Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 343
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0349
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.III. 34$
.\ ihuin conackit.GabrieJFrascatusagcns deaquisRcturbij, Agri Ticinensis,scrtpIIt Zit.il
iiuiitos,in Hctruriaapud MasTam, in parando Chakandio, obscniasseyeji pcrmixtio-
neserri,&aris,in aquachalcamhosafcrucnte, camdemin Vitriolummcliiis,&dtius
eondcnsaii;quamoperationemcsscneccssaiiamrnultialijAuthoresprodiderunt.Scd
vtveritatcm fatcamur, valdedcccptisimt.cumcxperkmia totumoppcsitumdoceat.
Ca^tcrumobseriiarioncdigiuimcst ,qu6dmatcria chalcanthosa in accruoscumulata
siuaividam matcriain spongiosarovarijcolorisextra luperficietn spargit, qnemadmodii
aiain efflorescit cxtra vasa lignea,in quibus pra;dic"ca aquadcnsaturin chalcanthum, c"?fosi
lia-ctamentenuioriJestsubstantia-,& vtramq.Cupcrosumvocant. qnid/it.
AdeofreqiienSj&neceiTariusfuitChalcanthivsiiSjVtingeniumhominisexcogita^
ucrit ijouuuifaistitandiVitrioliniodum,iuMavuIgatumcarmen.
EBsenipernehiimmtasgrslsiaiA-.e-utti.
Hoc nouum Vitrioli genus e(i iliud, quod Syri quidam VcnerijsTutiamlndam vo-
cantesyenditant.Paraturantcnihuncinmodum.iiiKtadesctiptioncmaCaneparioas- Tat"tl>ld'1
l> %naum. Recipicur.Tqualispoitio.SalisnitH minskari,S'aIis5oda'similircrdepurati, ?**".
AJnmiiiBrupti,Alu»iinis)'ccrs, Cliiyss-cn]la-iiauii\i)isliiiiatiii-s-a--ris!vcs .iTiiginisviiI- /ai'** **
g6ViridisaTis:hisomnibustritis,&infi.!tili olla co)locatissufTkiensquanritasvtina>, 'i""m'
&aqua- afTundirur,qua-iu^ta igncm posirascruefiant,donec tertia pars decrcscat,&
tunCJnareria cc-Jata, &, sblc-tishvCiUiSj inccliav-ii.ii-ia, velaliolocohumidorepona-
tur,nam,breui.ieporisspatio,mstaifaifticij alteriusChalcantiin magnosIapilJos,for-
ina fercquadrara,& oblonga concrescct,coloreca;i uleo subnii idi,substitia magis den-
sa,quamvuIgarisChalcanihi,&adinstarlapidissoIida, Nihilomitiusetiamsiconstet
materiadcnla, &solida,morc aliorum siiccortimconcretorum, in aqua,vclalioquo-.
nisliquoreliquescit,& facultatcm asti igendi,exiiecandi,&abstcrgedipoilidct. Quin-
imoquamuis sitVitriolumabsqi vllaportione Vicriolipaiatum,artamcn naturamVi-
irioli refert,quoniam cx a;re,& Alumine integratur,quosduos concretossuccos Vitrio-
loasfiriesj&cognatoscllcexplicauimus.
Ad pramarationcm Chalcanthi ipe&ant ctiam nonnullajoperationes chymic.T, qui.
Cbussulphur,&hydargyrumaChalcantho cJicitur.Constatenim ex Aristorile,&com.
inuniomnium Philosophantiii scntentia,nullsi corpusJnjhocmundo esseconstitutiiex
aiiqua (implici, & vnisormi substantia,sed ex pluribus inter se contrarijs, & discrepan-
tibus,quseposteaab inuicem aliquo artificio legrcgari posTunt,cui scntentia;,iiiultis in
Io£isGalcnusaiTentitur.CutnigiturVitrioIumsulphurisodoremspargat,n6nuJIiHal- '
chemia: Profcssores,chymkisorganis,illud necnon hydrargyruma Chalcamho segre.
gircconatisunt.Huiusmo«liauteartificiosaroperationesapudCanepanumJcguntiir. /«/;#, de
Pra-parario Chalcitidistanquam Cha!canchocognara;hocinlococst ponderanda Airam.
siquidem.provsumedico.earenusaduri debet',doneccoloremssoridumcontra:>:erit:
At,apudGalcnum,cxvariohuiusmedkamenriadurendimodo,varijeciamcolorcsin Lib.i, de
CJiaJcitidcresultant. QiiandoquidcmChalcitisinolIaabsqjopetculosupracarbones <-Amid.
acccnsos posita llquescit, parte eiusspumosa innatantCituncq;abignedcpoiita,ChaI- c*p.i$,
citis pristinum colorcm seruat,& hac ratione, ad conficicndam theriacam, cxpetitur:
alioquin (i alio modo aduratur, aliunl colorem acquirit, qui postmodutna Galcno mi-
Dnimccomnicndatur.
VENENVM CHALCANTHI,
& Medela.
BRASAVOLVS, in ExamincSimpIkium, Chalcantho humanam vaktudinem
offendi posscinde dicit,quoniam, in parando Chalcantlii oleo, futnusab illo
dimanansnonmoddhomincSjsedctiamvicinasarborcsintcrimar.Ciuapropter
multiAuthoresaquamStygijrluminisThessalia;CaIcantho infectamfuiJTeperhibent,
quacilimAlc^susci p.jiii:ptLisessetraditur.Suntcniinhuinsmodiaqua;Chakanthosa;
adcdactcs, vtnonsolnm humana corpora,sed etiamvasaanca,&ferrea erodcrepos- Siygix &■
lint. Hincaqiiastygiaiuitcognoniinata^quasirwjspo^jqui-evoxmcestum, &odiosurn s",5*'1
sigui-
loading ...