Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 340
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0346
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
540 Vly/sis Aldrouandi
CHALCANTHO AFFISSJIA.

T-

r N T E R quinq; succosconcrctos, ncmpc inter Chalchatum, Misym, Sorym,ChaI.
' :n,&Mdanteriammaximainrcrcedircognatio,&affinitas. Idc6firnjaruntrioii
mDioscorides,Gakims,&P]iniiis,veru^uoq;MarchiolusiuProlegomentsad
Dioscoridem,dumliosquinq;succos concretos vir ibus intcr senondissiderepronun-
ci3uit:qiiaui;maiorparshorumsuccoi-um,nostraietatc,sint ignota:paucicniiiilmU|,
ItaliajrcscrenteMatthioIOjquiiegitiiiiashoriimsuccoruindirfcrentiasobicruauc!!^!^
Ptisei tamen horumsuccoriicognationcninoucrunt exfodiiiisvndecruuntur,qua;py„
r-itcranquamhorumgcnerumomnmmcomuniparenteredundant.Dcindehoiiimassi.
nitasindecolligiturjquoniamChalchanthuninatiuiimj&priescttiinCyprium.Chalci.
teos;Misyos,&Soryosestparticc-ps,cumducatorigiiKii]abjqi;a\!](.l'l;tiite)qua>con.
tinu6itillici'dioexmontcdilabcsiiispclL!ncam,Chalcitim,Misym)&SoiymabIiiit,de- ~
inde sponte in Chalcanthumdensar-tw: idcirco facilis cst inrcr hos succostranntus,dum
Li,g.d<\j omncstraitu.temporisinrersetransuuitaiuur :-q|)irjimdGaiemis Cakanthumconscnc-
sims.mcd. sccnspanlatim vcrti inChaicitimobscruauit. Quamobrem nonnulli iurcoptimoatra.
sit. mcntum mctalltcum patrem Chalcanthi cqnstituei unt, &,per a tramerum metallicum
ChakitimJMisym,&SorymimeJk■^^.■l[l:lt'i.■[L'[ljm]lasomncssuccol■uspccicssillluIco.,
puIatasAgricolaPyritcmarrosumappcllaiiit.HuiusmodiatramentiiinmetalliciimGa-
Jenussimplicinomincmetallivocitauit,nonqu6dmaIko,ii)starmcralJi,di!cipoCit,se(t
metaphoriccloquensid tanquamagnam mctalli porcionemcontincnsiiniplkinomine
Lmtit. «"«alliindigitauit.IdciicoidcmGalcnusfatcturielnfodinisCypricrarijsconspicata
suiise huiusmodi metallum suapcenatu.taconcretum,& in rresZonas valde extensasal-
ternatim hoc ordinc distinctu>t infcrior Zona ciset Soryos, supra quam secunda Zona
Chalcircosinstar ciflorcscentia:apparcbat,& tcrtia erat Misyos, qua;supra Chalcitim
adinstarxruginisc6spiciebatur:quaproptcrhi ttcssucciconcrctiproculdubi6taquam
' cognati,&amncscx vnicaradice dimanarc videntur. Iam acccdendumest ad iingulo- g
rumcxamen. Chalcitiscst succusmcrallicuscocrccusrubroa.TiscoIorcrefertus;vnde
nomcniibivindkauit. EsttamcndiucrsaaPyritea?roso,qui& ChakitisaPliniofuit
nuncupatus,ex illo enlm a:s,& argentum excoquicur,ctrq; coloris nigri,aut fusci,auc ci-
nerei,cu camen Chakicis,de qua in prasentia agicur, colorem arreum perpetuo refcrat
i.J4-f.is. AtPliniushancdistinctioncmexacccnonobscruauic,dumdeno(traChaIcicideverba
faciens.lapidem vocai i scripsic,es: quo a?s coquirurjircm contincrc tria fossilium genera,
Jiris,Soryos,& Misyos,qnibus verbis pyritcm erosum,& Chakitim veramcofudisse vi-
IM Vlctr. detur. Pmerea legicur Chakitis ri™7»p;aapucl Hippocratem,quam nonulli viri erurli-
tiquamdamaIumimssciililisspecicm,camq;trichitimciTeaiseucranr, qua?inpyrite_#
arririo cocresccre sokat. Galcnus,iu expoiitionc vocum Hippocratis, iimpliciter Chal-
citimintelligetevoluit:inquitcnimsaA«r»"ssu^'«^'Tw ja^*"'^.Quamuisiint,qui
vclintChakitim,&AIumen ranquamduo distincta ab inuicem mcdjcamentaibiab
Hippocratc fuiile mcmorara. Veriun Chalcitis ita astringit, & acris est, vt acrimonia
supcret,qua?tantaest,vtcarnemvrat,&escharamiuducat:quocircaeoiiocaturinterf[
venena, qua.',vikcra crodcdo, interimunr.Est autem rnedia- inrer Sorym,& Misym na-
Thtriaae tura;- *ttm Chalcitis,in eompositioncThcriaca: Andromachi scnioris reponitor,vt
shr ijaa- totaantidotimalsaeolorciiigioinficiarur. Hincmulticrcdiderunt hociimpkx medi-
so camentum ab hac antidoco vtilitcr arccndum csse, cum id medicamenti genus causti-
cumltCj&internisvikeribussummopercnoccat. Sednon animaduertunt Chalcitim
vstamrcddimitemedicamcntum, &acrimonia;cxpcrs.<^iantcmscripscrunthocnic-
dicamcn vstum maximccauilkum ficri,non solum veriratcm non sunt aisecutijVCrum-it
Lib-^J/L^ cjuoq, in doetrinaGaleni parijm vcrsatie/se visisunc: isenim pluribusinlocis pharma-
temp.med. caerodentia vstionc vim causticamdeponere tradidit,&pra-serrim quando scripiic.
Jic.gCn.es. A'.v/■''■■ ii/A/:m/ ,/i //;!//.; /l.nn/i/< i/ l,;/i/i iJiii i/ipijy/.ip,!, S./YCSssH;//; , <:hi;ltilld;iii "-,Ham ,ltt*->
5- tomhujium.r.<■,\ru-iii;i}/;, cs' <:'l/.ik■4ntusi;qnsigxcmnonexperta,acriti tmnU /w/i^iii*1 ""'"
dtrata:ht<<$eJic6mbulii/!>/7;J/:;;i-;.,i/. /<wr.IdIonge anteGalenuaDiosto-
lide annotatum fuit: nam posteaquam de ChalcanthoJChs!citidc,Misy,jSery,& Melan-
■:.j terU
loading ...