThcophra-
sti imitatur.In BolosquoqueformaturTerra Iluana (igillo M.igni Ducis munita,& su- Ttmt rlm
perius tuit notatum,qua;fcbrcsex vcnenata qualitart ptndtntts ixttrmin.it, &tum na pgUls-
succolimonumin verminationcpuerorumvriiitcradhibctur. Huiusaiitcm varia:spc- tiir,
eics,rationc coloris,in Ilua Insuiaobscruantur. Alia estcolorisalbi teudcntisad ci-
D nereum, ita mollis, vt rangentiuili tnanus vngere videatur:quaproprer hanc loco Sa-
ponisadhifcenr.IbideetiainueniturTerraSamiolapidissiniilLS;ideoquenonTerra,scci
potiusconsistenciaquedamlapideanominaripotest, &obinnJtampiiiguedii.ciii;|iiu
guavoblatavehementeradhEret.NonnulJiCalamitainalbamvocantj&inrcbusama-C,J'"'"'"-•
torijs, noniincmagna Dciossensa,vtuntur:quandoquidcmcrcdunt,quod sicuti Ma- ?**'
gnesvulgoCalamitaattrahit fcrrum, ha:csimilitcrcarnemallkere siossk. Hoctamcn
internugamcntaridiculareccnscndumest.
VSVS IN MEDICINA.
CVM h.TCTcrrainmedicovsu vtplurimumadhibcatur. Primitiiscontramor-
bos vcncnatos valcrc craditur: quaptoptcr per vniuersam Germaniam maximi
estnominisj&irtsuirunocultuhabkajCUBiPatiencibusfetirc makmorigerata
corre-
loading ...