Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 323
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0329
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
• , Mufei Metallici Lib.JlF. 3^3
■ A ^'jiiciinij&llOmantimvocatiir.QtiamobrerasicratjocitTaripoirumits. KiirumvelticijSt jyr - ■
Sa!sautnascitur,autartcparatur. Natiuum,vel in tcrra, vel extra tcrram rcperitur. I.n '■j".'t
ierra,vcIaliomm fossilium rvjr:ri<; c.t-tiirui-tii:ssin>,eici11un-:,Sr bpidinoiiabsliiiiic.vclin ■ """
stecubuslcg-tur,excjuorumfornicibuspcndet. iiistarfliiiarunijveladhueliquidum '
jiitertamlabitur,hoc cflmollejlaxum.catcriscandidiu.s^&spuma-similiiis cpnspici-
ru^qiiodpotiusAphronitri.CjiiamNitritiomcpromcrcrividctur.qiiamt-iiimaiitiuis
niCrico dubitarc poiset, au vtii;iiiq;ram durum, quorl crrVidirt.r, ou.iin nirod in ca>ici-
iti.5,siueclcnrLsiii,i!i:cmo]icicai':L:r,n(::ii;ncAt'!irctiiti-i-appi:l]a:i posiit.DciiiqjNimmi
natiuumcoiiieiLuiincoiiuiiliiiiu.^3.- ciiii.iiiv.ci i:i Jacubns rept.ritiir.Uiiiiis yeuciisca-
didummAi.ro FiLieubi-oetiWcsci:. IJctisapiid Vscdos,canescciitibi;s sVcitatc con-
uallibns, ticii, Plinius scriplit; Mahnyragcn nonnulli vocant.nomine parrimdcductoa
sal!edine,partiLnquoniamatcrraspoiitcctumpat.Mocinsubstantiatcnuiii:maspuma; fr.ilgir.ig,!
Nitri reiponclct iquiirehocgcnusproAphronitro, & Salnitrumpro Nitro Antiquo-£*,#.
runlvsurparipoccrit.De liac spmnaNitri Martialiss?ccccinit. n^",, '
)l P.wih-iis ci, !ic;c:s, qi:id gr.cti ;,ju;ir,c litcrtr, ■ Ephr.
SpiintttVGicr ,V/.'r:, t':;.',r, >y ' ■■tphromtritm,
HocintctspccicsNitrimcritocollocarnr, ci.tm iilius p:oprictatihiisc:;uid*\it. C^iinimrj
^uemadmodummag[iaestinccrSalemj&Nitrumcognacioiparirci-ii:;cii|n:r.iiS.:!i;,
&spumsmNitrinvixiiiia intcrccdit iieceiliiiido . EiteniiiircslcnijTirna, iii;i'i:lis;l>n-
ltiosajCoIotispcncpurp.ureij&h.rctauquaiHoprJui.-i:!:) Aiitbonbus coiiimcndatur.
Nw spwnam Nitri dicimusj* spumoium Aphronitrum vocamus,quodciicapatie. Spum&NZ-
tesnascitur?&cffloicscit:ideoqi in vnum fcrc coiucidunt sputrra Niti i,ssos petra?j& ssos "■'■
Asi£pccra:,dequopostrciTi6,siiisIoeo, &temporibus vcrba ficnt.Discrepnnmmeniri
substancia, namquandorcsoluitLirinignc.cst ssos Asi;t-petr.T,nisircsoluatui,spumaj
Nitricsieperbibetur. HancNitrispumaGr.Tci distinstisduobus vocabulisnominant,
ncmpcosporrirfi', vtdiscriminent aquodamNitro rbssili sputna; iimili, qnampostea.,,
Vocecomposita**j"|Vt7,-6findigitant.DioscorideSMmcn Aphronitrums&sptimamNi-
triii3()ii"i7sttiiuncupat,5;bonitatc tantiiinIirccduoiiKersedistinguit,primasqiLydio
Passighat. Extat apiidGaieiiumpraui Aphronitrimentio, sed qualctianifuerit,neq;ex
Galcno,ncq;exalijsAudioribusintelligi potest. Agricola tantu,nhocdurums&den-
:':::', i:if;,u 'iipid;;, lHi:« c:v:-.a:'.ir.
NicolausMjTcp(icus«T|»os ^u^-pwji memorat:idautem(i.'tnoitrafcrtopinio)crit ,_ .
il!ud,quo Virgincsinbalneis,&infucis vtcbantur. Ne(ijabhocNitro multumdisctc- .
pabtt aliud ab codcroauthore nuncupatum *£lmnh)& aMarcellbEmpyricoMatro- v,r&'»*ie
naleiquandoqiiidcm tammatronccjCjuam innupta: racieifucanda;'ftudiutriaffectanR■Vn "
hacdccausa apud AlcxandrnmTraliiaimni jsu-ohTjw «u7fo>(eS factam mcntioneiii_»
Sinmentem adNitra facr.iciadiriganius, interha-c rcceiiscndumeritSalnitruni-*
vlilgo nimctip.num c* N;::c Scalaistice cocti:m;oL:cd poitcaad parandnrn pyritnn pul-
oetemadhibccur.MultitamcntriatantumNitriJacticij gcncraconstituunt, Primum Niirifacsi
cfi,quodexacjiia'NiiiinNitrarijsdensattir,:iba!iqiiibti<AlcK<u:driiiii!iinu:ii;upatum, tij vnrU
cuiusapudGaIaiumfadaeitir.CLirio:ncq;AIcxandrimiin vocatur,quoniaminillii_j ficcies.
Dciiii[ate paretunscd quoniam illuc cx Nitrarijs -Egypri aftertur, tndeq; toti Enropa:
iiiitribuitur.Scc.ur.dum cst i!!ud,q.jod cx Nicro iossiii !iai-ar:iT,!?or.«cii!cognnminanr.
'sertiuuiest,quodcx,cremata(^crcu,vcllvciboreparatur.HodiesNitTOdtrieiente,cx
calcclixiuiumparaiit,quodcnsatocumoico,Nitriioco,vtur,rur,iioii solirmad sordcs
excorporeinbalncisdetcrgendaSjscd ctiamad Jinteamina dealbartda,&ad vestcs
cmaculandas,vulju5iapoiicm,agusstisjpidovocat. Adgeiicraf'a-'iicijNiLrirci.iuccn-
dacitta;xvinicombiilta,quamOflicinsTartar;:ni nuncupaiu.cumfacultatis vrcntis,
&ab[tergciitisiic p.iLiiccps. HucctiamiefcrredcbemusSuleni Ai'meiiiactt«i,vel Ain-
moniacum,qiii,iiiikr Nirii^acriuiniiinm partiiipat: iiic ciuicniiirciligitur raisticius,
q mu!acur,est'J-;''*''1w*
«m'meandiduscransluccns,&sigurapiacent*,Sunt,quibuiusinodi Salcmexvrina Ca- ">"""•
njeioruminArmeniaconfici existimant,& propterea Salem Amicniacuin indigiwnt.
Illudquoq; Nitrum,iquod Salniccum vulgodicitur,faClicium est,&Nitrum veterum
ciTcnegamus,quoniamcondhionesgenuiniNitri nonhabeat ;idcoq;cumad illius fa.
culta-
loading ...