Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 342
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0348
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
J4i VlyssisAldrouandi
L O C V S.
CHALCANTHI peculiarislocus eritvena?metallorumtcrminus,sinonnul.
li, referenreFaIIoppi"o,veritatcmstintassccuti.QuandoquidemP!mms niiiiii-,..
do scriptis mandauit, finem cftbdicndorum roetallorii essc vcnam Aluminis iC.
pertaro:;cum-l)*cindicarcsoleatnihilampliusmctaIIiibisnperesse, Aliqui atitemtper
^.,isiIJi Alumen, inhacPlinianalciaione, cxpoimntgIebam<|iiamdaminterr*visceriuusa<lu-
' stam, qua: Vitriolum vnlgo nuncupatur. Hanc opinioncm Falloppius iurc optimo pro.
barcnonvidctur. Vertjm, quoadrcgioncs Chalcanttimproduceiites,Galemismemi-
nit Cypri,& PliniusHispaniam,&Cypsum mcmorauit. Agricola locamultoplurt^
B:onataliSoloa(liguauit Chalcantho.nimirum Hispaniam,Germaniam, Saxoniam,
yrciniamSyluam,iilam Hniigaria.'partem>qucDaciaquondamvocabatur,Cyprum,
Ciliciam, Aegyptum, Africam, & Italiarrt. p
No5autem,iuxtaconsuetudincni,natalcsIocosmagispcculiarcsreccnscbimus.Pri.
mitiisad radicesApennini, quajvulgoAspesDiui Petegiins appejlatur,vena cst Chal.
canthi, qtia?,excenreiiis, dcnasoptimiChaleanihilibrasreddit. Apud Branbecuni_»
pagum vti-.;!jsen ttrra aluininoia imicnitiir, (jiia-sinmiilii] Misyos,& Chalcanthipar.
rt ■ ticipat.Bagn.icera; Agrillomani oppido, Cha]canil)ui)>viridcparatur,Vngarico,ob
■ , acan' prajstantiamarquandamsimile Apiul CcpusiiV]uodest parsCarpathimontis,triaa:rii
metaliainueniuntur, vbiatramcntu sutorium,ncmpe Chalcanchumconficitur.Falchia
fmtnr. e(jquadamregao,vnde,testeSerapione,VitrioIuraeisoditurjVtrefertOrtelius. In_»
GermaniaomneChakanthigenu.sliabetur,priiiioSta!ailicum variorumcolottim,dc
indeconcreticiumrufum, punjceum,candidum ,&virtde,pra:tereamsub(tai)t.iava-
rium, ncmpe lapidcum, pingue, scissilc, & tesscllatum, deniq,coct.iie ca?ruleum, & viri.
de. lluarinmla: mineras Chalcanthi, sulphuris, &plumbi Boterus assignauit:immd VU
triolumin hacinsulacifoditur Cyprij a^mulum.quod colore Armenij lapidis colorcm
"iraitatur. Insuperiaaiciuminmultis Insula? locis paratur. In Polonia-montana regio- G
ne, apud Miczum oppidum, eruitur V itriolnm ,quod postea in lapideam duricicm_a
coqui nuper catpit. Schcnimicij,vcnaChaIcanthiincandidopallidaobsetuatur,qiia»
Alumen jiaiticipareperhibctur. InScncnsisagripluribuslocisjprassertimin^luciiri-
1» tomia, busplerumq,va]libiis,authorcMatthiolo,venaChalcauthiioditiir,qua.'potiiistcrrea,
adDiest.l. quamlapidcaelscdicitur,noninil]ismaculisrcsper/a,quarumalia:co]orein rubiginis,
J.M.74. alia:a?ruginisreferunt.DcmuminAgro Vitcibiinsi,lLdpi-:ici;Hiein Volaterranoapud
Libienum monrem, tcrta nigra vnacum Vitriolocruitur,&ibifontcs aquam fundunr,
quam, obsaporem, acutam,&acretncognominant,cumnullumanimal illam gusrare
audcat, quia subllantiam Chalcanthosam partici, at.
PR/EPARfl.NDl RATIO.
FACTICIVM Chalcanthtim prajparari docebat Dioscorides cxglcbaquadam-,» H
maculisrub!gmoliseonsperla,aqucohumorcmadefasta,&fcinientata ardore
Solis;vndepolle.iChaIcjnthinushuniorelicitur,quisoIointeidiinicaloreSo-
£/.;.r.74. liSj&quandoqiignisinChalcanJinmdcnsatur.Pra-tcreaaliospia-parandi.&con/icie-
diChalcanthimodosPlinjusassignauit.AliosctiamdoccatMerallari;. quos,brcuita-
-£■34^.15. Eisitudio,pra;tcrmittimus,&solainhuius parandirationem recitabimus,quam Mat-
thiolusincotnroentarijsad Dioscorideaireceniuit. Itaqjirj Italia cruuntqucmdamj
]apidem,velporiusciiitildamrcrra.-gkbamcoloris cincrei, inrcnrtixtis inaculis viri-
dibus,&rufis,sapaicaccrlio,odoreviiolb,fossbribus admodum iiomo : quaproptcr
haiiciioiiiucunicuiis,sed,apcrtoSoIo,&CceIo,fodiunt.Huiusmatcria:accriios, spa-
tiosemestrj,imbribus,& Soli cxpontint,iicindc totidem diebus sub tcclo feruant,
dcindeaqiiaso]utinr,defa?cant,&invasisplurobeiscoquunt:solaeniiiimatciia pliim-
beaabacredine succi huiusconcietinon corroditur: Ha?cigituraqiia rcfrigerata,&
alueisligneis transfusa ,vt dc^luiriiiierupeocxplkatum fuitjpaulatim inChalcan-
thuin
loading ...